+     1.  Dnes o druhé postní neděli se nám znovu předkládá evangelijní vyprávění o proměnění Krista. Než se Ježíš postavil tváří v tvář utrpení a kříži, „vystoupil na vysokou horu“ (Mt 17,1), jež se obecně ztotožňuje s horou Tábor. Vzal sebou apoštoly Petra, Jakuba a Jana. Před nim se „proměnil“: jeho tvář a celá jeho postava vyzařovala světlo. Dnešní liturgie nás vybízí, abychom vystoupili s Mistrem na Tábor, na horu mlčení a kontemplace.

Právě to mi bylo spolu s mými spolupracovníky z Římské kurie dopřáno udělat tento týden „Duchovních cvičení“; je to zkušenost, kterou bych rád doporučil všem, i když ve formách vhodných pro různá povolání a životní podmínky. Zvláště v postní době je důležité, aby se křesťanské komunity staly autentickými školami modlitby (sr Novo millenio ineunte, 33), kde se jednotliví věřící dávají „uchvátit“ tajemstvím světla a lásky Boha (sr Fil 3,12).

Jan Pavel II. se modlí
Jan Pavel II. se modlí
Foto: Corbis

+    2. Na hoře Tábor lépe chápeme, že cestu kříže a cestu oslavení nelze oddělovat. Tímže Kristus do všech důsledků přijal Otcův plán, v němž bylo napsáno, že měl trpět, aby tak vešel do své slávy (sr Lk 24,26), zakouší už předem světlo vzkříšení.

I my, neseme-li každý den kříž s vírou plnou lásky, zakoušíme spolu s jeho tíží a tvrdostí i sílu obnovy a útěchy. Toto vnitřní světlo dostáváme zvláště v modlitbě.
 
Je-li srdce „uchváceno“ Kristem, život se mění. ejvelkéomyslnější volby a především trvalá rozhodnutí jsou plodem hlubokého a dlouho trvajícího spojení s Bohem v mlčení a tichu modlitby.

+     Od mlčenlivé Panny, která uměla uchovávat světlo víry v nejtemnějších hodinách si vyprošujme milost postní doby oživované modlitbou. Kéž P. Maria osvítí naše srdce a kéž nám pomáhá za všech okolností věrně plnit Boží plány.

Po Anděl Páně se Svatý Otec obrátil k tisícům mladých, kteří zaplnili svatopetrské náměstí:

 „ Se zvláštní náklonností zdravím velmi četné mladé, příslušníky katechumenálních komunit ve farnostech a diecézích z celé Itálie. Moji drazí, vy jste už „na pochodu“ ke Světovému dni mládeže, který se bude konat v Torontu v červenci t.r. Jste mladí lidé jdoucí s Kristem.

Děkuji vám, protože vaše přítomnost mi poskytuje příležitost pozvat vaše italské vrstevníky, ale i z ostatních zemí světa, aby se pečlivě připravovali a toto důležité setkání. Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje. Děkuji za vaši návštěvu a nashledanou v Torontu.“

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu