Slovutní zástupci Všeukrajinské rady církví a náboženských organizací!

1. Jsem velmi vděčný těm, kdo umožnili toto dnešní setkání, které mi dává příležitost poznat během mé návštěvy blíže zástupce různých církví a náboženských organizací působících na Ukrajině. Srdečně a s úctou vás všechny zdravím. Vyjadřuji své hluboké ocenění služby Všeukrajinské rady pro ochranu a podporu duchovních a náboženských hodnot, které jsou nezastupitelné pro budování skutečně svobodné a demokratické společnosti. Vaše vynikající organisace přispívá nemalou měrou k vytváření podmínek pro stále větší porozumění mezi členy různých církví a náboženských organisací v duchu vzájemné úcty a upřímného a plodného dialogu. Musím rovněž zmínit vaše chvályhodné úsilí ve prospěch míru mezi jednotlivci a národy.

2. Vaše existence a každodenní úsilí dosvědčují konkrétním způsobem skutečnost, že náboženský prvek je podstatnou součástí osobní identity každého člověka bez ohledu na rasu, národ a kulturu k níž náleží. Náboženství praktikované s upřímným a pokorným srdcem dává zvláštní a nezastupitelný příspěvek k podpoře spravedlivé a bratrské společnosti.

Jak může být stát skutečně demokratický, pokud nedokáže plně respektovat náboženskou svobodu svých občanů? Není pravé demokracie tam, kde je pošlapávána jedna ze základních svobod lidské osoby. Během dlouhého a bolestného období diktatury i Ukrajina zakusila zničující dopady atheistického útisku, který potlačoval člověka a podřizoval jej otrokářskému režimu. Nyní před vámi stojí naléhavá výzva přebudovat společnost a morální strukturu národa. Svými aktivitami jste povoláni zásadním způsobem přispět k tomuto dílu sociální obnovy tím, že ukážete, že jen v atmosféře úcty k náboženské svobodě je možné budovat plně lidskou společnost.

3. Na prvním místě zdravím vás, drazí bratři, spojené vírou v Krista, který zemřel a znovu vstal. Násilné komunistické pronásledování nedokázalo vypudit z ducha ukrajinského lidu touhu po Kristu a jeho evangeliu, protože tato víra je součástí jeho dějin i života samého. Skutečně, když mluvíme o náboženské svobodě v této vaší zemi běží naše myšlenky spontánně zpět k slavným počátkům křesťanství, které po více než tisíc let značily jeho kulturní a sociální identitu. Byl to křest knížete Vladimíra a celé Rusi v roce 988, kdy započala přítomnost víry a křesťanského života na březích Dněpru. Odsud pak Evangelium vyšlo k různým národům žijícím ve Východní části evropského kontinentu. Připomněl jsem tuto skutečnost ve svém apoštolském listu Euntes in Mundum u příležitosti milénia křtu Kyjevské Rusi a zdůraznil jsem, jak tato událost vedla k velké misijní expansi: "na Západ až ke Karpatům od jižních břehů Dněpru až k Novgorodu a od severních břehů Volhy …až k pobřeží Pacifiku a dál" (č. 4, srov.poselství Magnum Baptismi Donum , 1).

V době, kdy ještě trvalo plné společenství mezi Římem a Konstantinopolí, se sv. Vladimír předešlý příkladem kněžny Olgy zasvětil obraně duchovní identity národa a současně podpoře vpojení Rusi do celku ostatních církví. Proces inkulturace víry, který dějiny tohoto lidu poznamenal až podnes byl prováděn neúnavnou prací misionářů, kteří přišli z Konstantinopole.

4. Ukrajino, zemi požehnaná Bohem, křesťanství je neoddělitelnou částí tvé civilní, kulturní i náboženské identity! Plnila jsi a plníš důležité poslání ve velké rodině slovanských národů a ve Východní Evropě. Čerpej ze společných křesťanských kořenů živou mízu, která bude dál obíhat větvemi tvých církevních obcí v třetím tisíciletí.

Křesťané Ukrajiny, nechť vám Bůh pomáhá hledět zpět k vznešenýmn počátkům vašeho národa. Kéž vám pomůže společně nově objevit pevnou půdu pro uctivou a odvážnou ekumenickou cestu, cestu sbližování a vzájemného pochopení, jíž bude přát dobrá vůle na straně každého zúčastněného. Kéž brzy přijde den, kdy bude obnoveno společenství všech Kristových učedníků, to společenství o něž se Pán vroucně modlil předtím, než se vrátil k Otci. (srov. J 17,20-21).

5. Nyní zdravím vás představitelé dalších náboženství a náboženských organizací, kteří úzce spolupracujete s křesťany na Ukrajině. Je to charakteristický rys vaší země, která je vzhledem ke své zvláštní poloze a utváření přirozeným mostem nejen mezi Východem a Západem, ale i mezi lidmi, kteří zde jsou spolu po několik staletí. Tito lidé se liší v ohledech historického původu, kulturní tradice a náboženské víry. Chtěl bych připomenout významnou přítomnost Židů, kteří tvoří obec pevně zakořeněnou v ukrajinské společnosti a kultuře. I oni trpěli nespravedlnostmi a pronásledováním za to, že zůstali věrní víře svých předků. Kdo by kdy mohl zapomenout na krvavou daň, kterou zaplatili fanatismu ideologie hlásající nadřazenost jedné rasy nad ostatními? Zde v Kyjevě na Babím Jaru bylo za nacistické okupace během několika dnů pobito nespočet lidí včetně více než sto tisíc Židů. To je jeden z nejukrutnějších zločinů, které dějiny minulého století musely bohužel zaznamenat.

Kéž vzpomínka na tuto episodu vražedné zuřivosti je spásným varováním pro všechny. Jakých ukrutností je člověk schopen, když se oklame natolik, že si myslí, že se obejde bez Boha! Touha postavit se proti Bohu a bojovat proti všem formám náboženství se zpupně ukázala také v atheistickém a komunistickém totalitarismu. V tomto městě žije tato vzpomínka v památnících obětem Holodomara, těm, kdo byli zabiti u Bykivni, či těm, kdo padli v afghánské válce,abych zmínil jen některé. Kéž vzpomínka na tyto bolestné zkušenosti dnes pomůže lidstvu, zejména mladší generaci odmítnout všechny formy násilí a růst v respektu k lidské důstojnosti skrze ochranu základních práv v ní zakořeněných, v neposlední řadě práva na náboženskou svobodu.

6. Ke vzpomínce na masakr Židů chci připojit vzpomínku na zločiny spáchané politickou mocí proti muslimské komunitě na Ukrajině. Mám na mysli zejména deportaci Tatarů z Krymu do asijských republik Sovětského svazu, kteří si nyní přejí vrátit se do země původu. Dovolte mi v tomto ohledu vyjádřit naději, že se cestou otevřeného, trpělivého a vytrvalého dialogu podaří najít vhodná řešení, vždy v atmosféře upřímné tolerance a praktické spolupráce na obecném dobru.

Věřící mají zvláštní roli při tomto trpělivém díle ochrany člověka a pravého dobra společnosti. Společně mohou dát jasné svědectví o prioritě ducha vzhledem k materiálním věcem, jakkoliv potřebným. Společně mohou svědčit, že vize světa založeného na Bohu je rovněž zárukou nezcizitelné hodnoty lidské osoby. Jestliže je ze světa odstraněn Bůh, nic skutečně lidského nezůstane. Když se stvoření nedívá k nebi, ztrácí ze zřetele cíl své pozemské pouti. V kořenech každého autentického humanismu je pokorné a důvěryplné uznání Boží svrchovanosti.

7. Drazí přátelé! Dovolte mi pozdravit vás takto na konci tohoto rodinného shromáždění. Vám všem, vašim církvím a náboženským organizacím vyjadřuji ještě jednou svůj respekt a lásku. Máte na počátku tohoto nového milénia velké poslání. Pokračujte bez ustání ve vašem společném hledání rostoucího sdílení hodnot náboženství žitého ve svobodě a tolerance žité ve spravedlnosti. To je ten nejvýznamnější příspěvek, který můžete dát k celkovému pokroku ukrajinské společnosti.

Římský biskup, který se v těchto dnech stal poutníkem naděje v Kyjevě a Lvově objímá věřící každého města a vsi milované Ukrajiny. Ujišťuje vás i všechny o vzpomínkách ve svých modlitbách, aby vás Všemohoucí zahrnul svými milostmi. Kéž Bůh, něžný a milosrdný Otec požehná vám přítomným zde i vašim církvím a náboženským organizacím. Kéž žehná a chrání milovaný ukrajinský lid. Nyní i na věky!