Tuto neděli se Řím probudil pod nebem s temnými mraky, které pak spustily pořádný liják. My s malou ironií říkáme, že sv. Petr umýval Řím od tolika špíny na ulicích a náměstích. Byl přece slavný den blahořečení římských manželů Luigiho Beltrame Quattrocchi a Marie rozené Corsini.

Mše svatá blahořečení byla kvůli onomu lijáku sloužena v basilice sv Petra. Věřící, kteří se tam nevešli, mohli sledovat obřady na velkých televizních obrazovkách na náměstí sv. Petra. Po desáté hodině už přestalo pršet a k Anděl Páně už zase bylo modré nebe a teplé slunce.

Na slavné mši sv. i obřadu blahořečení byl také italský president Carlo Azeglio Ciampi s chotí. Po skončení modlitby Anděl Páně Svatý Otec objel na papamobilu celé náměstí, aby pozdravil zblízka všechny, kteří museli zůstat venku.

Před modlitbou Anděl Páně Svatý Otec v basilice pronesl tuto meditaci:

Milovaní bratři a sestry, dnes se slaví Světový misijní den, který ustanovil před 75 léty papež Pius XI. Tento den připomíná všemu Božímu lidu stálou aktuálnost poslání, které Kristus svěřil své církvi, hlásat evangelium všem národům (sr Mt 28,19). Tento příkaz nabývá zvláštní naléhavosti na počátku třetího tisíciletí, pohlédneme-li na onu nezměrnou část lidstva, které ještě nezná nebo neuznává Krista. Ostatně „misie ad gentes“, to je všem národům, je dnes platná více než kdy jindy.

V současné době nechybí bohužel hrozivé situace, které svírají úzkostí celé lidstvo. A hlubokým smutkem dostávám bolestné a znepokojivé zprávy z Betléma, ale i z města Beit Jala a Beit Sahour. Válka a smrt už dospěly dokonce a náměstí basiliky Narození našeho Pána. Ve jménu Boha opakuji ještě jednou: násilí je pro všechny pouze cestou smrti a ničení, které zneucťuje svatost Boha a důstojnost člověka. Vyjadřuji rodinám obětí násilí svou blízkost v bolesti, v modlitbě a v naději. Jim je dáno žít ve Svaté zemi, která je svatou jak pro židy, tak pro křesťany i muslimy. Musí být úkolem všech učinit ji konečně zemí pokoje a bratrství.

Na negativní podněty, které se ukazují ve světe, církev odpovídá tím, že posiluje nasazení hlásat Krista, naději člověka a naději světa! V tomto poslání naděje, je hlavní úloha svěřena rodinám. Rodina totiž hlásá evangelium naděje už svým zřízením, protože má základ ve vzájemné důvěře a víře v Prozřetelenost. Rodina hlásá naději , protože je to místo, na němž vyraší a roste život, velkodušným aa odpovědným výkonem otcovství a mateřství. Autentická rodina, založená na manželství, je sama v sobě „radostnou zvěstí“ pro svět.

V naší době kromě toho je stále více početnějších rodin, které aktivně spolupracují na hlásání evangelia, jak ve vlastní farnosti a diecézi, tak tím, že se podílejí na „misii ad gentes“. Ano, drahé rodiny, v církvi dozrála hodina rodiny, která je nyní také misionářskou rodinou. Potvrzuje to dnešní blahořečení manželů Luigiho Beltrame Quattrocchi a Marie Corsini. Na jejich přímluvu, spolu s přímluvou nejsvětější P. Marie svěřme zvláštním způsobem misionářské nasazení křesťanských rodin.

Děláme to před uctívanou sochou Loretské madony, která byla včera a dnes mezi námi a pomáhala nám konkrétněji vnímat mateřskou přítomnost Panny a znovu prožívat ducha Svaté rodiny nazaretské. V tomtéž duchu se nyní pomodlíme Anděl Páně.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu