Protože jsme sdružení financované z peněz vás, našich návštěvníků, snažíme se mít naše hospodaření maximálně průhledné. Proto kromě roční závěrky předkládáme nyní i pololetní.

Sdružení ChristNet.eu, Vinařská 5/A3, 603 00 Brno

Účetní závěrka za období 1. 1. - 30. 6. 2001

(1) VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH

AKTIVA
stav k 1. 1. (v Kč)
stav k 30. 6. (v Kč)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2 028,80
2 028,80
- oprávky
- 869,--
- 869,--
Dlouhodobý hmotný majetek
46 823,60
46 823,60
- oprávky
- 6 649,--
- 6 649,--
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13 808,--
13 808,--
- oprávky
- 2 435,--
- 2 435,--
Zásoby
0
0
Pokladna
3 216,20
10 508,30
Bankovní účty
16 078,40
1 733,46
Odběratelé
0
5 100,--
Poskytnuté provozní zálohy
0
934,50
Jiné pohledávky
1 000,--
1 000,--
AKTIVA CELKEM
73 002,--
71 983,66
PASIVA
stav k 1. 1. (v Kč)
stav k 30. 6. (v Kč)
Vlastní jmění
62 000,--
62 000,--
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
2 002,--
2 002,--
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
9 000,--
9 000,--
Dodavatelé
0
934,50
PASIVA CELKEM
73 002,--
73 936,50


(2) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

NÁKLADY
stav k 1. 1. (v Kč)
stav k 30. 6. (v Kč)
Spotřeba materiálu
0
3 223,50
Cestovné
0
4 699,--
Ostatní služby
0
20 539,30
Jiné ostatní náklady
0
234,75
NÁKLADY CELKEM
0
28 696,55
VÝNOSY
stav k 1. 1. (v Kč)
stav k 30. 6. (v Kč)
Tržby z prodeje služeb
0
20 256,--
Jiné ostatní výnosy
0
7,71
Přijaté příspěvky
0
6 480,--
VÝNOSY CELKEM
0
26 743,71

(3) PŘÍLOHA

Tato předběžná účetní závěrka (dále jen "závěrka") obsahuje údaje o hospodaření sdružení ChristNet.eu (dále jen "sdružení") v 1. pololetí 2001. Za jejich úplnost a správnost odpovídá finanční ředitel sdružení.

Údaje v závěrce uvedené zachycují skutečnosti známé finančnímu řediteli sdružení ke dni zveřejnění této závěrky. Jednotlivé částky se v konečné výši mohou lišit, pokud po datu zveřejnění závěrky finanční ředitel zjistí další skutečnosti, které je třeba zanést do účetnictví.

Své dotazy, návrhy a připomínky týkající se této závěrky zasílejte na adresu krupicka@christnet.eu.

V Brně 17. 12. 2001

Za sdružení ChristNet.eu:
Pavel Krupička, v.r.
finanční ředitel ChristNet.eu