Dnešní, šestou neděli velikonoční nám liturgie předkládá úryvek ze Skutků apoštolů, který vypráví o takzvaném "jeruzalemském sněmu" (Sk 15,11-29). Toto první shromáždění apoštolů a starších bylo svoláno za účelem vyřešení v té době zásadního problému.

Pavel a Barnabáš tam před některými věřícími z řad farizeů, přesvědčených, že obrácení pohané by měli přijímat obřízku a dodržovat mojžíšské předpisy, rozhodně zastávali, že spása nepřichází ze skutků předepsaných zákonem, ale z víry v Krista.

Díky Petrovu a Jakubovu osvícenému vystoupení převládlo Pavlovo a Barnabášovo pojetí a Církev toho dne vyplula na širé moře, aby šířila evangelium všem národům a všem kulturám. Tento apoštolský impuls vzešlý z Ducha již na samotném počátku se dosud nevyčerpal a trvá i nyní během našich prvních kroků na cestě třetím tisíciletím. Hlásat všem lidem Ježíše, Vykupitele člověka a všech lidí je jedinou touhou i posláním všech věřících.

Jednou z etap této cesty je i mimořádná konsistoř sboru kardinálů, která se začne právě zítra. Zakončí ji slavnostní eucharistická bohoslužba, které budu předsedat ve čtvrtek dopoledne ve vatikánské bazilice. Během těchto nadcházejících dnů budeme společně uvažovat o perspektivách života Církve a jejího poslání ve světě. Naším orientačním bodem při tom bude apoštolský list Novo milenio ineunte, kde jsem ve světle jubilejní zkušenosti poukázal na prvořadé úkoly celého Božího lidu: rozjímat tvář Krista Pána, u Něho začít novou cestu svatosti a být svědky jeho Lásky.

V každém okamžiku, ale zejména v těch rozhodných, Církev naslouchá Duchu. Bylo tomu tak v jeruzalémském večeřadle, a stejně tak na prvním jeruzalémském sněmu, který otevřel brány pohanům, a bude tomu tak i na této konsistoři. Po boku Petrova nástupce a kardinálů, jeho nejužších spolupracovníků ve vedení všeobecné Církve, však nesmí chybět duchovní podpora Božího lidu. Proto vás, drazí bratři a sestry, vybízím, abyste nás podpořili svou modlitbou, vzývajíc především mateřskou pomoc Panny Marie, Matky Církve. K Ní se teď s důvěrou obraťme společným zpěvem Regina coeli.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu. Za laskavou spolupráci děkujeme české redakci Vatikánského rozhlasu.