1. Udělejte vše co vám řekne ( J2, 5)

Právě přednesený úryvek evangelia vypovídá o prvním Mariině zásahu do Ježíšova veřejného života a vyzdvihuje její spolupráci s posláním Syna . Na svatbě v Káně Galilejské se začne nedostávat vína, jíž se účastní Maria, Ježíš i jeho učedníci. Maria projevuje svou víru v Syna a chce pomoci novomanželům v nesnázi, obrací se proto se ona Spasitele, aby udělal první zázrak:

"Co mi chceš, ženo! Ještě nepřišla má hodina" ( J 2,4) odpovídá jí Ježíš. Marii jeho slova neodradí a říká služebníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne!" Znovu vyjadřuje svou důvěru v Syna a vidí, jak je odměněna zázrakem na její přímluvu.

Evangelní epizoda nás dnes vybízí kontemplovat Marii jako "Pomocnici křesťanů" v každé nouzi. Bylo by poučné probírat události věřícího lidu, abychom poznali znamení Mariiny mateřské ochrany , neboť ona se vždy stará o dobro svých dětí. Mohli bychom sesbírat tolik svědectví o Mariiných zásazích na záchranu jednoltivců i komunit. Ale nejkrásnější svědectví můžeme nasbírat v životech vašich světců .

Upřeme dnes svůj pohled a dva syny této země, kterým byla úcta k nejsvětější Panně podnětem k cestě k dokonalosti, dnes slavnostně uznané. Je to arcibiskup Josef Bilczewski a kněz Zikmund Gorazdowski. Oba byli naplněni hlubokou láskou k Matce Páně. Jejich život a jejich pastorační služba byly stálou odpovědí na její vybídnutí: Udělejte vše co vám řekne ( J2, 5). Hrdinsky poslušní Pánova učení vydali se úzkou stezkou svatosti. Oba žili zde ve Lvově, téměř v týchž letech. Jména obou budou dnes zapsána do seznamu blahoslavených.

2. Se vzpomínkou na ně s radostí zdravím vás všechny zde shromážděné. Zvláště zdravím kardinála Mariana Jaworského a kardinála Lubomyra Husara, biskupy ukrajinské biskupské konference i biskupy Synodu biskupů řecké katolické ukrajinské církve. Stejně tak zdravím kněze, řeholníky a řeholnice, seminaristy a vás všechny, kdo se aktivně podílíte na různých pastoračních aktivitách. Láskyplný pozdrav posílám mladým lidem, rodinám, nemocným a celému shromáždění, které se zde sešlo v duchu uvítání duchovního poselství nově blahoslavených.

Jsem rád, že lvovská arcidiecéze má dnes již dva blahoslavené arcibiskupy. V roce 1790 byl blahořečen Jakub Strzemi, který tuto církev vedl v letech 1391-1409 a nyní je k úctě oltáře vyzdvižen další pastýř arcidiecéze Józef Bilczewski . Což to nesvědčí o kontinuitě víry a Božím požehnání, které posílá pastýře hodné svého povoláni? Což můžeme nevzdávat Bohu za tento dar lvovské církvi?

Arcibiskup Józef Bilczewski nás vybízí, abychom byli velkorysí v našem žití lásky k Bohu a bližnímu. To bylo nejvyšší pravidlo života jeho života. Od prvních let svého kněžství rozněcoval planoucí vášeň pro zjevenou Pravdu a to ho vedlo k originálnímu theologickému bádání o přeložení přikázání do praktického jednání. Ve svém kněžském životě a na významných místech, která zastával na Universitě Jana Kazímira ve Lvově a Jagellonské universitě v Krakově dával vždy velký příklad své lásky k bližnímu stejně jako lásky k Bohu. Zvláštní starost měl o chudé a rozvinul i vřelé a respektem naplněné vztahy se svými kolegy a studenty, kteří vždy opláceli úctou a láskou.

