V neděli dopoledne se uskutečnilo svatořečení pěti blahoslavených během mše svaté, kterou Jan Pavel II sloužil před bazilikou sv. Petra za přítomnosti převážně italských a libanonských věřících. Novými světci, jež po evangeliu Svatý Otec prohlásil za svaté, jsou: Luigi Scrosoppi , kněz Oratoria sv. Filipa Neriho a zakladatel kongregace sester Prozřetelnosti sv. Kajetána Thiene, Agostino Roscelli, zakladatel kongregace sester Nepooskvrněné P. Marie z Janova, Bernardo da Corleone, kapucín, Teresa Eustochio Verzeri, zakladatelka institutu Dcer Božského Srdce Ježíšova a Rafqa Petra Choboq Ar-Rayés, mniška libanonského řádu Maronitů.

Kristův náměstek navázal ve své homilii na dnešní svátek: "Trojjediný Bůh, Otec, Syn i Duch svatý, nám prokázal své milosrdenství: chvalme a oslavujme ho navěky. Vždycky, ale zvláště dnes o slavnosti Nejsvětější Trojice, je celá liturgie zaměřena na trinitární tajemství, pramen života pro každého věřícího. Sláva Otci, sláva Synu, sláva Duchu Svatému. Kdykoliv pronášíme tato slova, souhrn naší víry, klaníme se jedinému pravému Bohu ve třech osobách. Ohromeni kontemplujeme toto tajemství, které nás zcela objímá. Tajemství lásky, tajemství nevýslovné svatosti. Svatý, svatý, svatý, Bůh všeho stvoření, budeme zakrátko zpívat, vstupujíce do středu eucharistické modlitby. Otec všechno stvořil s moudrostí a láskyplnou prozřetelností; Syn nás vykoupil svou smrtí a svým vzkříšením; Duch Svatý nás posvěcuje plností svých darů milosti a milosrdenství.

Právem můžeme dnešní slavnost definovat jako "svátek svatosti".V tomto dni tedy nachází svůj nejvhodnější rámec kanonizace pěti blahoslavených.

Jesliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze Ježíše Krista. Pro apoštola Pavla je svatost darem, který nám Otec dává skrze Ježíše krista. Víra v něho je totiž počátkem ospravedlnění. Vírou člověk vstupuje do řádu milosti, skrze víru doufá, že bude mít účast na Boží slávě. Tato naděje není marnou iluzí, nýbrž bezpečným plodem asketické cesty mezi tolika protivenstvími, kterým člověk čelí s trpělivostí a osvědčenou ctností."

Potom Jan Pavel II. tuto myšlenku dokazoval na životních osudech pěti svatořečených a svou homilii uzavřel následujícími slovy:

"Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! Při kontemplaci těchto zářivých příkladů svatosti, samovolně vytryskne ze srdce žalmistova invokace. Pán nepřestává dávat církvi a světu úchvatné příklady mužů a žen, v nichž se zrcadlí jeho trinitární sláva. Jejich svědectví nás pobádá k tomu, hledět k nebi a neúnavně hledat Boží království a jeho spravedlnost.

Maria, Královno všech svatých, která jsi jako první přijala volání Nejvyššího, podporuj nás ve službě Bohu a bratřím. A jděte s námi vy, svatí Luigi Scrosoppi, Agostino Roscelli, Bernardo da Corleone, Teresa Eustochio Verzeri, Rafqa Petra Choboq Ar-Rayés, aby náš život stejně tak jako ten váš byl ke chvále Otce, Syna a Ducha svatého. Amen."

(Italsky:) 1. Dříve než zakončíme tuto slavnou eucharistickou oběť, obrat´me svůj pohled k Panně Marii, Královně všech svatých. Její pokorný a vznešený život je mistrovským dílem Nejsvětější Torjice a představuje pro každého pokřtěného "svrchované měřítko" křesťanského života, k němuž je nutno směřovat s důvěryplným úsilím.

(Francouzsky:) 2. Zdravím Jeho blaženost kardinála Sfeira, maronitského patriarchu, biskupy a kněze, řeholníky a řeholnice, jakož i vládní představitele a všechny libanonské věřící, kteří přišli na kanonizaci sestry Rafqa. Posílám své srdečné pozdravy členům libanonského maronitského řádu, kteří vidí jednu ze svých, jak je povýšena ke slávě oltáře. Zvláště je vyzývá, aby s novým nadšením kráčeli po cestě svatosti, aby vedli život, který je stále více ve shodě s evangeliem. Kéž si všichni uvědomí, že každodenní svědectví, jež má základ v životě důvěrného vztahu ke Kristu, je nejúčinnějším prostředkem evangelizace.

(Anglicky:) Vřele vítám anglicky mluvící poutníky a povzbuzuji je, aby s důvěrou a velkomyslně následovali příklad nových světců. Děkuji vám za vaši přítomnost prodchnutou vroucími modlitbami.

(Španelsky:) S láskou zdravím všechny věřící španělského jazyka, kteří se účastnili na eucharistické oběti k poctě nových svatých. Jejich příklad a jejich přímluva at´ jsou pro všechny účinnou pomocí a cestou ke svatosti.

(Italsky:) Zdravím kardinála Dionigi Tetamanziho, janovského arcibiskupa, biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice a početné italské věřící, kteří přišli uctít památku nových světců. Rozšiřuji své vděčné myšlenky i na občanské představitele, kteří se chtěli s námi spojit při této slavnosti. Povolání ke svatosti se týká všech, protože náš Otec na nebesích je svatý. Kéž dnešní oslava svatosti umožní každému, aby v něm vzrostla síla k dosažení tak náročného, ale i úchvatného cíle.

3. Zvláště se obracím k mladým dělníkům, kteří v těchto dnech zorganizovali v Bari velkou slavnost na námět "mladí a práce". Moji drazí mladí, přeji vám, abyste byli "protagonisty" ve světě práce tím, že budete každé těžkosti čelit s důvěrou. Nikdy se nesmiřujte s hospodářskými modely, které vylučují nebo vykořisťují slabší, ale zasazujte se o to, aby práce byla vždy důstojná pro osobu, pro rodiny i pro společnost.

Kéž P. Maria, kterou vzýváme modlitbou Anděl Páně, uchovává všechny pod svou mateřskou ochranou.