1. Spolu s vámi chci dnes vzdát díky Bohu a svaté Panně za pouť po stopách svatého Pavla, kterou mi bylo dopřáno vykonat v minulých dnech. Athény, Damašek, Malta. Mám ve své duši jasně vryta tato místa, která misie Apoštola národů nerozlučně spojila s dějinami křesťanství. Příští středu se budu šířeji zabývat touto nezapomenutelnou cestou, která byla velice významná i z ekumenického a mezináboženského hlediska.

Bohužel do ní znovu a znovu vpadaly smutné a bolestné zprávy, které přicházely ze Svaté země. Vždyť stojíme tváří v tvář absurdní spirále násilí. Rozsévat každý den smrt, to jen vyostřuje situaci a zpožďuje příchod požehnaného dne, kdy si budou moci všichni pohledět do tváře a kráčet spolu jako bratři!

Všichni, a zvláště odpovědní přestavitelé mezinárodního společenství, mají povinnost pomoci konfliktním stranám v tom, aby přetrhly tento nemorální řetěz provokací a represálií. Je třeba kromě toho připomenout, jak bylo již tolikrát opakováno, že jazyk a kultura míru musí převládnout nad podněcováním k nenávisti a k diskriminaci.

2. Důvodem k radosti a chválám jsou dnes kněžská svěcení, která jsem uděloval dnes dopoledne v basilice sv. Petra. 34 jáhnů římské diecéze, kteří pocházejí z různých seminářů, se stalo kněžími, aby sloužili církvi skrze hlásání evangelia, slavení svátostí a pastorální vedení Božího lidu.

Každému z nich znovu dávám políbení pokoje a ubezpečuji je, že budu jejich novou službu provázet svou modlitbou. Děkuji také všem, kteří se starali o jejich formaci a s láskou zdravím rodinné příslušníky a přátele.
 
3. Na tyto novokněze římské diecéze nyní svolávejme mateřskou pomoc nejsvětější P. Marie v den, kdy si připomínáme její zjevení ve Fatimě. Já sám jsem 13. května před dvaceti léty zakusil její ochranu.  Jí opakujme svou naléhavou prosbu za Svatou zemi, aby byla očištěna srdce a záměry všech, aby ustaly masakry a aby úsilí jedněch i druhých bylo konečně nasazeno ve skutečném a trvalému budování míru.

Díky laskavé spolupráci Vatikánského rozhlasu