Individuální přístup k studentům, nové teologické přístupy danné pokoncilní teologií a ekumenická otevřenost, to jsou hlavní lákadla pro studenty Teologické fakulty v Českých Budějovicích. O strastech a radostech této fakulty mluví s nevídanou otevřeností děkan Josef Dolista.

Tomáš Zdechovský: V současné době se připravují oslavy 10. Výročí Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích. Jak budou tyto oslavy probíhat?

Josef Dolista: Hlavní oslavy budou probíhat ve dnech 26. - 27. 11. Vážíme si toho, že k nám promluví dne 26.11.01 pan kardinál Vlk, přednášku o stavu teologie po r. 1990 přednese pan biskup D. Duka; v tentýž den k nám promluví emeritní předseda akademie věd prof. R. Zahradník a přednášku k ekumenickým výzvám české teologie přednese děkan Evangelické fakulty UK prof. Dr. Pavel Filipi.

Dne 27. 11. prof. Dr. P. Pokorný z téže fakulty bude mluvit na téma křesťanského zvěstování v sekularizované společnosti, prof. Dr. M. Lehner z Lince bude mít přednášku, ve které se zamyslí nad chudobou jako výzvou pro teologii a církev. Dr. B. Baštecká z Filozofické fakulty v Olomouci bude mluvit o sociální a zdravotní službě a Dr. I. Sobotková z  téže fakulty o psychologických a sociálních aspektech rodiny. Kromě toho 31.10.01 konáme vědeckou konferenci na téma "Pedagogika volného času a její etický rozměr v současnosti" a 7. - 8. 12. bude promýšlet předpoklady k dialogu mezi teologií a přírodními vědami.

Jak vidíte, pane redaktore, oslavy naší fakulty se stávají dalším vzdělávacím procesem a prací navíc. Oslavy bez práce tedy nebudou.

TZ: Teologická fakulta v Českých Budějovicích je nejmladší teologickou fakultou v naší republice. Nevnímáte to jako určitý handicap?

Dolista: Ne. Je to spíše výzva vyrovnat se s touto skutečností, někdy s podceňováním i závistí, někdy z pohrdáním. Ale tyto negativní projevy se zužitkují, pokud vedou k myšlence: musíme být lepší. O to se jedná! Být lepšími osobně i odborně.

TZ: Spolupracujete i s ostatními teologickými fakultami?

Dolista: Ano. Spolupracujeme například s Teologickou fakultou UP v Olomouci, s teologickými fakultami v Poznani, v Bratislavě, v Trnavě, v Pasově, v Linci, v Nijmegenu, v Lublinu. Spolupracujeme s Evangelickou teologickou fakultou a Československou husitskou.

TZ: Čím se Vaše teologická fakulta liší od ostatních teologických fakult v naší republice?

Dolista: Asi se Vám nejedná o detailní informace. V čem se nelišíme, to je asi zřejmé. Lišíme se asi v individuálním přístupu ke studentům, protože jsme malá fakulta, ve zdůrazňování oborů jako je pedagogika, psychologie, sociální vědy, ale také novými teologickými přístupy danými pokoncilní teologií a ekumenickou otevřeností.

Pokračování zítra

Prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. je děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zvolen děkanem byl v roce 1999. Habilitoval se na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Otec Dolista je salesián.

Další rozhovor s prof. Dolistou