+ 1. „ Kristus je náš pokoj : obě dvě části (židy i pohany) spojil v jedno“ ( Ef 2,14) .

Na úsvitu nového tisíciletí, jež začínalo s takovými nadějemi ale nyní je ohrožováno temnými mraky násilí a války, slovo apoštola Pavla, která slyšíme o těchto vánocích, je paprskem mocného světla, voláním důvěry a optimismu. Božské Dítě narozené v Betlémě nese jako dar ve svých ručkách tajemství míru pro lidstvo. On je Knížetem pokoje! Hle, radostná zvěst, která zazněla oné noci nad Betlémem a kterou chci opakovat světu v tento požehnaný den: „Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: v městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán“ ( Lk 2,10-11). A dnes je církev ozvěnou andělů a znovu šíří jejich úchvatné poselství, které překvapilo i samotné pastýře na betlémských stráních.

+ 2. „Christus est pax nostra!“ Kristus „děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích“ (Lk 2,12), ano, právě On je naším pokojem (mírem). Bezbranné novorozeně v pokoře jedné jeskyně vrací důstojnost každému rodícímu se životu, dává naději , kdo je zmítán pochybnostmi a malomyslností (depresí). On přišel uzdravit rány života a dát smysl dokonce i smrti. V onom milém a bezbranném Dítěti, které pláče ve studené a holé jeskyni, Bůh zničil hřích a do něho vložil počátek nového lidstva, povolaného k tomu, aby dovršilo původní plán stvoření a překročilo jej milostí vykoupení.

+ 3. „Christus est pax nostra!“ Mužové a ženy třetího tisíciletí, vy, kteří máte hlad po spravedlnosti a míru, přijměte poselství vánoc, které se dnes šíří ve světě! Ježíš se narodil, aby upevnil pouta mezi lidmi i národy, aby se v něm samém všichni stali bratry. Přišel proto, aby „zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil (příčinu) nepřátelství“ ( Ef 2,14) a aby udělal z lidstva jednu jedinou rodinu. Ano, můžeme s jistotou opakovat: „Dnes se s narozeným Slovem narodil pokoj! Mír, který si musíme vyprosit, protože pouze Bůh je jeho autorem a garantem (pouze Bůh ho zaručuje). Mír, který je nutno budovat ve světě, kde různá etnika (tak překládám „popoli“) a národy, trýzněné tolika různými těžkostmi doufají v nové lidstvo ne jen globalizované hospodářskými zájmy, nýbrž stálým úsilím o spravedlivější a solidárnější soužití.

+ 4. Spěcháme jako pastýři do Betlléma a v jeskyni se zastavíme v adoraci, upírajíce pohled na novorozeného Vykupuitele. V něm můžeme rozpoznat rysy každé malé lidské bytosti, která přichází na svět, ať patří ke kterékoliv rase a národu: je to malý Palestínec i malý Izraelita, je to dítě ze Spojených států amerických i dítě z Afganistanu, je to syn kmene Hutu i syn kmene Tutsi... a je to jakékoliv dítě, které je pro Krista Někdo. Dnes mé myšlenky zalétají ke všem dětem světa. Tolik, příliš mnoho dětí, které se rodí a jsou odsouzeny trpět bez vlastní viny následky nelidských konfliktů. Zachraňme děti, abychom zachránili naději lidstva! Dnes to od nás mocně žádá ono Dítě, narozené v Betlémě, Bůh, který se stal člověkem, aby nám vrátil právo doufat.

+ 5. Úpěnlivě prosím Krista o dar míru pro ty, kdo jsou trýzněni dávnými i novými konflikty. Každý den nesu v srdci dramatické problémy Svaté země, každý den myslím s úzkostmi na ty, kteří umírají zimou a hladem; každý den ke mně doléhá smutné volání těch, kteří se v tolika částech světa dovolávají rovnoměrnějšího rozdělování zdrojů a důstojně placeného zaměstnání pro všechny. Ať nikdo nepřestává doufat v moc Boží lásky! Kéž je Kristus světlem a oporou pro toho, kdo věří a usiluje, někdy proti proudu, o setkání, o dialog, o spolupráci mezi kulturami a náboženstvími. Ať Kristus vede v míru kroky toho, kdo se neúnavně zasazuje o pokrok ve vědě a technice. Ať se tyto velké Boží dary nikdy neužívají proti respektování a rozvíjení lidské důstojnosti. Ať se nikdy svaté jméno Boha nedává jako pečeť nenávisti! Ať se z něj nikdy nedělá důvod k nesnášenlivosti a násilí! Kéž milá tvář betlémského Dítěte připomene všem, že máme jediného Otce.

+ Christus est pax nostra!“ Bratři a sestry, kteří mi nasloucháte, otevřte srdce tomuto poselství pokoje (míru), otevřte je Kristu, Synu Panny Marie. Tomu, který se stal „naším pokojem“! Otevřte ho Tomu, který nám nic nebere, leč hřích, a dává nám za to lidskost a radost.

A Ty, úchvatné (adorované) betlémské Dítě, vnes pokoj do každé rodiny a města, do každého národa a světadílu. Přijď Bože, který ses stal člověkem! Přijď, aby ses stal srdcem světa obnoveného láskou ! Přijď tam, kde jsou více ohrožovány osudy lidstva! Přijď a neotálej! Tys „náš pokoj“ (Ef 2, 14).

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu