Časopis pro mládež AD má podtitul Křesťanství a svět. Odhlédneme-li od významu slova svět jako protikladu světla (viz článek Témata analýzy a výzkumné hypotézy), prozrazuje tento slogan podstatnou informaci o vztahu periodika k lokálním problémům. Časopis se opravdu ve velké míře věnuje zahraničnímu (světovému) zpravodajství, a tím pádem lokální témata opomíjí.

Ve zpravodajské rubrice časopisu se v každém čísle objevuje (většinou) pouze jedna zpráva z domova. Vzhledem k tomu, že analyzujeme období půl roku, tedy šest čísel časopisu, nelze z tak malého vzorku činit žádné závěry vzhledem k pokrytým regionům.1

Mnohem více toho o přístupu časopisu k regionům vypoví analýza pozvánek na kulturní a duchovní akce. V AD mají tyto pozvánky charakter informačního servisu pro čtenáře (podobně jako Katolickém týdeníku). Anonce se nacházejí pravidelně na straně 9 a tvoří rubriku Naše tipy.2 Ve sledovaném období redakce zveřejnila celkem 19 takových "tipů": po třech do Prahy a Zlína a po jednom do dalších 13 okresů:

obrázek 5: Počet "tipů" na kulturní akce v Magazínu AD (červen až listopad 1999)

Z mapy můžeme vyčíst, že časopis není v žádném případě zaměřen a priori na nejreligióznější regiony republiky. Vzhledem k tomu, že v případě téměř všech okresů jde o jednorázové zprávy, stěží lze vyloučit jistou náhodnost při jejich výběru. Anomálií je silná pozice okresu Zlín (na prvním místě spolu s Prahou, zatímco například ani jeden tip se netýká Brna). Pozvánky do zlínského okresu se však netýkají samotného města Zlína, nýbrž jedné konkrétní instituce v okolí Zlína, s kterou redakce časopisu pravidelně spolupracuje.3

Ostatní okresy jsou zpravodajsky pokryty velmi nepravidelně a spíše namátkově. O jisté nahodilosti svědčí i výběr konkrétních "tipů". Šíře záběru (oslavy Silvestra, koncerty, hudební festivaly apod.) při relativně nízkém celkovém počtu pozvánek toto tvrzení zdůrazňuje.4

Shrnutí: Regionální zpravodajství má v časopisu AD marginální úlohu. Čtenářský servis (pozvánky na kulturní a duchovní akce) je zastoupen také výrazné méně než např. v Katolickém týdeníku. Vedle pozvánek do Prahy a do salesiánského domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku u Zlína volí redakce anonce zcela namátkově, bez zřetelného záměru (ten by možná byl zřejmý, kdybychom sledovali delší časový úsek).


(1) Některé zprávy označené jako Česko mají navíc vztah spíše k zahraničí, např. Brigádou proti obrně (AD, 8/1999, s. 4) - o brigádě na pomoc dětskému domovu na Ukrajině.
(2) Zatímco v každém čísle Katolického týdeníku najdeme průměrně 35 pozvánek na nejrůznější akce duchovního nebo kulturního charakteru, v časopisu AD jde většinou o pouhé tři pozvánky. "Redakční filtr" zde tedy hraje výraznější roli.
(3) Jde o Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, středisko salesiánů, ve kterém se během celého roku pravidelně konají akce pro mládež. Dvě z dvanácti sledovaných čísel časopisu dokonce obsahovaly mimořádnou několikastránkovou přílohu – nabídku těchto akcí.
(4) Bylo by možné se například ptát, proč se do rubriky Naše tipy dostala pozvánka na koncert písničkářky Pavly Milcové do Poděbrad a ne informace o vystoupení téže interpretky v jiném městě.

Pozn.:Tento článek je částí diplomové práce obhájené na Fakultě sociálních studií MU.