Milovaní bratři a sestry,

před chvílí skončila v basilice sv. Petra slavnost, jež zahájila práce desátého generálního shromáždění biskupského synodu. Toto důležité církevní zasedání se protáhne na celý říjen, misionářský měsíc, který je nad jiné vhodný, aby se uvažovalo o poslání biskupů v rámci nové evangelizace.

Říjen je měsíc, v němž se uctívá nejsvětější P. Maria , Královna svatého růžence. V současném mezinárodním kontextu vybízím všechny, jak jednotlivé osoby, tak rodiny či komunity, aby se modlili, pokud možná každý den, růženec za mír, aby byl svět uchráněn zlověstné metly terorismu. Úděsná tragédie z 11. září bude připomínána jako temný den dějin lidstva. Tváří v tvář tomu chce církev zůstat věrná svého prorockému charismatu a připomínat všem lidem jejich povinnost budovat pokojnou budoucnost pro lidskou rodinu. Jistě, mír nelze oddělovat od spravedlnosti, ta však musí být vždycky živena mírností a láskou.

Nesmíme zapomínat, že se židé, křesťané a muslimové klanějí Bohu jako Jedinému. Ta tři náboženství jsou tedy povolána k jednotě a míru. Kéž dá Bůh věřícím církve, aby byli v první linii úsilí o spravedlonost, o odstranění násilí a aby byli tvůrci pokoje. Kéž se Panna Maria, královna míru, přimlouvá za celé lidstvo, aby nikdy neměla poslední slovo nenávist a smrt!

Obracím nyní své myšlenky k italským rodinám, neboť se blíží setkání, které se bude konat na náměstí sv. Petra v sobotu 20. a v neděli 21. října u příležitosti blahořečení manželů Luigiho a Marie Beltrame Quattrocchi. Drahé rodiny, po porvé v dějinách dva manželé dosáhnou společně jako manželský pár cíle blahořečení a očekávám, že při této šťastné příkležitosti se vás sejde opravdu velký počet. Tato událost připadá na 20. výročí zveřejnění apoštolské exhortace Familiaris consortio, která ozřejmila úlohu rodiny, která je v současné společnosti mimořádně ohrožována. Ano i v Itálii, kde je rodina odedávna opěrným bodem a hlavní zdrojem, rostou povážlivě sklony k jejímu rozvrácení a objevují se snahy postavit jiné formy soužití na roveň rodinné instituci, založené na manželství. Právě proto je zapotřebí, aby se rodiny a jejich sdružení stala promotory nového údobí nasazení pro účinnou obranu rodinných hodnot.

Maria, kterou se chystáme vzávat modlitbou Anděl Páně, kéž vyslyší tyto mnohostranné úmysly naší dnešní modlitby.