Jak jsme již naznačili v kapitole Témata analýzy a výzkumné hypotézy , téma ekumenismu do jisté míry souvisí s tématem vnitrocírkevní polarizace. Ačkoli jsme totiž v části Česká katolická média a polarizace v církvi věnovali pozornost názorovým rozdílům uvnitř katolické církve, je zřejmé, že tyto rozdíly jsou důsledkem nejednoty celého křesťanského společenství. I na počátku vzniku důležitých protestantských církví stálo původně vnitřní pnutí v církvi katolické. Názorová různost mezi katolíky v pohledu zvláště na věroučné otázky může být (nejen) médii chápána jako snaha o další schisma.

Druhým důvodem je skutečnost, že některé názory “katolíků-liberálů” přímo čerpají z protestantské věrouky či z nekatolického pohledu na morálku. Jak jsme zjistili v kapitole Česká katolická média a polarizace v církvi, Světlo a Mezinárodní Report na tento fakt přímo upozorňují.

Kapitola Katolická média v ČR a ekumenismus, ve které budeme zjišťovat vztah jednotlivých katolických médií k ekumenismu, a tedy k ostatním křesťanským církvím, bude tím pádem do značné míry s předchozí kapitolou souviset. Nezanedbatelná však bude i spojitost s kapitolou Česká katolická média a zahraniční zpravodajství , ve které jsme - vedle dalších aspektů - sledovali, do jaké míry se které médium věnuje zemím s protestantskou nebo pravoslavnou tradicí.

Než přistoupíme k vlastní analýze, připomeňme, že současnému postoji katolické církve k ekumenismu jsme věnovali pasáž v kapitole Témata analýzy a výzkumné hypotézy. Zde pouze zopakujme, že Katechismus katolické církve trvá na jisté výlučnosti katolicismu (“jedině prostřednictvím katolické církve je dosažitelná plnost všech prostředků spásy”2), nicméně katolíci jsou vyzýváni k ekumenické činnosti a zvláště k dialogu s “odloučenými” bratry.


(1) Pojem "ekumenismus" zde chápu v nejširším možném významu, tedy nejen jako ekumenický dialog mezi příslušníky různých křesťanských církví, nýbrž také jako jeho pokračování ve formě mezináboženského dialogu.
(2) Katechismus katolické církve, 816.

Pozn.:Tento článek je částí diplomové práce obhájené na Fakultě sociálních studií MU.