Na příští pátek 14. prosince jsem vybídl katolíky, aby prožili jeden den postu a vyprošovali od Boha trvalý mír, založený a spravedlnosti. Tato iniciativa našla ohlas a přijali ji i věřící jiných náboženství, zvláště židé a muslimové, jakož i tolik lidí dobré vůle.

V současné složíté mezinárodní situaci je lidstvo vyzýváno, aby mobilizovalo své nejlepší síly, aby láska přemohla nenávist, mír válku, pravda aby zvítězila nad lží a odpuštění nad pomstou.

Mír nebo násílí vyrůstají z lidského srdce, nad nímž má moc pouze Bůh. Věřící jsou o tom přesvědčeni a proto sahají za nejtěžších nebezpečí ke zbraním postu a modlitby, a doprovází je skutky konkrétní lásky.

Půst vyjadřuje bolest nad velkým neštěstím, ale také vůli vzít si za ně v určité míře odpovědnost, tímže člověk vyznává své hříchy a usiluje o obrácení srdce  a o skutky, jež jsou mnohem spravedlivější ve vztahu k Bohu i bližnímu. Kdo se postí uznává s důvěryplnou pokorou, že autentická osobní a společenská obnova nemůže přijít odnikud, leč od samého Boha, na němž všichni radikálně závisíme. Půst pak umožňuje rozdělit se každodenním chlebem s tím, kdo ho nemá, mimo jakýkoliv pietismus  nebo klamný asistencialismus (poskytování hmotné pomoci).

Zatímco si přeji, aby celý Boží lid držel příští pátek půst v duchu víry, pokory a mírnosti, děkuji diecézním pastýřům za péči, s jakou připravují tento den v jejich společenstvích.

Tato iniciativa nabývá pro nás křeťany zvláštní význam, protože jsme v adventní době, v čase naděje, v němž jsme voláni, abychom se snažili připravovat cesty Pána, který přišel do  dějin jako Spasitel, a který se vrátí na konci časů jako milosrdný Soudce. Datum 14. prosince připadá také na konec Ramadanu, během něhož vyznavači islámu vyjadřují postem svou podřizenost jedinému Bohu. Upřímně si přeji, aby společný úkon náboženského pokání dal vzrůst vzájemnému pochopení mezi křestany a muslimy, kteří  jsou více než kdy jindy povoláni, aby v současné době společně budovali spravedlnost a mír.

Kéž nám pomáhá Panna Maria, kterou jsme včera slavili a kterou i muslimové uctívají se zbožným obdivem, a aby vyprosila celému světu mír

V příštích dnech se zástupci 140 států firmatářů shromáždí v Ženevě, aby znouv potvrdili Konvenci z roku 1951, týkající stututu uprchlíků, a jejího protokolu z roku 1967. Je mým přáním, aby všechny národy prováděly zákonnou ochranu osob, bohužel velmi četných, které jsou nuceny uprchnout ze svých zemí, jakož i tak zvané „ vnitřní uprchlíky“. Kéž společné úsilí  ukončí těžká porušování lidských práv, jež jsou původcem těchto vynucených útěků.

Kromě toho se v těchto dech koná v Římě „Evropské forum univerzitních studentů“. jehož se účastní mnoho národních delegací. Tématem fóra je „Jedna kultura pro Evropu“. Zdravím evropské univerzitní studenty, kteří se sjeli na toto významné setkání a vybízím je, aby se spolu s jejich kolegy z Říma účastnili tradiční mše svaté pro univerzitní studenty, kterou budu sloužit v úterý v 17.30 hod v basilice sv Petra.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu