Dnes na třetí adventní neděli znovu zaznívá radostná zvěst: „Gaudete in Domino semper -  Radujte se stále v Pánu „( Fil 4,4) Tato slova z listu apoštola Pavla k Filipanům charakterizují dnešní liturgii.

Tato výzva k radosti má jasně vyhraněný důvod: „ Pán je blízko“ (Fil 4,5). Pravda známá zbožnému Izraelitovi, z níž čerpá důvěru a útechu; pravda, jež nachází svůj naplněný základ v Kristu. V Něm se totiž Bůh stal blízký každému člověku: On je Mesiáš „ Emanuel“ „Bůh s námi“ ( sr. Iz 7,14; Mt 1,23). Radost je srdcem vánočního evangelia.

Církev jako zkušená matka zná lépe než kterákoliv jiná instituce obtíže a utrpení spojené s lidským životem. Ví dobře, že na cestě tolika národů a osob převažuje smutek nad radostí, úzkost nad nadějí.

Ale právě těmto mužům a ženám je přednostním způsobem určena vánoční zvěst, neboť „chudým Kristus zvěstoval evangelium spásy, svobodu uvězněným a ztrápeným radost“ (4. eucharistická modlitba) . On je autentickým (ryzím) osvoboditelem člověka. Bůh ho poslal, aby člověka vykoupil z moci zla a smrti. Z tohoto hlubokého a integrálního (celistvého) osvobození vyvěrá radost, kterou Kristus dává svým přátelům. Radost stejně jako jeho pokoj  je jinačí než je radost světa (sr Jan 14,27); ta je totiž povrchní a pomíjivá.

Těžké problémy, které sužují každodenní život, někdy náramně ztěžují poznání těchto Kristových darů. Úkolem církve, kterou poučuje Duch svatý, je právě to, aby je zviditelňovala a vydávala svědectví o jejich přítomnosti. Lidstvo dnes dychtí především po radosti a míru. Je to na nás, věřících, abychom se s výmluvností účinné lásky stávali každý den prorockým kvasem světa smířeného láskou a oživovaného božskou radostí.

Nejsvětější P. Maria, kterou vzýváme jako „Příčinu naší radosti“, ať nám pomáhá věrně plnit toto poslání. Kdo zakoušel více než Ona blízkost Pána, pramen radosti a pokoje? Svěřujeme se její  mateřské ochraně, abychom byli vždy ale zvláště v současné době, věrohodnými svědky Kristovy radosti.

-    - - -    Po Anděl Páně ----

S velkou láskou zdravím chlapce a děvčata, kteří podle tradice přišli v tak hojném počtu se svými „Bambinelli“ (sošky Ježíška do domácího betléma), jež pak uloží do svých jesliček. Moji drazí, děkuji vám za  přání  k svátku Narození Pán a i já  vám přeji hojnost pokoje a vnitřní vyrovnanosti pro vás i pro vaše rodiny. Mé díky patří také Centru  římských oratoří, a římským katolickým školám, ale i z Pescary a Terama, které organizovaly toto jásavé setkání.

Dnes římská diecéze znovu rozbíhá ve všech farních společenstvích akci pro vybudování nových kostelů na městské periférii. Ještě jsou čtvrtě, kde chybí struktury nezbytné pro modlitbu, katechezi a sociální činnost. Vybízím všechny, aby vzali tuto iniciativu za svou, vždyť je to k dobru celého města Říma.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu