Jak jsme už naznačili v části Katolická média a regionální zpravodajství, zmínka o Radiu Proglas bude mít v tomto případě pouze informativní roli, aniž bychom si činili nároky na komparaci s údaji z předešlých kapitol. Jednak jde o médium zcela odlišného charakteru, jednak nelze z objektivních důvodů analyzovat totéž období jako v případě čtyř sledovaných časopisů.

Přesto můžeme alespoň nahlédnout do redakční strategie Radia Proglas ve vztahu k regionům. Zaměříme se na jeden konkrétní pořad, který "regionální agendu" ve velké míře reflektuje. Jde o půlhodinovou relaci, nazvanou stručně Pozvánky, která se vysílá ve všední dny ve 14.30 h a v sobotu v 15 h. Na přípravě tohoto přehledu informací o chystaných událostech kulturního a duchovního charakteru se podílí jak brněnská (hlavní) redakce Radia Proglas, tak všechna regionální studia (Olomouc, Praha, Ostrava, Hradec Králové).

Následující mapa (obrázek č. 6) ukazuje četnost zmínek o lokalitách v jednotlivých okresech v pořadu Pozvánky v období od 14. ledna do 14. února 2001, tedy během jednoho měsíce.1 Základní analytickou jednotkou je v tomto případě jedna pozvánka.

obrázek 6: Počet zmínek o lokalitách z jednotlivých okresů v pořadu Pozvánky (Radio Proglas) v době od 14. ledna do 14. února 2001

Z mapy můžeme vyčíst několik základních údajů: Radio Proglas se v první řadě zaměřuje na místa, ve kterých má vlastní redaktory: největší pozornost je věnována Brnu (celkem 62 zmínek), na druhém místě je Praha (25), na třetím Olomouc (20), na čtvrtém Ostrava (17). Informace o Královéhradecku, kde má Radio Proglas také své regionální studio, se v pořadu objevily ve sledovaném období 11krát, o něco lépe na tom byly okresy Kroměříž a Zlín (shodně po 13 zmínkách).

Z mapy dále vidíme, že se Radio Proglas věnuje posluchačům z celé Moravy. Dobře je pokryt region brněnský, olomoucký (s výjimkou Bruntálska), ostravský a velmi dobře zlínský. Slušné je také pokrytí jihlavského regionu, ačkoli na jeho území je slyšitelnost Radia Proglas velmi špatná.

Z českých regionů je pardubický pokryt průměrně (absence zmínek ze Svitavska, která je signálem Radia Proglas pokryto, je stěží pochopitelná), královéhradecký o něco lépe (důvodem je právě existence regionální redakce Radia Proglas v Hradci Králové). Je zřejmá snaha pravidelně informovat o událostech z libereckého regionu: Pozvánky na Liberecko, Jablonecko nebo Semilsko se objevovaly v 82 % sledovaných relací. Tento údaj by se mohl zdát nepochopitelný vzhledem k velmi nízké religiozitě v okresech Jablonec nad Nisou a Liberec (při sčítání v roce 1991 se zde přihlásilo ke katolické církvi méně než 25 % obyvatel). Radio Proglas však od roku 1998 vysílá na frekvenci 97,9 MHz z Ještědu, a proto se snaží cíleně oslovovat posluchače právě z této oblasti.2

Velmi dobře je pokryta Praha. Zde však s největší pravděpodobností nejde o snahu oslovit pražské posluchače,3 nýbrž o snahu informovat o dění v hlavním městě. Průměrná pozornost je věnována středním Čechám, kde ­ vzhledem ke slyšitelnosti Radia Proglas z ještědského vysílače v celém Polabí ­ můžeme naopak hovořit o snaze oslovit potenciální posluchače z této oblasti.

Z pochopitelných důvodů se Radio Proglas prakticky nevěnuje českobudějovickému, plzeňskému, karlovarskému a ústeckému regionu. Tyto oblasti jsou zasaženy signálem velmi slabě, případně vůbec.

Shrnutí: Mediální strategie Radia Proglas ve vztahu k regionům je určována mnohem více pokrytým územím než religiozitou oblasti. Radio Proglas se snaží oslovit maximální počet posluchačů v jednotlivých regionech, kde je jeho signál šířen. Výsledkem je jistá nerovnováha mezi počtem skutečných posluchačů v jednotlivých okresech a počtem informací o těchto oblastech. Radio Proglas informuje tím pádem nejvíce o (celé) Moravě a o severních Čechách. Naopak poměrně religiózní jižní Čechy jsou zcela ignorovány.


(1) Období leden až únor je zvoleno záměrně. Právě v této „povánoční“ době se koná relativně málo kulturních akcí, neprobíhají prakticky žádné tradiční festivaly. Sledováním této „mrtvé sezóny“ se vyhneme anomáliím, ke kterým dochází například v létě, kdy je velká pozornost věnována právě místům dění různých festivalů apod.
(2) Ačkoli se Radio Proglas ve velké míře věnuje libereckému regionu, posluchačský ohlas je velmi malý. Podle průzkumu MediaProjekt (Sdružení GfK–TN Sofres–STEM/MARK) za období červenec až prosinec 2000 poslouchaly Radio Proglas „v posledních 7 dnech“ v libereckém regionu pouze 2000 osob. Naproti tomu například v brněnském regionu to bylo 30 000 osob a ve zlínském 19 000 osob. Celkem Radio Proglas „v posledních 7 dnech“ poslouchalo 80 000 osob.
(3) Radio Proglas nemá v Praze vlastní kmitočet, pouze v některých částech města je možné přijímat signál z ještědského vysílače, případně je možné poslouchat Radio Proglas na kabelu či ze satelitu. MediaProjekt nevykazuje v případě Proglasu a hlavního města Prahy žádné posluchače.

Pozn.:Tento článek je částí diplomové práce obhájené na Fakultě sociálních studií MU.