Velké poselství (zpráva) o Kristově vzkříšení mocně zní také dnes na Velikonoční pondělí, které nám připomíná setkání nebeského posla se zarmoucenými ženami u hrobu: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen.“(Mt 28,5-6) Od prázdného hrobu se toto andělské poselství šíří dále do všech koutů světa; je poselstvím naděje pro všechny. Od chvíle, ve které byl na úsvitu třetího dne vzkříšen ukřižovný Ježíš z Nazaretu, posledním slovem už není smrt, ale život! Ve zmrtvýchvstalém Pánu Bůh plně zjevil svou lásku k celému lidstvu.

Nejprve ženy, a pak apoštolové se samotným Petrem, zjišťují útěšnou pravdu: „Toho Ježíše Bůh vzkřísil, a my všichni jsme toho svědky.“(Sk 2,32)

Drazí bratři a sestry, tak jako oni a společně s nimi, jsme také my povoláni k tomu, abychom mezi lidmi naší doby šířili tuto „dobrou“ zprávu: „Kristus, moje naděje, je vzkříšen! Surrexit Christus, spes mea!“

Jak moc bych si přál, aby toto velikonoční poselství stále více posilovalo víru každého pokřtěného člověka! Jak bych chtěl, aby mír, dar vzkříšeného Krista, vstoupil do srdce každé lidké bytosti a znovu dal naději všem utiskovaným a trpícím!

Maria, tichý svědku smrti a vzkříšení Svého syna Ježíše, pomáhej nám hluboce uvěřit tomuto tajemství, které může změnit život, když je přijímáno s hlubokou vírou. Učiň ať ho s radostí předáváme všem, které potkáme, jako důslední, pevní a odvážní učedníci vzkříšeného Krista. Toto je moje přání všem. Svěřuji ho Panně Marii, kterou budeme nyní vzývat zpěvem „Regina Coeli“.

Po „Regina Coeli“

Zvláště vás dnes vyzývám k modlitbě za obyvatele města Betléma, ve kterém se narodil Ježíš, a které v této chvíli prožívá těžké hodiny a nachází se ve velkém nebezpečí. Přicházejí odtud smutné a znepokojivé zprávy o porušení atmosféry dne Velikonoc, které by měli být oslavou míru, radosti a života.

S velkou úzkostí a bolestí jsem nablízku všem těmto našim bratřím a sestrám jakož i celá Církev, která se modlí a pracuje na tom, aby už skončila tato bolestná Kalvárie.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu