+ 1. Po tragickém atentátu 11. září, jež zůstává stále vryto do naší paměti a tváří v tvář nebezpečí, že vypuknou nové konflikty, si věřící uvědomují, jak je naléhavé zintenzivnit svou modlitbu za mír, protože ten je především Božím darem.

Do tohoto kontextu (rámce) byl postaven den postu 14. prosince minulého roku, k němuž se přidalo mnoho lidí, jakož i Den modliteb za mír, který se bude konat v Assisi 24. ledna. Účastní se ho představitelé různých křesťanských vyznání a jiných náboženství. Bude se opakovat zkušenost ze 27. října 1986, kdy po prvé v dějinách město svatého Františka vidělo, jak se v jeho zdech shromažďují představitelé náboženství světa, aby vyslali k nebi vroucí a naléhavou prosbu a mír.

+ 2. Od té doby nový duch – často nazývaný „duch Assisi – oživuje mezináboženský dialog a nerozlučně jej spojuje s nasazením pro spravedlnost, pro uchování životního porstředí a za mír. Každá náboženská skupina se totiž bude modlit na různých místech podle své vlastní víry, svého jazyka, své tradice v plném respektování druhých. Všechny účastníky bude spojovat jistota, že mír je darem Boha. Každý je jako věřící povolán, aby se stal strůjcem pokoje.

Na tomto základu, mohou mužové a ženy různé náboženské příslušnosti nejen spolupracovat. nýbrž se také musí stále více zasazovat, aby bránili a rozvíjeli skutečné uznání lidských práv, jež je nezbytnou podmínkou pro autentický (ryzí) a trvalý mír. Tváří v tvář násílí, jež v těchto dnech řádí v tolika krajích Svaté země, si uvědomují potřebu ukázat, že náboženství jsou faktorem solidarity, a tak usvědčit a izolovat ty, kteří zneužívají Boží jméno pro cíle nebo metodami, které ho ve skutečnosti urážejí.

+ 3. Příští čtvrtek, dá-li Pán Bůh, vykonáme společně pouť vlakem, podle příkladu Jana XXIII., který se tak odebral do Loreta a Assisi 4. října 1962. Vybízím věřící a osoby dobré vůle na celém světě, aby se s námi spojili, protože jsme všichni povoláni k tomu, abychom společně budovali mír. Chtěl bych především vyzvat řeholní a mnišské komunity, zvláště klauzurní, jakož i děti, nemocné a staré osoby, aby se s námi spojili v modlitbě.

Kéž P. Maria, Královna míru vyprosí pro lidstvo cenný dar pokoje a kéž nám pomáhá, abychom byli v každém prostředí, jak to dokázal svatý František, nástrojem onoho pokoje, který může dát pouze Bůh.

Nato Svatý Otec pronesl dvě výzvy:

Ještě jednou – a s jak velkým zármutkem – jsem nucen připomenout dramatickou situaci ve Svaté zemi, kde nové a nové útoky a represálie rozsévají každý den krev a smrt.

Tato zvrácená logika nevede k žádnému východisku a je bolestné zjišťovat, jak se protagonisté tohoto konfliktu vydali do slepé uličky. Nemohu než naléhavě vybízet odpovědné představitele obou bojujících stran, aby ukončili taková střetnutí, a mezinárodní společenství pak, aby je neopouštělo. Je naléhavě nutné společně určit ony nástroje, jež jsou s to uvést do pohybu dynamiku míru, aby se tak umožnilo jak Izraelcům tak Palestincům myslet na jejich budoucnost.

Kéž ráčí Bůh na přímluvu Panny Marie osvítit mysli a srdce každého člvoěka dobré vůle.

Kromě toho ujišťuji svou duchovní blízkostí obyvatelstvo postižené řáděním sopky Nyiragongo v Demokratické republice Kongo, která před několika dny začala znovu chrlit lávu nebývalou silou. Kéž nechybí naše konkrétní pomoc těm, kteří trpí následkem tak velké pohromy.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu