1. Loňského roku, právě v tuto dobu, v Římě končil 15. Světový den mládeže obrovským shromážděním na Tor Vergatě. Vracejí se mi na mysl podmanivé obrazy dojemné vigilie sobotního večera a slavné mše svaté v neděli, kterou se setkání ukončilo. Tato mimořádná událost, vložená do středu velkého Jubilea roku 2000, zůstává vryta v mysli všech, především mladých, kteří byli hlavními protagonisty slibného jara naděje pro církev a pro svět. Během vigilie jsem jim s pohnutím svěřil: „Vidím ve vás jiskry nové naděje, v tomto úsvitu třetího tisíciletí“. A následující den v homilii při závěrečné mši svaté jsem jim řekl, že „jestliže budou umět být tím, čím mají být, mohli by zapálit celý svět“.

2. Duchovně znovu prožívám ony chvíle intenzivního dojetí, a s očekáváním už myslím na příští světové setkání, které bude v červenci 2002. Bude to další etapa onoho postupného putování mládeže, které započalo Jubileem Mladých v roce 1985 a které postupně shromažďuje – okolo kříže – rostoucí počet účastníků z různých míst všech pěti kontinentů. Tentokrát se uvidíme v Torontu, moderní metropoli severní Ameriky, kde žijí vedle sebe lidé všech ras, kultur a náboženství. Tak spletité a různorodé realitě si každý hned všimne jak je důležité, aby křesťané byli „solí země“ a „světlem světa“. Kristova slova: „Vy jste sůl země … vy jste světlo světa“ (Mt 5,13-14) budou proto tématem a motivem inspirace příštího Světového dne mládeže.

S vědomím úkolu, který plyne ze křtu, mladí křesťané nedávají na duchaprázdné zábavy, pomíjející módy, povrchní projekty; naopak, rozvíjejí vysoké cíle pro Pána a snaží vyhýbat se prostřednosti a konformismu, bohužel velmi rozšířené v dnešní společnosti.

3. Drazí mladí, velmi dobře víte, že „sůl země“ a „světlo světa“ není ničím jiným, než úsilím o svatost. Jak bych si přál, aby do vašeho života nikdy nevstoupilo nic menšího, než tento vysoký duchovní ideál! Lidstvo třetího tisíciletí potřebuje mladé, kteří jsou silní ve víře a velkorysí ve službě bratřím. Má zapotřebí mladé, kteří jsou zamilovaní do Krista a jeho Evangelia.

Církev vám ukazuje mnohé vaše vrstevníky, kteří v různých situacích, také i v naší době, dokáží uskutečňovat povolání, které plyne ze křtu. Ukazuje vám cestu modlitby a důvěry v Boží pomoc a mateřskou přímluvu Panny Marie. Svěřuji přípravu, očekávání a události příštího Světového dne mládeže Svaté Panně, kterou jsem v uplynulých dnech znovu vzýval, a sice slovy pronesenými před deseti lety na setkání mládeže v Čenstochové, o slavnosti Nanebevzaté: „Maria, Královno světa! Maria, Matko církve! Patříme tobě!“

A po společné modlitbě Anděl Páně Sv. Otec všem udělil své apoštolské požehnání:

Poté ještě Jan Pavel dodal:

V dramatické situaci, která sužuje Svatou zemi, přišly v těchto dnech další zprávy o vážném politickém napětí v Libanonu, kde vlna zatýkání ohrožuje národní dialog.

Apeluji na odpovědnost vedoucích představitelů tohoto mně tak drahého národa, který tolik vytrpěl pro své vnitřní rozdělení: kéž hodnoty demokracie a národní svrchovanosti nejsou obětovány momentálním politickým zájmům!

Na závěr Sv. Otec pozdravil v několika jazycích přítomné poutníky a všem popřál pěknou neděli. Za poskytnutí textu děkujeme české redakci Vatikánského rozhlasu.