+ 1. Venit Jesus... et dixit eis: Pax vobis!

„Přišel Ježíš... a řekl jim: Pokoj vám!“ (Jan 20,19) Dnes v tento přeslavný den zaznívá Kristovo přání: Pokoj vám! Pokoj mužům a ženám celého světa! Kristus opravdu vstal z mrtvých a přináší všem mír! Toto je radostná zvěst Velikonoc. Dnes je nový den, „který učinil Pán“ (Ž 117,24), který v oslaveném těle Zmrtvýchvstalého navrací světu zraněnému hříchem jeho prvotní krásu, zářící novým jasem.

+ 2. „Se smrtí život utkal se v podivuhodném zápase.“ (Sekvence)

Po lítém boji se Kristus vrací jako vítěz a vstupuje na scénu dějin, tímže hlásá radostnou zvěst: „Já jsem vzkříšení a život“ (Jan 11,25), „Já jsem světlo světa“ (Jan 9,5). Jeho poselství shrnuje jediný pozdrav: „Pax vobis – Pokoj vám!“ Jeho pokoj je plodem vítězství, které dobyl nad hříchem a smrtí za vysokou cenu.

+ 3. „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“ (Jan 14, 27) Mír „po způsobu světa“ – zkušenost každé doby to dokazuje – je často nejistá rovnováha sil, které se dříve nebo později střetnou. Mír, dar zmrtvýchvstalého Krista, je hluboký a úplný a může smířit člověka s Bohem, s ním samým a s tvorstvem. Mnoho náboženství hlásá, že mír je Božím darem. To byla také nedávná zkušenost při setkání v Assisi. Kéž všichni věřící na světě spojí své síly, aby budovali spravedlivější a bratrštější lidstvo; kéž pracují neúnavně na tom, aby náboženská vyznání nikdy nebyla příčinou rozdělení a nenávisti, ale vždycky jen zdrojem bratrství, svornosti a lásky.

+ 4. Křesťanská společenství na všech světadílech, žádám vás s rozechvěním a nadějí, abyste vydávali svědectví, že Ježíš opravdu vstal z mrtvých, a abyste pracovali na tom, aby jeho pokoj zastavil dramatickou spirálu bezpráví a vraždění, která zalévají krví Svatou zemi, která se opět v těchto dnech propadla do hrůzy a zoufalství. Zdá se, že byla vyhlášena válka míru! Avšak válka nic nerozřeší, přinese jen mnohem rozsáhlejší utrpení a smrt.

Odvetná opatření a represálie nepřinášejí nic dobrého. Jde o skutečně velkou tragédii: nikdo nesmí zůstat potichu a nečinný; žádný odpovědný politický nebo náboženský představitel! Ať po některých veřejných odsouzeních následují konkrétní skutky solidarity, které budou napomáhat všem znovu najít vzajemné respektování a poctivé jednání. V oné Zemi zemřel a vstal z mrtvých Kristus a zanechal jako němé, ale výmluvné svědectví, prázdný hrob. Tím že na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, zeď, která oddělovala lidi, smířil všechny Křížem (sr. Ef 2,14-16) a nyní zavazuje nás, své učedníky, abychom odstranili jakoukoliv příčinu nenávisti a msty.

+ 5. Kolik členů lidské rodiny ještě utlačuje bída a násilí! V kolika koutech země zaznívá volání těch, kteří naléhavě prosí o pomoc, protože trpí a umírají: od Afganistanu, tvrdě zkoušeného v minulých měsících a nyní postiženého katastrofálním zemětřesením, po tolik jiných zemí naší zeměkoule, kde sociální rozdíly a protichůdné ctižádosti postihují naše nesčetné bratry a sestry. Mužové a ženy třetího tisíciletí! Dovolte, abych vám opakoval: Otevřete srdce ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Kristu, který přichází, aby vám nabídl pokoj! Kam vstoupí zmrtvýchvstalý Kristus, tam s Ním vstoupí opravdový mír. Kéž především vstoupí do každého lidského srdce, hluboké propasti, kterou není snadné uzdravit (sr. Jer 17,9). Ať zaplaví i vztahy společenských vrstev, národy, jazyky a rozdílné mentality, tím že všude vnese kvas solidarity a lásky.

+ 6. A Ty, vzkříšený Pane, kterýs přemohl utrpení a zvítězil nad smrtí, daruj nám svůj mír! Víme, že takový pokoj se plně ukáže až na konci, kdy přijdeš ve slávě. Nicméně, kde jsi přítomen Ty, mír již nyní působí ve světě. A to je naše jistota, jež má základ v Tobě, který jsi dnes byl vzkříšen z mrtvých, Beránku obětovaný pro naši spásu! Žádáš od nás, abychom ve světě uchovávali živou pochodeň naděje. V tomto zářivém dni církev zpívá s radostí a vírou: Surrexit Christus spes mea! Ano, Kristus vstal z mrtvých a s Ním vstala z mrtvých naše naděje Alleluja!

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu