+ 1.    I letos mi byla dána radost, že jsem udělit svátost křtu 20 novorozeňatům, o dnešním svátku Křtu Páně. Evangelia kladou tuto událost na počátek Ježíšova veřejného života. Ba je to první vystoupení Ježíše jako Božího Syna, kterého poslal Otec, aby vzal na sebe hřích světa (sr. Jan 1,29). Sotvaže byl pokřtěn ve vodách Jordánu, otevřely se nebesa a sestoupil na něj Duch svatý jako holubice, zatímco shůry zaznívala tajemná slova: „ Toto je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení“ (Mt 3,17).

Pán se tak ukázal jako „Kristus“, jehož Bůh posvětil v Duchu svatém a poslal chudým hlásat radostnou zvěst spásy (sr. Iz 61,1-2) Cílem jeho poslání je křtít lidi v Duchu svatém (sr M 3,11; Jan 1,33) to znamená dávat jim „oheň“ božského života (Lk 12,49-50). To se plně uskuteční jeho smrtí a vzkříšením, tajemstvím, jehož se stali účastni ti, kteří přijali svátost křtu.

+  2.    V těchto dnech se koná v Torontu důležité přípravné shromáždění pro 17. Světový den mládeže, který se bude konat právě v onom městě v měsíci červenci. Chci se obrátit srdečným pozdravem a delegáty biskupských konferencí, sdružení a církevních hnutí, pocházejících ze všech koutů země, kteří se podílí na tom setkání. Děkuji  Papežské radě pro laiky a Kanadské komisi a jejich pastorální a organizační práci a přál bych si, aby světová událost mládeže v Kanadě obnovila úchvatnou zkušenost „Říma roku 2000“.

Mé myšlenky platí zvláště vám. drazí mladí lidé, kteří jste už „ideálně“ (v duchu) na pochodu do Toronta, skrze formační a misionářské iniciativy ve vašich komunitách. Dychtím po tom, abych se s vámi ještě jednou setkal v tak hojném počtu. Odložte všechen trach a nejistotu: uvědomte si, že musíte být právě vy  „ranními hlídkami“ stále připravenými ohlásit nový den, kterým je vzkříšený Kristus.

+ 3.     Marii svěřuji přípravu a celý průběh nadcházejícího Světového de mládeže. Svolávám její mateřskou ochranu také na děti, které jsem dnes ráno pokřtil, aby společně se svými rodiči, kmotry a kmotřenkami vyrůstali jako věrní učedníci Páně. Zatímco se chýlí ke konci liturgické údobí vánoc a Zjevení Páně, ať všem pomáhá Madona pokračovat na naší cestě v onom světle pravdy a lásky, kterou Kristus přinesl lidstvu  svým narozením v Betlémě.

Sixtínská kaple, dvacet novorozeňat, 17 z Itálie, jedno ze Spojených států, jeno ze Španělska a jedno z Francie, spolu se svými rodiči, kmotry a kmotřenkami, milé vrěšní,a li křik a pláč dětí, kterým uděloval křest Jan Pavel II. ve slavnostním rámci Michelangelových fresek do Stvoření světa až po Poslední soud. Ve své homilii  Svatý Otec vyzdvihl: „ Tyto děti dnes přijímají křest na základě vaší víry, zakrátko budu žádat, abyste ji vyznalki. Kolik lásky, moji drazí, a jaká zodpovědnost spočívá v gestu, které učiníte jménem svých dětí.

Jednoho dne, kdy budou s to chápat, musí sami vykonat osobně a svobodně cestu víry, která je přivede s Boží milostí k tomu, že potvrdí, svátostí biřmování, dar,  který dnes přijímají.

Ale budou se moci otevřít víře, nedostane-li se jim dobrého svědectví od dospělých, kteří je obklopují? Tyto děti mají především zapotřebí vás, drazí rodiče, potřebují také vás, drazí kmotrové a milé kmotřenky, aby se naučili poznávat Boha, které je milosrdná láska. Bude na vás, abyste e uvedli do tohoto poznání, především svědectvím svého  chování ve vztahu k nim a ke druhým, vztahy, proniknutými pozorností, přijetím a odpuštěním. Pochopí, že Bůh je věrnost, budou-li moci zaznamenat její odlesk  především ve vaší láskyplné přítomnosti... Při tomto tak náročném poslání se nikdy nesmíte cíti sami. Kéž vás posiluje především důvěra v Anděla strážného, kterému Bůh svěřil své zvláštní poselství lásky pro každého z těchto vašich dětí. A pak celá církev, k níž příslušíte, se nasazuje, aby vám pomáhala: v nebesích bdí svatí, zvláště ti, jejichž jména děti nesou, a kteří budou jejich ochránci. Na zemi je církevní společesntví, v němž můžete upevňovat svou víru a svůj křesťanský život, živíce jej modlitbou a svátostmi. Nebudete moci dát svým dětem, co jste sami nejprve nedostali a neasimilovali.

A pak je tu Matka podle Ducha: nejsvětější Panna Maria. Jí svěřuji vaše děti, aby se z nich stali autentičtí  křesťané; Marii svěřuji také vás milí kmotrové a kmotřenky, abyste uměli předávat temto dětem lásku, kterou potřebují, aby rostli a věřili. Život a víra totiž jdou ruku v ruce! Ať je tomu tak s Boží pomocí v životě každého pokřtěného.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu