V posledních dílech jsme analyzovali vztah katolických médií k jednotlivým regionům Čech a Moravy. Použili jsme k tomu dvě různé metody: na jedné straně analýzu regionálního zpravodajství, která by sama o sobě mohla dostatečně vypovídat o strategii jednotlivých redakcí ve vztahu k lokální problematice. Absence pravidelného domácího zpravodajství, případně jeho marginální role v některých časopisech (AD, Světlo) nás však vedla k použití druhé metody: analýzy čtenářského servisu ­ pozvánek/anoncí na různé akce.

Co se týče domácího zpravodajství, můžeme o pravidelné a rozsáhlé zpravodajské agendě hovořit pouze v případě Katolického týdeníku, v míře o něco menší se domácímu zpravodajství věnuje též Mezinárodní Report. Katolický týdeník jako nejvlivnější katolické médium bere v potaz především religiozitu v jednotlivých oblastech ČR a také "symbolickou hodnotu" jednotlivých lokalit. Z toho důvodu se řada zpráv týká významných poutních míst: Velehradu, Svatého Hostýna nebo Svaté Hory u Příbrami Ačkoli největší počet zpráv pochází z Prahy (podobně jako u Mezinárodního Reportu), je v případě Katolického týdeníku nutno zdůraznit, že rozsáhlejší zprávy (ty, které mají charakter samostatných článků), referují častěji o moravských metropolích (Brno, Olomouc) než o Praze. Důvodem může být složení redakce časopisu ­ několik nejaktivnějších členů žije nebo žilo na Moravě.

Soustředíme-li se na informační servis (pozvánky na akce), zjistíme výrazný rozdíl v postoji Katolického týdeníku a Světla. Zatímco Katolický týdeník ­ i když klade mírný důraz na Moravu ­ informuje o připravovaných akcích na území celé České republiky, Světlo téměř ignoruje Čechy (s výjimkou Prahy a Královéhradecka). V případě Katolického týdeníku se nám zde poprvé (a v této práci zdaleka ne naposledy) ukazuje obraz zastřešujícího tiskového orgánu českých katolíků, který se snaží uspokojit poptávku svých potenciálních čtenářů v celé republice. Světlo je naopak časopisem určeným především moravským čtenářům.

Časopis AD se ve vztahu regionům nijak výrazně neprofiluje (pomineme-li jednu anomálii, časté informování o salesiánském Domě Ignáce Stuchlého na Zlínsku1). Svým čtenářům přináší spíše ojedinělé tipy na zajímavé akce do Čech i na Moravu.

V závěru této kapitoly se podívejme, do jaké míry se potvrdily naše hypotézy ze článku Témata analýzy a výzkumné hypotézy

Hypotéza 1: Předpokládali jsme, že "pozornost, věnovaná regionálním problémům, bude v katolických médiích kopírovat poměrné zastoupení katolíků v těchto regionech". Tento předpoklad se ve větší míře potvrdil pouze u Katolického týdeníku a částečně též u časopisu Světlo. U Mezinárodního Reportu a AD se žádná podobná "kalkulace" ve vztahu k regionům a cílové skupině čtenářů nepotvrdila.

Hypotéza 2: Počítali jsme též s faktorem "územní struktury katolické církve v ČR". Tato hypotéza se potvrdila opět především u Katolického týdeníku, ve kterém jsou města se sídly biskupů častěji prezentována jako dějiště zpravodajsky významných událostí. Výrazné je to především v případě českých sídel diecézí: Plzně, Litoměřic nebo Českých Budějovic.

Hypotéza 3: Třetí faktorem, se kterým jsme počítali, byl historický význam jednotlivých lokalit. I zde se této hypotéze nejvíce blíží skutečnost prezentovaná Katolickým týdeníkem: velký důraz je ve zpravodajství kladen na historická poutní místa: Velehrad (okr. Uherské Hradiště), Svatou Horu (okr. Příbram) a Svatý Hostýn (okr. Kroměříž). Mariánské poutní místo Svatý Hostýn je pravidelně zařazováno též do agendy Světla. V časopisech AD a Mezinárodní Report jsme žádnou souvislost s poutními místy nezaznamenali.


(1)Připomínám, že majitelem nakladatelství Portál, které časopis AD vydává, je Salesiánská provincie Praha.

Pozn.:Tento článek je částí diplomové práce obhájené na Fakultě sociálních studií MU.