Úvod

Motto: „Je lehčí rozbít atom než předsudek“ (A. Einstein)

Cílem této práce je poskytnout stručnou, ale dostatečnou informaci nutnou pro pochopení a evangelizaci Romů. Šířeji se rozvádí důležitá problematika výchovy a vzdělání dětí a náboženského života. Také se upozorňuje na nedorozumění a chyby, kterým je možno ve vzájemné komunikaci předejít.

Sociologické a psychologické zákonitosti pojednávající o lidech nemají přesnost a spolehlivost zákonů matematiky či fyziky. Také statistické údaje, zvláště o Romech, mají spíše orientační hodnotu, neboť prameny a odhady se z níže uvedených důvodů až pozoruhodně rozcházejí.

Pojmenování

Rom romsky = označení etnické příslušnosti nebo označení pro ženatého muže romského původu.

Cigáni z řeckého atsingani je původně název frýgijské manichejské sekty athinganoi, které se zřejmě Romové podobali některými magickými praktikami.

Název cigán (cikán) asi polovinu těžce uráží, název Rom nikoho.

Proto je třeba užívat výhradně označení Rom. Na všechno, co souvisí s etnicitou jsou Romové velmi citliví. Jazyková podoba Rom, resp. Róm není v češtině ustálená, správnější je krátké Rom.

Historie

„Na jednom místě seď jen tak dlouho, dokud se pod tebou nezahřeje.“ (romské přísloví)
Exodus:
Pravlastí Romů je území středoindického Rádžasthánu. Patrně arabské vpády od 7. století a později kruté vpády Mongolů vedly k vlnovité migraci. Mezi příčiny stěhování celých rodových skupin patřily také hladomory. Masová migrace postihla všechny vrstvy obyvatelstva, ačkoli podle toho, co víme o profesní struktuře těchto emigrantů se zdá, že šlo převážně o příslušníky nižších džátí (kast) a tím i nižších sociálních vrstev. V názorech na příčinu, průběh a čas emigrace se odborníci značně rozcházejí.

O indickém původu svědčí: jazyk (až 40% slov podobných či stejných jako v současných jazycích jejich pravlasti); „neevropské“ krevní faktory - vyšší výskyt sk.B, Rh+; velká genetická odlišnost od evropských národů, ale i mezi skupinami Romů (vliv genet. driftu a efektu zakladatele); odlišné morfologické a dermatologické charakteristiky.

Nejstarší zprávy:
 1. Gruzínský mnich v klášteře na Athosu 1068: „athinganoi“ jsou čarodějníci.
 2. Ne zcela zaručené zprávy na našem území:
  • Dalimilova kronika - zpráva o roce 1242
  • popravčí kniha pánů z Rožmberka 1399
  • zpráva starého českého letopisce 1416
 3. Nejstarší bezpečně doložené zprávy:
  • v SR okolí Spišské Nové Vsi 1322
  • v ČR kronika pražského písaře Prokopa 1417
 4. Nejstarší písemný záznam romštiny je z roku 1597.
Rozšíření:
V Evropě od 13. do 16. století směrem východ - západ. Nejdéle se Romové na své cestě zdrželi v Persii a Řecku (romština má asi 90 přejatých řeckých slov).

Usnadňovali si přijetí od okolí tím, že se prohlašovali za kající poutníky. Současně se tím bránili proti nařčení z vyzvědačství a nepřátelství vůči křesťanům. Opatřovali si průvodní listiny - i papežské a císařské. Chodili ve skupinách do 1000 lidí.