Představený Opatství sv. Tomáše a Sdružení pro podporu výzkumu genomů ve Vídni pozvali v pátek k účasti na setkání do moravské metropole - města Brna, při kterém byl položen základní kámen velkoryse pojatého projektu výstav o Gregoru Mendelovi, zakladateli genetiky.

Jméno Gregora Mendela je všeobecně známým pojmem. Jeho pokusy s hrachem, jež byly základem nauky o dědičnosti, jsou nám dosud známy z hodin biologie. Přesto však zůstává vlastní význam Gregora Mendela široké veřejnosti dodnes téměř neznámý. Sotva kdo ví, že Mendel je zcela oprávněně pokládán za původního zakladatele vědy, která je dnes známa jako genetika.

Byl ustanoven mezinárodní tým, který se nyní zabývá úkolem spočívajícím v náležitém představení života a díla Gregora Mendela široké veřejnosti: místo Mendelova působení, kterým je Opatství sv. Tomáše v Brně, se stane dějištěm výstavy s názvem „Génius genetiky“, která bude zahájena v květnu 2002 a bude probíhat do května 2003. Předehra k této mezinárodní výstavě se uskutečnila v pátek, kdy se na pozvání augustiniánského opata Lukáše Evžena Martince, a Sdružení pro podporu výzkumu genomů setkali v Opatství sv. Tomáše při výměně názorů zástupci českých univerzit, politici a představitelé hospodářské sféry země, vědci a umělci.

Za iniciátora plánované výstavy „Génius genetiky“ je pokládán právě opat Martinec. Osoba Gregora Mendela pro něho představuje zdařilý příklad rovnoprávné existence víry a vědy: „Gregor Mendel je tím, kdo vyvrátil nepravdivý mýtus, jímž jsme po dlouhou dobu byli živeni a který spočívá v tvrzení, že víra a věda jsou ve vzájemném rozporu. Naopak prokázal, že poznání a víra mohou jít spolu ruku v ruce a navzájem k sobě patřit“, prohlásil Martinec v rámci akce.

Kim Nasmyth, vedoucí Ústavu pro výzkum molekulární patologie ve Vídni, který společně s vídeňským Sdružením pro podporu výzkumu genomů celý projekt koordinuje, poukázal ve svém vystoupení na skutečnost, že genetika je dnes pokládána za jeden z klíčových vědních oborů 21. století: „Aby bylo genetice možno rozumět v podobě, v jaké se dnes jeví, je nutno ohlédnout se k počátkům výzkumu genů a pochopit, co vědec, jakým byl Gregor Mendel, uvedl do pohybu,“ řekl Nasmyth v pátek na setkání v Brně.

Genetika v oblasti rozporů mezi vědou a uměním

K realizaci výstavy byla přizvána mezinárodně uznávaná skupina kurátorů. V osobách Martina Kempa, profesora dějin umění na Oxfordské univerzitě, a Martiny Wallaceové, lektorky pro umění a umělecký design na londýnské Centrální univerzitě sv. Martina ve Velké Británii, byli nalezeni dva britští specialisté, kteří se prostřednictvím svého podniku „Artakt“ snaží uskutečňovat projekty na průsečnici umění a vědy. Vypracovali poutavou koncepci brněnské výstavy, která předpokládá konfrontaci historických originálů, které budou veřejnosti představeny vůbec poprvé, s díly současného umění, která byla vytvořena právě pro tuto výstavu.

„Zdá se, že pro uznání Mendelovy práce a jeho vizí nemohla být zvolena vhodnější doba než dnešek, kdy se genetický výzkum již stal integrovanou součástí našeho života i naší budoucnosti“, dává Martin Kemp najevo své přesvědčení o aktuálnosti tématu.

Aby bylo možno odpovídajícím způsobem vystihnout jak život Gregora Mendela tak i počátky genetiky, spolupracují tvůrci výstavy rovněž s Mendelianiem, které je součástí Moravského zemského muzea v Brně. Během výstavy tak bude veřejnosti poprvé předvedena řada předmětů z Mendelova vlastnictví.

Mezinárodní spolupráce

Plánované aktivity nemají přinést prospěch pouze Opatství sv. Tomáše. Rektor Masarykovy univerzity, prof. RNDr. Jiří Zlatuška, je přesvědčen o tom, že užitek z plánovaných projektů bude mít i samotné město Brno. Vědecké poznání nezná žádné národní hranice. „Rozmanitost podnětů a rozdílnost prostředí jsou živnou půdou pro vznik nových myšlenek. Proto je obzvláště potěšitelné, že příprava výstavy i dalších aktivit, které na ni navazují, jsou dílem mezinárodního společenství přátel a propagátorů Mendelova díla, přičemž zde zvláště dobře fungují vazby mezi Brnem a Vídní,“ svěřil se profesor Zlatuška.

Také Kim Nasmyth považuje pokračující angažovanost města Brna i českého státu za rozumnou a nezbytnou: „Město Brno má všechny důvody k tomu, aby bylo na tento projekt pyšné. Doufáme, že naše aktivity nebudou v budoucnu pouze akcemi přitažlivými pro vědce, nýbrž také přispějí k hospodářskému oživení regionu.“

Oživení Mendelovy zahrady

Také obnova klášterní zahrady Gregora Mendela, která tvoří vrchol výstavy, je dokladem zdařilé mezinárodní spolupráce.

Rektor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, prof.Ing. Stanislav Procházka, je hrdý na to, že na tomto projektu může spolupracovat: „Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně je připravena podílet se svým odborným potenciálem na výstavbě zahrady Muzea genetiky.“

Výstava jako počáteční podnět

Výstava „Génius genetiky“ nemá zůstat jediným projektem iniciovaným v brněnském opatství Sv. Tomáše a v jeho okolí. Ještě letos se má kromě výstavy konat mezinárodní konference na téma výzkumu genomů. „S opatstvím v Brně máme dlouhodobé plány“, říká Kim Nasmyth. „Po výstavě v klášteře plánujeme zřízení stálého Muzea genetiky a konferenčního centra“. Jak Nasmyth během páteční akce dále uvedl, „brněnské Opatství sv. Tomáše se má rovněž stát mezinárodním poutním místem vědců, jakými dnes již jsou Downe House, působiště Charlese Darwina nebo Pasteurův institut v Paříži.“

Aby bylo možno uskutečnit všechny projekty, budou nezbytné sponzorské finanční prostředky ve výši € 1.622.000,00.

Pořadatelé výstavy děkují firmě Boehringer Ingelheim Austria za velkorysou podporu výstavy.

Chcete-li získat další informace, obraťte se, prosím, na:

Bärbel Holaus nebo Sabine Diech
B&K Kommunikation
Porzellangasse 35
1090 Wien
Tel: 01/319 43 78 14 Tel: 01/319 43 78 15
Fax: 01/319 43 78 20 Fax: 01/319 43 78 20
holaus@bkkommunikation.at fisch@bkkommunikation.at