" Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele" /Jan 15,13/

Tato slavnostní slova Krista zaznívají dnes mezi námi se zvláštní výmluvností, zatímco prohlašujeme za blahoslavené některé syny této slavné lvovské církve Ukrajinců. Většina z nich byla zabita z nenávisti ke křesťanské víře. Někteří podstoupili mučednictví v nám blízkých dobách a mezi přítomnými na této božské liturgii je nemálo těch, kteří je osobně znali. Tato Haličská země, jež během dějin viděla rozvoj ukrajinské řecko-katolické církve, byla pokryta"horami mrtvol a řekami krve"., jak říkával nezapomenutelný metropolita Josif Slipyj .

A vaše živé a plodné společenství je spojeno s kázáním svatých bratří Cyrila a Metoděje, se sv. Vladimírem a svatou Olgou. Příklad mučedníků z různých dějinných údobí, ale především z minulého století, dosvědčuje, že mučednictví je svrchované měřítko služby Bohu a církvi. Touto slavbností chceme jim vzdát poctu a poděkovat Pánu za jejich věrnost.

+ 2. Tímto působivým obřadem blahořečení chci také vyjádřit vděčnost církve Božímu lidu Ukrajiny za Mykolu Čarneckého a jeho 24 druhů mučedníků, jakož i za mučedníky Teodora Romžu a Omeljana Kovče i za Boží služebnici Josafatu Michaelinu Hordaševskou. Jako pšeničné zrno, jež padlo do země a zemřelo, aby dalo život klasu (srov. Jan 12,24), tak i oni obětovali své životy, aby Boží pole vydalo novou a hojnější úrodu….

3. Boží služebníci, dnes zapsaní do seznamu blahoslavených, reprezentují všechny složky církevního společenství: jsou mezi nimi biskupové i kněží, řeholníci i řeholnice a laici. Mnoha způsoby byli zkoušeni od přívrženců zhoubných ideologií nacizmu a komunizmu. Můj předchůdce Pius XII. si byl vědom jakým trýzním jsou vystaveni tito věrní Kristovi učedníci a pln bolesti projevoval svou solidaritu s těmi, kteří "vytrvávají ve víře a odolávají nepřátelům křesťanství s toutéž nezlomnou sílou , s jakou kdysi odolávali jejich předkové" a chválil jejich odvahu zůstat "věrně spojeni s římským veleknězem a se svými pastýři" ( Ap. list Orientales Ecclesias, 15,12.1952

V síle Boží milosti prošli až do konce vítěznou cestou. Je to cesta, která prochází odpuštěním a smířením; cesta, která vede k oslnivému světlu velikonoc po oběti na Kalvárii. Tito naši bratři jsou uznaní reprezentanti množství bezejmenných hrdinů – mužů i žen, manželů i manželek, kněží i zasvěcených osob, mladých i starých – kteří během 20. století, "století mučedníků", čelili pronásledování, násilí i smrti, jen aby nezapřeli svou víru.

Jak zde nevzpomenout na prozíravou a solidní pastorální činnost metropolity Ondřeje Šeptického, jehož proces blahořečení probíhá a také jeho, jak doufáme, brzo uvidíme ve slávě svatých? Musíme přihlédnout k jeho hrdinské apoštolské činnosti, abychom pochopili lidsky nepochopitelnou plodnost řecko-katolické ukrajinské církve v temných dobách pronásledování.

4. Já sám jsem byl ve svém mládí svědkem této "apokalypsy. " Mé kněžství, bylo hned od počátku poznamenáno velkou obětí tolika mužů a žen mé generace ( Dar a tajemství str. 47). Jejich památka nesmí upadnout do zapomnění, protože je požehnáním. Jim patří náš obdiv a naše vděčnost. Jako obraz evangelia blahoslavenství, žitého až k prolití krve, oni jsou znamením naděje pro naši dobu i pro ty, které teprve přijdou. Ukázali, že láska je silnější než smrt. V jejich odporu tajemství zla mohla navzdory lidské křehkosti zazářit síla víry a Kristovy milosti (sr 2 Kor 12,9-10). Jejich nepřemožené svědectví se stalo semenem nových křesťanů (sr. Tertullian, Apol, 50,13; CCL 1,171)

S nimi byli pronásledováni a zabiti pro věc Krista i křesťané jiných vyznání. Jejich společné mučednictví je silnou výzvou ke smíření a jednotě. Ekumenizmus mučedníků a svědků víry ukazuje cestu k jednotě křesťanů 21. století. Kéž jejich oběť je konkrétní lekcí života pro všechny. Nejde jistě o snadný úkol. Během posledních století se nahromadilo příliš mnoho stereotypů myšlení, příliš mnoho vzájemné nevole a nesnášenlivosti. Jediný prostředek, jak uvolnit tuto cestu, je zapomenout na minulost, žádat a nabízet odpuštění jedni druhým, za utrpěné i učiněné urážky a bezvýhradně důvěřovat obnovujícímu působení Ducha svatého. Tito mučedníci nás učí věrnosti dvojímu přikázání lásky: lásky k Bohu a lásky k bratřím.

Nato se Svatý Otec obrátil naléhavou exhortací na kněze, řeholníky seminaristy, katechety a studenty teologie i jejich formátory, pak i na všechny syny a dcery církve a vyslopvil naději, že nadcházející synod jejich církve v roce 2002 přinese kýžené plody, neboť se má zaměřit na sociální problémy Ukrajiny a končil tento úryvek: " Církev nesmí mlčet, když jde o ochranu lidské důstonosti a o společné dobro.

6. "Nikdo nemá větší lásku než ten kdo položí život za své bratry" (Jan 15,13). Mučedníci, kteří byli dnes prohlášeni za blahoslavené, následovali Dobrého pastýře až do konce. Jejich svědectví však nesmí pro vás zůstat jen prostou chloubou: spíše ať se stane výzvou následovat je. Křtem je každý křesťan povolán ke svatosti. Ode všech se nežádá, jako od těchto blah. mučedníků, svrchovaný důkaz prolití krve. Avšak každému je svěřen úkol následovat Krista všední, věrnou velkodušností, jak to dělala blah Josafata Michaelina Hordaševska, spoluzakladatelka Služebnic Neposkrvěné P. Marie. Dokázala žít mimořádným způsobem ono každodenní přilnutí k evangeliu, tím že sloužila dětem, nemocným, chudým, negramotným a odsunutým na okraj společnosti, i v obtížných situacích, plných utrpení.

Ať je svatost dychtivou touhou vás všech, milovaní bratři a sestry ukrajinské řecko-katolické církve. Na této cestě k svatosti a obnovy kéž vás provází Maria, která "jde v čele velkého zástupu svědků víry v jediného Pána" (Redemptoris Mater, 30)

Ať se za nás přimlouvají svatí a blahoslavení, kteří v této ukrajinské zemi dosáhli koruny spravedlnosti a blahoslavení, které dnes zvláště slavíme. Jejich příklad a jejich ochrana kéž vám pomáhá následovat Krista a věrně sloužit jeho mystickému Tělu, církvi. Na jejich přímluvu ať dobrý Bůh vylévá na vaše rány olej milosrdenství a útěchy, abyste monhli s důvěrou hledět na to, co na vás čeká, s jistotou v srdci, že jste děti Otce, který vás něžně miluje.

Za poskytnutí překladu děkujeme české redakci vatikánského rozhlasu