Na rozdíl od tří dosud analyzovaných periodik (Katolický týdeník, Mezinárodní Report, Magazín AD) má Světlo mnohem volnější strukturu. Časopis neobsahuje žádnou pravidelnou zpravodajskou rubriku; články zpravodajského charakteru, stejně jako drobné zprávy jsou roztroušeny volně v jednotlivých číslech bez viditelné koncepce. Průměrně v každém čtvrtém čísle se nachází rubrika nadepsaná Církevní aktuality, která obsahuje drobné zprávy ze zahraničí.

I v případě Světla bude základní analytickou jednotkou jedna zpráva ze zahraničí, avšak je nutné si uvědomit, že právě pro nejasnou strukturu časopisu se zde částečně překrývá zpravodajství s ostatními žurnalistickými žánry. Snažil jsem se při analýze držet definice zprávy1 a posuzovat každý článek (či drobný text v rámečku bez titulku) zvlášť. Ne v každém případě byl však můj závěr jednoznačný.

tabulka 9: Přehled nejčastěji zmiňovaných států v zahraničním zpravodajství časopisu Světlo (červen až listopad 1999)

Stát

Počet zpráv

Procento z celkového počtu zpráv (180)

Vatikán

40

22,2%

Itálie

26

14,4%

Bosna­Hercegovina

13

7,2%

Německo

10

5,6%

Polsko

9

5,0%

Rusko

8

4,4%

Francie

7

3,9%

Belgie

5

2,8%

Indie

5

2,8%

Izrael

4

2,2%

Mexiko

4

2,2%

Rakousko

4

2,2%

Spojené státy

4

2,2%

Na rozdíl od Katolického týdeníku a Mezinárodního Reportu nemá Světlo žádnou speciální rubriku, věnovanou jednomu státu. Přesto můžeme v časopisu najíst jistou analogií těchto pravidelných zpráv. Světlo uveřejňuje na s. 3 texty papežových promluv při generálních audiencích ve Vatikánu.2 Vzhledem k tomu, že se tyto promluvy většinou odehrávaly přímo v centru katolické církve, započítával jsem je mezi zpravodajství z Vatikánu. Pouze v tom případě, když byl papež na cestách a svá kázání pronášel v jiné zemi (Polsko, Indie), řadil jsem zprávy o těchto promluvách k příslušnému státu.

Velký zájem, který Světlo věnuje Vatikánu, není způsoben pouze informováním o papežových promluvách a jejich přetiskováním. Z celého časopisu je zřetelná snaha redakce co nejpodrobněji informovat o dění kolem papeže, respektive římské kurie. Relativní počet zpráv z Vatikánu je sice o něco menší než v případě Katolického týdeníku (tam dosahoval 34 %, zatímco zde "pouze" 22 %), i přesto je však velmi výrazný. Další zprávy týkající se ústředí katolické církve jsou v tabulce zahrnuty v rubrice "Itálie". V Itálii se například ve sledovaném období konala evropská synoda biskupů, které se Světlo podrobně věnovalo.3 Podobně jako v Katolickém týdeníku (viz článek Zahraniční zpravodajství v Katolickém týdeníku) je věnována též pozornost přípravám na jubilejní rok 2000.4 Důležitý je také fakt, že velká část článků Světla je přeložena přímo z vatikánských nebo italských periodik. Například z Osservatore Romano pochází minimálně5 jedna desetina všech článků ve sledovaném období, další 2 % článků jsou přeložena z Bolletino Vaticano.6

Na první pohled překvapivý může být vysoký počet zmínek o Bosně a Hercegovině (7 % všech zahraničních zpráv). Prezentuje-li však redakce katolického časopisu Světlo jako hlavním centrum světa Vatikán, resp. Řím, je z pohledu zahraničního zpravodajství tohoto týdeníku druhým nejdůležitějším centrem bosenské Medžugorje. Informace z tohoto místa údajných mariánských zjevení jsou jedním z klíčových témat časopisu. Jde především o nepravidelné příspěvky, označené jako Sestra Emanuela píše. Jejich autorka formou dopisu seznamuje čtenáře s aktuálními událostmi v Medžugorje: s poutěmi, s vyjádřeními církevních představitelů ke zjevením a také se zázračnými uzdraveními. Další formou "informací" z Medžugorje jsou Poselství Královny míru, komentované výzvy zjevující se Panny Marie. Ačkoli mariánská zjevení v této bosenské lokalitě nejsou dosud církevně uznána,7 Světlo jim věnuje značnou pozornost a prezentuje je jako nezpochybnitelnou věc.

Tak jako jsme hovořili o překladech z italštiny, využívá Světlo ve velké míře i jiných zahraničních zdrojů. Další články jsou překládány především z němčiny a francouzštiny. Není proto překvapivé, že mezi nejčastěji zmiňované země patří Německo (téměř 6 % zahraničních zpráv), Francie (3,9 %), Belgie (2,8 %) a Rakousko (2,2 %).

Velká pozornost je věnována Polsku, které je prezentováno jako "papežova vlast" a zprávy o něm souvisejí většinou s papežovou návštěvou Polska, která se uskutečnila na počátku sledovaného období.8 V souvislosti s další papežovou návštěvou je zmiňována Indie, kterou Svatý otec navštívil naopak na konci analyzovaného období.9 Indie je díky papežově návštěvě nejčastěji zmiňovanou mimoevropskou zemí.10

Kterým zemím se Světlo naopak věnuje málo nebo dokonce vůbec ne? V porovnání s Mezinárodním Reportem nebo s Katolickým týdeníkem je na první pohled zřetelná absence zpráv ze Slovenska. Ve sledovaném období šesti měsíců se ani jedna zpráva Slovenska netýkala. Je to o to překvapivější, že v tiráži Světla je uvedena i adresa "administrace pro Slovenskou republiku". Časopis tedy počítá i se slovenskými čtenáři a přesto jejich problémům nevěnuje téměř žádnou pozornost. Nabízí se následující vysvětlení: Ačkoli se Světlo zahraničnímu zpravodajství nevěnuje nijak systematicky, informuje o událostech v cizině mnohem častěji a ve větší míře než o domácím dění. Je-li Slovensko považováno spíše za potenciální vlast čtenářů než za "zahraničí" (podobně jako v Mezinárodním Reportu), zůstává mimo zájem redakce. Světlo má totiž za cíl spíše ukázat problémy světové církve než informovat o lokálním dění.

V orientaci na katolické státy je Světlo zcela srovnatelné s Mezinárodním Reportem (v obou časopisech představují zprávy z katolických států11 shodně 58 % ze všech zahraničních zpráv). Rozdíl je však v tom, že zatímco Mezinárodní Report ­ optikou převzatou z amerických časopisů ­ informuje pravidelně i o exotických latinskoamerických zemích, Světlo přináší především zprávy z Evropy: Zatímco v Mezinárodním Reportu se téměř 10 % všech zahraničních zpráv týkalo Latinské Ameriky, v případě Světla je to pouhých 3,9 %. Naopak evropským událostem je ve Světle věnováno 77 % zpráv (v Mezinárodním Reportu 63 % a v AD dokonce pouze 51 %).


(1) Zpráva je „informace o události nebo jevu, který se stal nebo nestal, stane nebo nestane, odpovídá na základní otázky kdo, co, kde, kdy, rozšířená zpráva na jak a proč“ (Osvaldová–Halada 1999, s. 213).
(2) Právě tyto články jsou příkladem nejasné hranice mezi zprávou a jinými útvary. Ačkoli promluvy samy sobě mají spíše publicistický charakter, předpokládal jsem, že základním záměrem redakce je informovat o tom, co papež řekl. Z tohoto důvodu jsem tyto články řadil mezi zprávy.
(3) Viz např. články Závažné úkoly posledního synodu před Velkým jubileem (Světlo, 41/1999, s. 10), Synoda biskupů (Světlo, 44/1999, s. 6–7), Ukázat světu tvář živého Ježíše (Světlo, 44/1999, s. 7) a další.
(4) Např. článek Otevřete své brány Vykupiteli (Světlo, 48/1999, s. 4).
(5) V časopisu bohužel nejsou důsledně uváděny údaje o autorech a zdrojích. Přibližně u 7 % článků zcela chybí údaj o autorství.
(6) U dalších 10 % článků je uvedeno, že jde o překlad, avšak zdroj je označen pouze značkou nebo vůbec ne. I mezi těmito 10 % se tedy mohou objevovat články převzaté z italských originálů. Připočteme-li k tomu ojedinělé zprávy, uvedené pod jmény původních italských autorů, můžeme odhadovat, že celkově je více než 15 % obsahu Světla přeloženo z italštiny.
(7) Katechismus katolické církve (§ 67) říká: „Během staletí docházelo ke zjevením, jež se nazývají „soukromá“. Některá byla uznána církevní autoritou, avšak nepatří k pokladu víry. Jejich úlohou není „vylepšovat“ nebo „doplňovat“ Kristovo definitivní zjevení, nýbrž napomáhat k tomu, aby se z tohoto zjevení v určitém historickém období plněji žilo. Za vedení učitelského úřadu církve dovede zdravý smysl věřících rozlišit a přijímat, co je v těchto zjeveních opravdová výzva Krista nebo jeho svatých pro církev.“
(8) Viz např. článek Poutník ve jménu Boží lásky (Světlo, 28/1999, s. 2–4).
(9) Viz např. článek Z homilie při liturgii podpisu postsynodální exhortace (Světlo, 48/1999, s. 6).
(10) Nejčastěji zmiňovanou mimoevropskou zemí byla Indie i v Mezinárodním Reportu. Tam to však nebylo v souvislosti s papežovou návštěvou (viz kap. 6.2), která se odehrála až na začátku listopadu 1999 (měsíčník Mezinárodní Report tak na ni nestačil v období do listopadu 1999 zareagovat). Světlo naproti tomu v čísle 48/1999 (z 28. listopadu 1999) několik článků o papežově návštěvě Indie přináší.
(11) Katolický stát definuji jako zemi, ve které se více než 50 % obyvatelstva hlásí ke katolické církvi (podle Liščák, Vladimír – Fojtík, Pavel (1998): Státy a území světa. Praha, Libri).

Pozn.:Tento článek je částí diplomové práce obhájené na Fakultě sociálních studií MU.