Již 11. akademické týdny se konají u Nového Města nad Metují.Za menší vstupné můžete na Pavlátově louce v areálu rekreačního komplexu vyslechnout pod širým nebem zajímavé příspěvky. Například toto pondělí mluvili dva hosté. dopoledne přednášel pater Kordík o čtyřech stupních duchovního rozvoje podle Scotta Pecka. návštěvníci se tak mohli dovědět, čeho se (podle Pecka) musí v průběhu života člověk vzdát jak pro duchovní rozvoj svůj, tak i druhých. Ať už je to zdání všemohoucnosti v dětství, později závislosti na rodičích, dále vlády nad dětmi, nezávislosti a konečně i vlastního já - života.

Scott Peck (65) je lékař, který napsal mnoho populárních i beletristických děl (např. Nevyšlapanou cestou, Lidé lži (kde se zabývá exorcismem), Odmítnutí duše (o vážných nemocech, problému bolesti, stárnutí, umírání a o otázce eutanázie) nebo román Postel u okna; v současnosti se připravuje k vydání v češtině jeho kniha Svět, který čeká na své zrození.) Pod vlivem buddhidmu a posléze křesťanství velice racionálně zjednodušil 6 Foulerových stupňů duchovního rozvoje na čtyři fáze: I. CHAOTICKÁ, ANTISOCIÁLNÍ, jež se vyznačuje neschopností milovat ostatní, absencí zásad a disciplíny, pokud by nesloužila k vlatnímuprospěchu, takové lidi lze potkat i na místech kazatelů, ale daleko viditelnější jsou například diktátoři. V tomto stupni se však nachází i většina dětí. Přestup do II. fáze FORMÁLNÍ, INSTITUCIONÁLNÍ se odehraje většinou nevědomým procesempřilnutí k formám. Člověk se raději podřídí nějaké instituci (armáda, církev, vězení...) než by zůstával v chaosu první etapy. Na formách pak velice lpějí. Rodičům v druhé fázi se obyčejně rodí děti, které se záhy dostanou do fáze III. SKEPTICKÉ, INDIVIDUÁLNÍ. Předchozí fáze je omezuje, často jsou ateisté a agnostici, i pokud byli vychováváni v nábožensky orientovaném prostředí. Přesto jsou právě díky pochybám a touze poznávat lépe spirituálně rozvinutí. Poslední IV. fáze MYSTICKÁ, SPOLEČENSKÁ se vyznačuje snahou pronikat hlouběji do tajemství, před kterým unikají , popř. které uniká předchozím. lidé ve fázi IV. mohou pomoci v rozvoji lidem ve fázi III., nicméně "učedníky" z nižších stupňů spíše ztratí. Být o krok napřed je v tomto případě optimální, dva už jsoumoc. A stejně je to s III. i II. stupněm. Proto je pro správný vývoj ve společenství dobré, pokud se v něm nacházejí lidé v různých stupních.

O další přednášky se postaral pan docent Hach, byývalý děkan lékařské fakulty UK, který nejprve přednášel o vývoji člověka, v kteréžto přednášce stačil zmínit i rizikové faktory porodu (včetně varování před pitím sladkých tekutin z PET lahví, nebezpečím nemocí domácích miláčků a rady nepodceňovat ani ultrazvukové vyšetření v těhotenství). Docent Hach mluvil také o problematice potratů. vysvětlil, že z jeho hlediska jsounepřípustné. Teprve v 6. týdnu má plod nepochybně lidské rysy, podle vnějších znaků, ale molekulární genetika určuje každý druh chromozomovým vzorcem, jenž je shodný u první buňky i celého člověka. Větší prostor však věnoval otázkám klonování, transplantací, přečtení DNA, jajich důsledkům a etice.

Na závěr každé přednášky může každý položit otázky přednášejícímu, většinou napsané na papíru.

Akademické týdny končí tento pátek. Příjemná atmosféra a dostupné občerstvení vynahradí i to, že na židlích se nesedí jako v křeslech.