Na začátku článku Regionální zpravodajství v časopisu AD jsme už naznačili, že AD věnuje značnou pozornost zpravodajství ze zahraničí. Podobně jako u Mezinárodního Reportu je i zde rubrika zahraničních zpráv několikanásobně rozsáhlejší než rubrika zpráv z domova.

tabulka 8: Přehled nejčastěji zmiňovaných států v zahraničním zpravodajství časopisu AD (červen až listopad 1999)

Stát

Počet zpráv

Procento z celkového počtu zahraničních zpráv (77)

Izrael

5

6,5%

USA

5

6,5%

Francie

4

5,2%

Itálie

4

5,2%

Jugoslávie/Srbsko

4

5,2%

Polsko

4

5,2%

Vatikán

4

5,2%

Velká Británie

4

5,2%

Ve srovnání s Katolickým týdeníkem a Mezinárodním Reportem se časopis AD mnohem méně věnuje zpravodajství z Vatikánu (zatímco Katolický týdeník a Mezinárodní Report referoval o Vatikánu v každém čísle sledovaného období, AD pouze v každém třetím čísle). Celkový počet zpráv z Vatikánu tvoří přibližně 5 % všech zahraničních zpráv, což je daleko méně než obdobný údaj z Mezinárodního Reportu (18 %) nebo dokonce z Katolického týdeníku (34 %). Proč tomu tak je? AD má v záhlaví heslo "Křesťanství a svět" ­ na rozdíl od obou již analyzovaných časopisů se tedy přímo nehlásí ke katolické církvi, ačkoli jeho vydavatelem je nakladatelství Portál vlastněný Salesiánskou provincií Praha (viz Tištěná média - AD), tedy katolickou institucí. Pokud redakce chce oslovit mladé křesťany (spíše než katolíky), nemůže sice Vatikán ignorovat (5 % všech zahraničních zpráv je relativně vysoké číslo), avšak nemůže ani svou zahraničnězpravodajskou rubriku zcela orientovat na informace z centra katolické církve.

Podíváme-li se na tabulku nejčastěji zmiňovaných států v zahraničním zpravodajství časopisu AD, nenalezneme žádný silně preferovaný stát. Redakce se pravidelně věnuje několika zemím, aniž by některou z nich výrazně upřednostňovala. Mezi preferovanými státy najdete země se silnou liberální tradicí (Spojené státy, Velká Británie), lokální evropské "mocnosti" (Francie, Itálie, překvapivě méně Německo1), státy vnímané jako symbol katolicismu (Vatikán, Polsko, Itálie), zastoupena je Jugoslávie, ve které doznívají válečné události z první poloviny roku 1999, a také Izrael.2 Silné je také zastoupení zemí s liberální tradicí: Spojených států3 a Velké Británie.

Právě skupina nejčastěji zmiňovaných zemí, uvedená v tabulce č. 8, odpovídá tomu, jak je AD vnímáno svými čtenáři i kritiky: Jde o časopis sice křesťansky zaměřený (s převážně katolickou redakcí) ­ proto zvýšená pozornost věnovaná katolickým státům, avšak časopis otevřený, liberální; z toho důvodu se ve velké míře věnuje Spojeným státům, Británii a dalším zemím s liberální tradicí (více než o tradičně katolickém Španělsku se v něm například píše o protestantském Nizozemí).

Jestliže si Magazín AD za své heslo zvolil slogan Křesťanství a svět, jaké opodstatnění má ono slůvko "svět"? Můžeme je samozřejmě chápat jako opozitum ke křesťanství (viz kap. 9), avšak zde se můžeme zaměřit na svět jako "globální problematiku" ve srovnání s problematikou lokální nebo regionální. V případě zahraničního zpravodajství magazín svému heslu dostojí: zatímco Mezinárodní Report se v 63 % zahraničních zpráv věnuje Evropě (a v případě Katolického týdeníku je to dokonce 78 % zpráv), AD přináší pouze 51 % zahraničního zpravodajství z Evropy. Přibližně polovina zahraničních zpráv se tedy týká ostatních světadílů.

S touto kosmopolitní orientací časopisu souvisí i menší pozornost, kterou Magazín AD věnuje Slovensku. Zatímco Mezinárodní Report informuje o Slovenské republice v každém čísle a v případě Katolického týdeníku představuje Slovensko třetí nejzmiňovanější zemi, Magazín AD nepřinesl ve sledovaném období ani jednu zprávu ze Slovenska.


(1) Ve sledovaném období byly zveřejněny pouze dvě zprávy z Německa.
(2) Židovský stát redakce neprezentuje jako kolébku křesťanství, ve které se dnes křesťanům nedaří nejlépe (což je optika Mezinárodního Reportu), nýbrž spíše jako svobodnou zemi, ve které proti sobě stojí ultrakonzervativní židé a světská politická organizace.
(3) Tato skutečnost je svým způsobem paradoxní: Mezinárodní Report, ačkoli přebírá velkou část svého obsahu z amerického World Catholic Report, informuje o dění ve Spojených státech méně než původní český časopis AD.

Pozn.:Tento článek je částí diplomové práce obhájené na Fakultě sociálních studií MU.