Pane presidente,
Vážení představitelé vlády a parlamentu
Vážení hosté,
Dámy a pánové,

1. Srdečně a s úctou zdravím vás všechny i každého jednotlivě. S velkým potěšením jsem přijal vaše pozvání, pane presidente, k návštěvě této ušlechtilé země, kolébky křesťanské civilizace a domoviny, kde spolu v pokoji žijí lidé různých národností a vyznání. Raduji se, že nyní stojím na ukrajinské půdě. Je pro mne velkou ctí, že se konečně mohu setkat s lidmi národa, který v těchto náročných letech přechodu dokázal pro své obyvatele zajistit podmínky míru a pokoje. Děkuji vám co nejsrdečněji za vaše milé přijetí a laskavá slova na uvítanou.

S velkou úctou zdravím poslance a členy vlády, představitele veřejné správy všech stupňů, zástupce lidu, diplomatický sbor, muže a ženy z oblastí kultury, vědy a všech zásadních sil, které přispívají k blahu národa. S upřímným přátelstvím objímám ukrajinský lid, ve své většině křesťanský, jak je zjevné z vaší kultury, vašich národních tradic, početných kostelů rozesetých po krajině, stejně jako z nespočetných uměleckých děl, která se nacházejí všude ve vaší zemi. Zdravím zemi, která zakusila strádání a útisk, ale uchovala si lásku ke svobodě, kterou se nikdy nikomu nepodařilo potlačit.

2. Přicházím mezi vás jako poutník pokoje, pobízený výlučně touhou dosvědčovat, že Kristus je "Cesta, Pravda a Život" ( J 14, 6). Přišel jsem, abych uctil svatyně vašich dějin a připojil se k vašemu vyprošování Boží ochrany pro budoucnost.

S radostí zdravím tebe, zářivé město Kyjeve, ležící v půli cesty k řece Dněpru, kolébko starých Slovanů a ukrajinské kultury, tak hluboce prostoupené křesťanskými hodnotami. Na půdě tvé země, křižovatky mezi Západní a Východní Evropou, se setkaly dvě velké křesťanské tradice východní a latinská, a dostalo se jim dobrého přijetí. Během staletí se objevila napětí mezi nimi, která vyústila v konflikty, jež ublížily oběma stranám. Dnes je tu ovšem rostoucí otevřenost k vzájemnému odpuštění. Je třeba překonávat bariéry a nedůvěru, aby bylo možno spojit síly k budování země v harmonii a pokoji a čerpat přitom, jako v minulosti, z pramenů vaší křesťanské víry.

3. Ano, drazí Ukrajinci! Je to křesťanství, co inspirovalo největší postavy vaší kultury a umění a bohatě sytilo morální, duchovní i sociální kořeny vaší země. Rád zde připomínám slova vašeho krajana filosofa Grigorije Skorovoda: "Vše pomíjí, ale láska zbývá i když vše ostatní již zmizelo. Vše pomíjí, mimo Boha a lásky." Jen někdo, kým hluboce prostoupil křesťanský duch mohl napsat tato slova. Zní v nich ozvěnou První list apoštola Jana "Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm." (4,16).

Po celé Evropě slovo Evangelia zapustilo hluboké kořeny a během staletí vydalo nádherné plody civilisace, učenosti a svatosti. Je tragické, že rozhodnutí vykonaná lidmi kontinentu nebyla vždy v souladu s jejich jednotlivými křesťanskými tradicemi a dějiny tak byly poznamenány bolestnými epizodami útisku, ničení a bolestí.

Ti starší mezi vámi pamatují hrůzná léta sovětské diktatury a strašný hladomor na počátku 30. let dvacátého století, kdy Ukrajina, "sýpka Evropy" nebylo s to nakrmit své vlastní děti, které umíraly po milionech. A jak bychom mohli zapomenout na zástupy vašich spoluobčanů, kteří zahynuli během velké vlastenecké války proti nacistické agresi v letech 1941-5. Bohužel, osvobození od nacismu bylo poznamenáno návratem režimu, který pokračoval v pošlapávání základních lidských práv, deportoval bezbranné občany, věznil disidenty, pronásledoval věřící a dokonce se pokoušel vymazat samotnou ideu svobody a nezávislosti z vědomí ukrajinského lidu. Velký bod obratu roku 1989 však nakonec umožnil, aby Ukrajina znovu nabyla svobodu a plnou suverenitu.

4. Lidé vaší země dosáhli vytouženého cíle pokojně a bez krveprolití a nyní jsou pevně odhodláni uskutečnit odvážný program společenské a duchovní obrody. Mezinárodní společenství nemůže neobdivovat vaše úspěchy v konsolidaci míru a v řešení regionálních napětí s náležitým zvážením místních odlišností.

I já vás vybízím k vytrvalosti ve vašem úsilí o překonání všelijakých obtíží, které zůstávají i ke garantování plného respektu k právům národních a náboženských menšin. Politika moudré tolerance jistě získá respekt a dobrou vůli vůči lidu Ukrajiny a zajistí vám zvláštní místo v rodině evropských národů.

Jako pastýř katolické církve upřímně oceňuji skutečnost, že Preambule Ústavy Ukrajiny upomíná občany na jejich "odpovědnost před Bohem". To byl nepochybně náhled vašeho Grigorije Skorovoda, když povzbuzoval své současníky, aby vždy ze všech sil usilovali "pochopit člověka", hledali cesty jak s konečnou platností vybřednout ze slepé uličky nesmlouvavosti a nenávisti.

Hodnoty Evangelia, které patří k vaší národní identitě, vám pomohou budovat moderní, tolerantní, otevřenou a bratrskou společnost, v níž budou jednotlivci moci přispívat tak jak je jim vlastní obecnému dobru a současně najdou potřebnou podporu, aby co nejplnějí rozvinuli své talenty.

Zde se zvláště obracím na mladé lidi: nechť, když se vydávají ve stopách těch, kdo obětovali své životy pro vznešené lidské, občanské i náboženské ideály, dokáží uchovat beze změn toto civilizační dědictví.

5. "Nedovolte mocným, aby zničili lidstvo," napsal Vladimir Monomach (+1125) ve své knize Poučení mým dětem. Tato slova zůstávají dnes stejně platná jako tehdy, když byla poprvé zapsána.

Ve dvacátém století zničily totalitní režimy celé generace tím, že podkopali tři pilíře jakékoliv autenticky lidské civilizace: uznání Boží autority, z něhož vychází závazná morální pravidla pro život (srov. Ex20, 1-18); úctu k důstojnosti lidské osoby , stvořené k obrazu a podobenství Božímu (srov. Gn1, 26-7) a povinnost výkon moci jako nástroj služby všem členům společnosti bez výjimky, počínaje nejslabšími a nejzranitelnějšími.

Popření Boha nečiní člověka o nic víc svobodnějšími. Spíše jej vystavuje různým formám otroctví a poslání politické moci snižuje na úroveň brutální a utlačující síly.

6. Muži a ženy v politice. Nezapomínejte na toto vážné poučení z dějin! Vaším úkolem je sloužit lidem a zabezpečit pokoj a rovná práva pro všechny. Mějte vždy starost o potřeby chudých a všemi legitimními způsoby usilujte o to, aby každý jedinec měl zajištěný přístup k spravedlivé míře prosperity.

Muži a ženy činní v kultuře! Jste dědici velké historie. Myslím zejména na pravoslavného kyjevského arcibiskupa, metropolitu Petra Mohylu, který v sedmnáctém století založit kyjevskou Akademii, která je podnes připomínána jako maják humanistické a křesťanské kultury. Je vaší odpovědností aplikovat kritickou a tvůrčí inteligenci v každé oblasti poznání propojováním kulturního dědictví minulosti s výzvami, jež staví moderní doba tak, abyste přispívali k autentickému lidskému pokroku pod praporem civilizace lásky.

A zvláštním způsobem vám, muži a ženy činní ve vědeckém výzkumu, ať strašlivé sociální, ekonomické a ekologické důsledky černobylské katastrofy slouží jako trvalé varování! Potenciál technologií musí být propojen s neměnnými ethickými hodnotami, má-li být zaručen respekt k člověku a jeho nezcizitelné důstojnosti.

Muži a ženy ve světě podnikání a financi nové Ukrajiny! Budoucnost vašeho národa závisí i na vás. Vaše odvážné přispění, vždy inspirované hodnotami kompetence a poctivosti pomůže nově rozběhnout národní ekonomiku. A to zase obnoví důvěru ve všech, kdo jsou v pokušení opustit zemi, aby si našli práci někde jinde.

7. Vážení představitelé, dámy a pánové! Lidstvo vstoupilo do třetího tisíciletí a na obzoru se objevují nové vyhlídky. Nastupuje globální proces rozvoje, poznačený prudkými a radikálními změnami. Každý je povolán, aby přispěl svým dílem v duchu odvahy a důvěry. Katolická církev stojí na strana všech lidí dobré vůle a podporuje jejich úsilí ve službě obecnému dobru.

Co mě se týče, budu vás dále provázet svými modlitbami, prosit Boha, aby bděl nad vámi a vašimi rodinami, vašim podnikáním a nad celým lidem Ukrajiny. Na vás všechny svolávám přehojné požehnání Všemohoucího Boha.