1. Na počátku září se společenský život vrací do svých obvyklých kolejí. Po letní přestávce se znovu rozjíždějí různé aktivity a je již za dveřmi začátek nového školního roku.

V této souvislosti je zvláště významný biblický výraz z knihy Sirachovcovy, který jsme slyšeli v dnešní liturgii: "Synu, dělej své práce ve skromnosti, a budeš milován bohulibými lidmi. Čím jsi větší tím více se pokořuj a před Pánem nalezneš milost" (Sir 3,17-18).

Je to slovo, které jde jasně proti proudu. Mentalita světa totiž pobádá vyniknout, razit si cestu, třeba i s vychytralostí a bezohledně, tímže člověk prosazuje sebe a své zájmy. V Božím království se však odměňuje skromnost a pokora. Naopak ve světských záležitostech se lépe prosazuje prospěchářství a zvůle; všichni vidí, jaké to má následky: řevnivost, bezpráví, frustrace.

+ 2. Pánovo slovo napomáhá vidět věci ze správného zorného úhlu. V evangeliu této neděle Kristus tvrdí: "Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen" (Lk 14,11). On sám, Boží Syn, který se stal člověkem, šel důsledně cestou pokory, tím že strávil větší část svého pozemského života ve skrytu v Nazaretě, vedle Panny Marie a svatého Josefa a pracoval jako tesař.

Ježíš uskutečnil vybídnutí dávného mudrce: Synu, dělej své práce ve skromnosti…čím jsi větší, tím více se pokořuj" . Tím chtěl říci lidem každé doby, že povrchnost a prospěchářství, i když dosáhnou nějakého bezprostředního úspěchu, nevytvářejí pravé dobro pro člověka a pro společnost. Boží království totiž ve skutečnosti připravují osoby, které konají s veškerou vážností a čestně svou činnost, nedychtí po příliš vysokých věcech, ale s každodenní věrností se sklánějí k oněm nízkým a pokorným (sr . Řím 12,16).

+ 3. Bůh "se sklonil ke své služebnici v její poníženosti" (Lk 1.48), k nejsvětější Panně, aby uskutečnil svůj plán všeobecné spásy. Zatímco se chystáme za nějaký den slavit svátek Narození P. Marie, vzývejme ji s důvěrou, aby každá činnost, v zaměstnání nebo v domácnosti, se mohla vykonávat v atmosféře ryzí lidskosti, díky pokornému a činnému přispění každého.

Za poskytnutí překladu děkujeme české redakci Vatikánského rozhlasu.