Včera bylo ve Vatikánu zveřejněno "veřejné kanonické napomenutí", kterým bylo z pokynu papeže Jana Pavla II. zahájeno řízení Kongregace pro nauku víry s arcibiskupem Emanuelem Milingo. Obsahuje výzvu "aby napravil chybu", trest a v případě neuposlechnutí - exkomunikace.

V "oznámení" (notifica) stojí: "Kongregace pro nauku víry, z pověření Svatého otce a poslušna svého úkolu chránit víru a morálku v životě církve je nucena podle znění kánonu 1347 § 1 Kodexu kanonického práva zahájit řízení, aby tak chránila věřící před velkou škodou, kterou nedávno způsobilo jednání monsignora Emanuela Milinga, bývalého arcibiskupa z Lusaky".

Uvedený kánon hovoří o normách vztahujících se "na ukládání trestů" a stanoví, že se nemůže platně uložit důtka, jestliže viník nebyl předtím aspoň jednou napomenut, aby upustil od nedostavení se k soudnímu řízení a nebyl mu dán patřičný čas k tomu, aby se napravil.

Kongregace pro nauku víry "bere na vědomí veřejné a závažné skutky stejně tak jako prohlášení, jímž se uvedený prelát pokusil uzavřít domnělé manželství s korejskou paní Marii Sung, vstoupil do sekty reverenda Sun Myung Moona, jež se nazývá Family Federation for World Peace and Unification, a porušil společenství s Petrovým nástupcem a biskupským sborem." Dále zmíněná kongregace uvádí, že "bylo zjištěno, že není možno navázat spojení s arcibiskupem Milingem, aby ho vyzvala zamyslet se na těžkými důsledky jeho jednání a jeho činů a napravit pohoršení a kát se; proto úředně oznamuje" arcibiskupovi Miligovi "veřejným kanonickým napomenutím", aby splnil tři přesné požadavky:

1."odloučit se od paní Marie Sung"; 2. "přerušit jakékoliv spojení se sektou "Family Federation for World Peace and Unification; 3. "veřejně prohlásit svou věrnost církevnímu učení a praxi celibátu a projevit svou poslušnost Svatému Otci jasným a evidentním gestem".

"Oznámení pak tvrdí, že "v případě, že po tomto napomenutí nebude do 20. srpna následovat formální úkon nejdůstojnějšího Milinga provedení toho, co je od něho shora žádáno, přistoupí se k vynesení exkomunikace vyhrazené Svatému stolci".

Text kongregace pro nauku víry, v jejímž čele stojí Josef kardinál Ratzinger pak končí slovy: " Církev, i když musí pro dobro učinit tak bolestný zákrok, přesto nepřestává vysílat své modlitby k Pánu, Dobrému Pastýři, za žádoucí návrat preláta do objetí společného Otce."

Za poskytnutí překladu děkujeme české redakci vatikánského rozhlasu.