Pane presidente, Vaše Svatosti, Drazí arménští přátelé,

1. Vzdávám díky Všemohoucímu Bohu, že dnes poprvé stanul římský biskup na starodávné a milované arménské půdě o níž váš velký básník Daniel Varujan kdysi napsal: "Od vsí k dalekým obzorům/ se zem jak matka rozestírá" ( Volání země). Velmi dlouho jsem čekal na tuto chvíli radosti a milosti--a zejména od vašich návštěv ve Vatikánu, pane presidente a Vaše Svatosti, Svrchovaný Patriarcho a Katolikosi všech Arménů.

Jsem vám, pane presidente, velmi vděčný za vaše milá slova na uvítanou jménem vlády a lidu Arménie. Využívám této příležitosti, abych poděkoval občanským i vojenským představitelům i diplomatickému sboru za jeho dnešní uvítání zde. Ve vás zdravím nejen s přátelstvím a úctou nejen Armény žijící zde ve vlasti, ale i miliony rozptýlených po celém světě, kteří zůstali věrní svému dědictví a identitě a dnes hledí na svou zemi původu s obnovenou pýchou a potěšením. I jejich srdce rozechvívají city, jež popsal Varujan v jedné ze svých básní: "Má duše se ráda ponoří do modré vlny,/ potopí se, když bude třeba, do nebeského ohně,/ aby poznala nové hvězdy, dávnou starou vlast ztracenou,/ z níž má duše padla a stále pláče se vzpomínkou na nebesa" ( Noci na mlatu).

2. Vaše Svatosti, Katholikosti Karekine, s bratrskou láskou v Pánu objímám vás i církev jíž předsedáte. Nebýt vašeho povzbuzení nebyl bych tu dnes poutníkem na duchovní pouti k uctění mimořádného svědectví křesťanského života, které arménská církev nese mnoha stoletími, a v neposlední řadě ve století dvacátém, které pro vás bylo časem nevýslovné hrůzy a utrpení. Celá katolická církev sdílí vaši hlubokou radost a radost všech Arménů z tisícího sedmistého výročí prohlášení křesťanství oficiálním náboženstvím této krásné země.

Objímám své bratry biskupy a všechny věřící katolické církve v Arménii a okolních oblastech, horlivé v potvrzování vaší lásky k Pánu Ježíši Kristu a ve službě vašim bližním a vaší zemi.

3. S hlubokým pohnutím přemýšlím nad slavnou historií křesťanství v této zemi, jdoucí dle tradičního podání až ke hlásání apoštolů Tadeáše a Bartoloměje. Později se díky dílu a svědectví Řehoře Iluminátora křesťanství poprvé stalo vírou celého národa. Anály všeobecné církve budou navždy uvádět, že lid Arménie byl prvním lidem, který jako celek přijal milost a pravdu evangelia našeho Pána Ježíše Krista. Od těch epických dob vaše církev nikdy nepřestala pět chválu Bohu Otci, slavit tajemství smrti a vzkříšení jeho Syna Ježíše Krista a vzývat pomoc Ducha svatého Utěšitele. Horlivě střežíte památku mnoha vašich mučedníků: mučednictví se vskutku stalo zvláštním znamením arménské církve i arménského lidu.

4. Minulost Arménie je nerozlučně spjata s křesťanskou vírou. Věrnost evangeliu Ježíše Krista bude v nemenší míře přispívat budoucnosti, již národ buduje po zkáze minulého století. Pane presidente, drazí přátelé právě jste oslavili desáté výročí nezávislosti. To byl významný krok na cestě ke spravedlivé a harmonické společnosti, v níž se všichni budu cítit doma a v níž budou respektována jejich legitimní práva. Všichni, zejména ti, kdo jsou odpovědní za veřejný život, jsou dnes povoláni, aby byli skutečně oddáni obecnému dobru, ve spravedlnosti a solidaritě a pokrok lidu předřazovali svým dílčím zájmům. Totéž platí o naléhavém hledání míru na regionální úrovni. Mír lze budovat jen pevných základech vzájemné úcty, spravedlnosti ve vztazích mezi společenstvími a šlechetností na straně silných.

Arménie se stala členkou Rady Evropy, a to ukazuje vaše odhodlání s rozhodností a odvahou pracovat na zavedení demokratických reforem institucí vaší země potřebných k zaručení respektu k lidským a občanským právům jejích občanů. Je to náročný, ale též podnětný a povzbudivý čas pro národ. Kéž se setká s pevným odhodláním všech milovat svou zemi, obětovat se pro duchovní a materiální blaho jejího lidu!

Bůh žehnej arménskému lidu svobodou, prosperitou a pokojem!