Mezinárodní scéna je i nadále narušována zneklidňujícími napětími. Nemůžeme zapomínat na těžká utrpení, jež postihla a dosud postihují tolik našich bratří a sester ve světě: tisíce obětí v úděsných atentátech 11. září, nesčetné osoby, které byly donuceny opustit svá obydlí a odebrat se do neznáma a někdy i vstříc kruté smrti; ženy, staré osoby, a děti vystavené nebezpečí, že zmrznou nebo zemřou hladem.

V této situaci, jež se stala dramatickou kvůli stále hrozící vlně terorismu, cítíme potřebu povznést své volání k Bohu. Čím více se obtíže zdají být nepřekonatelné a vyhlídky temné, tím naléhavější se musí stávat naše modlitba, abychom od Boha vyprošovali dar vzájemného pochopení, svornosti a pokoje.

Víme, že modlitba nabývá sílu, je-li doprovázena postem a almužnou. Tomu nás učí už Starý zákon a křesťané již od prvních staletí přijali toto učení za své a uplatňovali ji zvláště v adventu a v postní době. Věřící islamu pak ze své strany právě začali Ramadan, měsíc věnovaný postu a modlitbě. My křesťané se zakrátko budeme v adventu modlitbou připravovat a vánoce, na den narození „Knížete pokoje“.

V této vhodné době žádám katolíky, aby příští 14. prosinec prožili jako den postu, a během něho se vroucně modlili, aby Bůh dal světu stálý mír, založený na spravedlnosti a aby dal lidem nalézt vhodná řešení mnoha konfliktů, které trýzní svět. To, co se ušetří postem, může být dáno k dispozici chudým, zvláště, těm, kteří v těchto dech trpí a následky terorismu a války.

Kromě toho bych rád oznámil, že mám v úmyslu pozvat zástupce světových náboženství, aby přišli 24. ledna 2002 do Assisi na modlitby, aby se překonaly rozpory a aby se šířil opravdový mír. To chce, abychom se společně setkali, zvláště křesťané a muslimové, abychom před světem prohlásili, že se náboženství nesmí stávat důvodem ke konflitkům, nenávisti a násilí.

Kdo opravdu přijímá do sebe (do svého srdce) slovo dobrého a milosrdného Boha nemůže nevyloučit ze svého srdce jakoukoliv formu zášti a nepřátelství. V této historické chvíli lidstvo potřebuje vidět gesta míru a naslouchat slovům naděje. Jak jsem řekl před 15 léty, když jsem oznamoval, že se bude konat setkání v modlitbě za mír a to v říjnu: „Je to naléhavé, aby hromadná modlitba vytrvale vystupovala ze země k nebi, aby vyprošovala od Všemohoucího, v jehož rukou jsou osudy světa, velký dar míru, nezbytného předpokladu pro každé vážné úsilí o ryzí pokrok lidstva“.

Od této chvíle svěřuji tyto iniciativy mateřské přímluvě nejsvětější P. Marie a prosím Ji, aby na cestě míru podporovala naše snahy i celého lidstva.

Tebe, Královno míru, prosíme, pomoz nám odpovídat silou pravdy a lásky na nové a převratné výzvy přítomné chvíle. Pomáhej nám překonávat i tuto těžkou chvíli, které narušuje klid tolika osob a pomáhaj nám, abychom se bez váhání zasazovali každý den a v každém prostředí o budování ryzí kultury míru.

Na to francouzsky dodal:

Tuto neděli se slaví Světový den za oběti na silnicích. Svolávám milosrdenství Pána na všechny, kteří tragicky ztratili život při dopravních nehodách. Prosím Boha, aby posiloval raněné, často natrvalo postižené, ale i jejich rodiny, které jim pomáhají v jejich zkoušce. Ještě jednou apeluji na opatrnost a odpovědnost automobilistů, , aby všichni řidiči vždy respektovali druhého.

Pak pokračoval italsky:

Dnes se slaví v Italii Den migrantů, každoroční připomínka, která všem pomáhá postavit se odpovědně tváří v tvář rostoucímu jevu lidského vystěhovalectví a mobility. Kéž tento výroční den přispěje k tomu, aby se šířila opravdová kultura solidarity, aby svět byl stále více jednou rodinou v odlišnosti. Posílám srdečný pozdrav četným křesťanským sspolečenstvím různých etnik, žijících v Římě a v Itálii a vztahuji své myšlenky na všechny, kteří působí ve službách emigrantů.

Na dnešek také připadá Národní den bádání o rakovině, aby bylo veřejné mínění informováno a aby byla podněcována reflexe o vztahu mezi člověkem, vědou a technologií. Pozvbuzuji všechny, kteří se velkodušně věnují takovému výzkumu a ujišťuji svou modlitbou nemocné a jejich rodiny.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu