Drazí braři a sestry!

1. Dnes, poslední neděli liturgického roku, slavíme slavnost Ježíše Krista, Krále celého Vesmíru, a církev nás zve k rozjímání královské důstojnosti Vykupitele, která vyvěrá se zvláštní výmluvností, v životě svatých. Dnes dopoledne jsem v bazilice sv. Petra s radostí prohlásil čtyři nové: biskupa diecéze Acgui Giuseppe Marella, zakladatele kongregace Oblátů sv. Josefa a tři zasvěcené panny Paulu Montal Fornés de San José de Calasanz, Léonii Francoise de Sales Aviat a Marii Crescentia Hössovou.

Jejich svědectví ukazuje, že Ukřižovaný skutečně „žije a kraluje po všechny věky věků“. Ano, On je „Živý“, „Pán“, a kraluje v životě mužů a žen kteréhokoliv místa a kterékoliv doby, kteří ho svobodně přijímají a věrně následují. Jeho království, „království spravedlnosti, lásky a pokoje“ (preface) se však plně projeví až na konci časů.

2. V měřítku tohoto světa se Ježíšova královská důstojnost jeví „paradoxní“. Moc, kterou zastává, je však jiná než pozemská logika. A naopak moc lásky a služby, kterou vyžaduje dobrovolný dar sebe sama, odpovídá svědectví pravdě (srov. Jan 18,37).

Z tohoto důvodu Pán „položil sám sebe na oltář kříže jako dokonalou oběť“ (preface), s vědomím, že jen takto může vysvobodit z otroctví hříchu a smrti lidstvo, dějiny a vesmír. Jeho vzkříšení potvrzuje, že On je Král vítězný, „Pán“ na nebi, na zemi i v podzemí (srov. Fil 2,10-11).

3. Stvoření, které více než kterékoliv jiné je přidruženo ke královské důstojnosti Krista, je MARIA, jím samým korunovaná Královnou nebe i země. K ní vzhlíželi jako ke stálému vzoru, svatí, které církev dnes předkládá k naší úctě. K Ní obracíme pohled také my, aby nám pomáhala „kralovat“ s Kristem ve světě, kde „kraluje“ mír.

Neustávejme v modlitbě za tento veliký dar, kterým je mír; dar, kterého má lidstvo tolik zapotřebí. Zvláště o něho naléhavě žádáme oněmi dvěmi iniciativami, které jsem ohlásil minulou neděli: den postu v prosinci a modlitební setkání v lednu v Assisi s představiteli světových náboženství. Přimlouvej se za nás Maria, Královno pokoje, u svého božského Syna, Krále nesmrtelného a Pána pokoje.

A po společné modlitbě AP Sv. Otec JP II. všem udělil své apoštolské požehnání:

A na závěr Sv. Otec ještě pozdravil v několika jazycích přítomné a dodal: „Dnes se v Římě slaví „Den pro seminář“ Se srdečným pozdravem bych se chtěl obrátit na seminaristy, a každého z nich ujištuji svou modlitbou. Zároveň chci poděkovat těm, kteří duchovně i hmotně podporují římský seminář, srdce diecéze. Všem přeji pěknou neděli“.

Přeložil P. Josef Sýkora z Vatikánského rozhlasu