Jmenování arcibiskupem mu dalo příležitost rozšířit a zvětšit rozsah jeho charitativní činnosti. V zvláště náročném období první světové války byl bl. Józef Bilczewski jakoby živou ikonou Dobrého pastýře povzbuzoval a podporoval svůj lid inspirovanými slovy plnými laskavosti. Přicházel na pomoc potřebným, k nimž měl takovou lásku, že i po smrti chtěl být s nimi a nechal se pohřbít na jakowský hřbitov ve Lvově, kde se pochovávali chudáci. Dobrý a věrný Pánův služebník motivovaný hlubokou spiritualitou a neúnavnou láskou, byl milován a vážen všemi svými spoluobčany bez ohledu na náboženské přesvědčení, obřad či národnost.

Dnes jeho svědectví září mezi námi jako zdroj povzbuzení a inspirace, aby i naše apoštolská činnost, sycená hlubokou modlitbou a něžnou úctou k Blahoslavené Panně, byla zcela zasvěcena slávě Boží a službě Svaté Matce Církvi pro dobro duší.

3. Toto blahořečení je zvláštním důvodem k radosti pro mne osobně. Bl. Josef Bilczewski je v mé apoštolské posloupnosti. Udělil totiž biskupské svěcení arcibiskupu Boleslavu Twardowskému, který pak posvětil biskupa Eugenia Baziaka, z jehož rukou jsem pak já přijal biskupské svěcení. Dnes tedy i já dostávám nového zvláštního patrona. Vzdávám díky Bohu za tento úchvatný dar.

Je zde ještě další podrobnost, která by neměla být při této příležitosti přehlédnuta. Bl. Josef Bilczewski byl vysvěcen kardinálem Janem Puzynou, krakovským biskupem. Spolusvětiteli byli blah. Josef Sebastian Pelczar, biskup z Přemyšlu a Boží služebník Ondřej Šeptickij, řecko-katolický arcibiskup. Což to nebyla úžasná událost? Při té příležitosti Duch svatý dal se setkat třem velkým pastýřům, z nichž dva jsou už blahoslavení a třetí, dá-li Pán Bůh, jím bude. Tato země opravdu zasluhovala vidět je spojeny při příležitosti slavnosti svěcení nástupce apoštolů.Skutečně si to zasloužila. Jejich jednota zůstává znamením a výzvou pro věřící společenství každého z nich aby budovaly společenství, které je ohrožováno vzpomínkami na historické události a předsudky, pocházející ze zhoubného nacionalismu.

Když dnes Boha chválíme za nezdolnou věrnost těchto jeho služebníků Evageliu, nechť je to pro nás laskavým pobídnutím k uznání nevěrností Evangeliu u nemála křesťanů jak polského, tak ukrajinského původu, kteří žili v těchto oblastech. Je čas nechat bolestnou minulost za sebou. Křesťané obou národů musí jít pospolu ve jménu jednoho Krista k Otci pod vedením téhož Ducha, zdroje a principu jednoty. Kéž se dané a přijaté odpuštění rozlévá jak léčivý balzám v každém srdci. Kéž očištění historické paměti vede každého k práci na triumfu toho co spojuje nad tím, co rozděluje, aby byla společně budována budoucnost vzájemné úcty, bratrské spolupráce a pravé solidarity. Arcibiskup Józef Bilczewski i jeho druhové Pelczar a Szeptycki vás dnes vybízí: buďte jednotní!

4. V letech biskupského působení mons Bilczewského ve Lvově žil P. Zikmund Gorazdowski , pravá perla latinské kléru této arcidiecéze, ve Lvově v posledním období jeho života. Jeho mimořádná činná láska jej vedla k tomu, aby se, nehledě na své křehké zdraví bezvýhradně obětoval pro chudé. Postaaba mladého kněze, který nehleděl na vážné nebezpečí nákazy a pohyboval se mezi chudými ve Wojmilově a osobně chystal k pohřbu těla zemřelých na choleru, zůstávala v paměti jeho současníků jako živé znamení milosrdné lásky Spasitele.

Měl v sobě planoucí vášeň pro Evangelium, která ho vedla do škol, do oblastí publicistiky a různých katechetických činností, zejména pro mladé lidi. Jeho apoštolská činnost byla posilována neúnavnou charitativní prací. V paměti lvovských věřících zůstává jako "otec chudých" a "kněz bezdomovců". Jeho kreativita a odhodlání v této oblasti prakticky neznaly mezí. Jako sekretář "Institutu chudých křesťanů" byl všude tam, kde slyšel úzkostný nářek lidí na nějž se snažil reagovat mnoha charitativními institucemi přímo ve Lvově.

Pro svou naprostou věrnost chudému, čistému a poslušnému Kristu byl po své smrti uznán jako "jako pravý řeholnik, třebaže bez zvláštních slibů" a pro každého zůstává privilegovaným svědkem Božího milosrdenství . Svědkem je zvláště pro vás, drahé Sestry sv, Josefa, které se jej snažíte věrně následovat v šíření lásky ke Kristu a vaším sestrám a bratřím ve své charitativní a vzdělávací činnosti. Od bl. Zygmunda Gorazdowského jste se naučily sytit svou apoštolskou činnost intensivním životem modlitby. Doufám, že jako on i vy dokážete kombinovat kontemplaci a činnost, posilujíc svou zbožnost zaníceným uctíváním Kristova Utrpení, něžné lásky Neposkvrněné Panny Marie a zcela zvláštní úctou ke sv. Josefu, jehož víru, pokoru, moudrost a odvahu se Otec Zygmund snažil napodobit.

5. Kéž je pro vás příklad bl. Józefa Bilczewského a bl. Zygmunta Gorazdowského povzbuzením, drazí kněží, muži a ženy zasvěceného života, seminaristé, katecheté a studenti theologie. Zvláště vás mám nyní na mysli a vybízím vás, abyste si brali duchovní i apoštolské poučení z těchto dvou blahoslavených pastýřů církve. Napodobujte je ! Různými způsoby konáte zvláštní služby evangeliu a jako oni i vy musíte dělat vše co je možné, aby skrze vaše svědectví lidé každého věku, původu, vzdělání a sociálního postavení zakoušeli Boží lásku v hloubi svých srdcí. To je vaše poslání.

Vaším prvořadým závazkem budiž láska ke všem a přístupnost ke každému, s neumdlévající věrností Kristu a církvi. Je to jistě cesta posetá obtížemi a nepochopeními, která někdy mohou vést i k pronásledování.

Ti nejstarší mezi vámi si to dobře uvědomují. Ve vašem středu je mnoho těch, kdo v druhé polovině uplynulého století mnoho vytrpěli pro svou příslušnost ke Kristu a církvi. Chci vzdát hold vám všem drazí kněží a muži i ženy zasvěceného života, kteří jste zůstali věrní Božímu lidu. A vám, kteří nyní stojíte vedle těchto velkorysých služebníků evangelia říkám: nebojte se! Kristu neslibuje snadný život, ale vždy dává ujištění o své pomoci.

6. Duc in altum . Spusť své sítě na hlubině, latinská církvi lvovská! Pán je s tebou! Neboj se, když čelíš obtížím, které i dnes ohrožují tvou cestu. S Kristem zvítězíš. Odvážně vol svatost: v ní spočívá jistý základ pravého pokoje a trvalého pokroku.

Drazí bratři a sestry, svěřuji vás do ochrany Marie,milující Matky Boží, která byla po staletí ctěna v obraze, který budu dnes s radostí korunovat. Jsem šťasten, že se mohu poklonit před tímto obrazem, který připomíná sliby krále Jana Kazimíra. Kéž je "Zářivá hvězda lvoská" vaší oporou a přinese vám plnost milosti.

Latinská církvi lvovská, kéž se za tebe přimlouvají všichni svatí, kteří obohatili tvou historii.Bl. arcibiskup Jakub Strzemi a bl. Józef Bilczewski, s P. Zygmundem Gorazdowským vás ochraňují zvláštním způsobem. Jděte kupředu ve jménu Krista Vykupitele člověka! Amen.