Níže uvedený text je polemikou s článkem Jaromíra Matěny Máme v církvi problém .

„Církev má zajistit servis svátostí ve všech farnostech.“
-    a) ano: (katolická) Církev má zajistit udělování svatých svátostí ve všech diecésích i farnostech: je to její poslání!
-    b) k terminologii: Církev je mystické Tělo Kristovo, nikoliv „servisní organisace“ jako např. „autoservis“ nebo organisace zabývající se službami ve společnosti! Tento vertikální úhel pohledu resp. vertikální pohled Vám bohužel unikl.
-    c) ještě k terminologii: „servis svátostí“ je sekularisovaný výraz, zatemňující obraz Církve jako mystického Těla Kristova. Vypadá to potom, jakoby Církev byla jednou z „lidských organisací“ působících ve společnosti (rozumějte založenou lidmi)-nikoliv již založenou Kristem Pánem ...

„Lepší jakýkoliv kněz než žádný.“
-    a) Vaše tvrzení že prý se katolickým kněžím „toleruje vše, na studia ... i nevhodní kandidáti kněžství“, atd. je nactiutrháním anebo pomluvou (což je trestné dle TrZák pokud jde o oblast občanskou, a pokud jde o oblast katolického věřícího tak je to hřích!)!
-    b) místo, abyste začal u sebe = mnoho se modlil za nová svatá povolání kněžská, i za katolické kněze aby byli svatými, tvrdíte drze že jsou mnozí špatní a ještě z tohoto údajného důvodu byste zmenšil jejich počet! Ale tohle Vaše „řešení“ (ne-řešení!) je naprosto chybné!

„Církev potřebuje majetek a peníze.“
-    a) není to Vámi podsouvaná „touha po majetku“! Dopouštíte se interpretace k horšímu.
-    b) Církev opravdu majetek potřebuje pro své společenské poslání (mateřské školky, školy, nemocnice, atd.), nebo má farář bydlet v „dřevěné budce“ s prominutím?! a řeholní sestry se mají o nemocné starat v polorozpadlém baráku, který je v desolátním stavu?! Odpovíte-li „ano“ (otřepaná fráse že „Kristus byl chudý“ etc.) optám se „Qui bono?“ Pro toho P. (katolického kněze) a ty pacienty jistě ne ...

 „Církev má být uznávaným partnerem státu a vnášet do společnosti „duši“.“
-    a) ano, jistě! Na tom není nic špatného! Podívejte se jen do dokumentů II. Vatikánského koncilu „Gaudium et spes“ např.! Zdá se mi, že jste to nikdy nečetl ...
-    b) není to „touha po moci“ – opět interpretujete k horšímu! – ale poslání Církve od Krista Ježíše, aby působila ve společnosti i ve světě, misie, atd. – srv. dokumenty II. Vatikánského koncilu (právě TOHLE tam lze najít).

 „Farní struktura je jediným možným uspořádáním.“
-    a) ano, proč ne? Protože je Církev mystické Tělo Kristovo, nemůže se inspirovat z „občanských sdružení a neziskových organisací“ jak píšete. To jsou totiž při vší úctě – jen lidské organisace a struktury, založené lidmi a v tom se podstatně liší od Církve Kristovy – Církve katolické. Ostatně farnosti jsou starší než pověstný osvícený císař Josef II., ne?

 „Každý věřící má být ve farnosti doma.“
-    a) ano, mělo by tomu tak být (ideální stav). Není-li tomu tak, je to jev nezdravý a o něčem svědčí (něco pak v té farnosti není v pořádku – a jen ta farnost může zjistit, co není u nich v pořádku).

 „Všechny křesťanské aktivity mají působit ve farnosti nebo mají mít na ni pevnou vazbu.“
-    a) neberu Vaše klišé o „paternalismu v církvi“. Podle Vás by byl zřejmě lepší „matriarchát v Církvi“ („kněžky“ – viz Západ), ne? Má to však jeden háček: „matriarchát v církvi“ nemá s naším Pánem a Vykupitelem nic společného, protože On nic takového nezaložil (žádnou takovou „církev“)! a řeknu všechno: „matriarchát v církvi“ by znamenal přímé zpohanštění Církve resp. vznik „církve“ de facto „nové“ – pohanské v jádru!
-    b) Vámi zmiňovaná údajná „nedůvěra k laikům (a vposledku i k Bohu)“ je hodně odvážným tvrzením. Nejde spíš o moudrou opatrnost a prozíravost Církve před neuváženým akceptováním jakýchkoli „novot“ resp. „nových aktivit“? Není důvodem všech Vašich soudů právě to, že jste v Církvi pracoval a z nějakých důvodů jste zahořkl, zatrpkl vůči ní a pak svými velice subjektivními nespravedlivými názory „krmíte“ další katolíky a nabízíte Vaše „řešení“ (ne-řešení) když jste sám selhal ve službách Církve? Promiňte, prosím, ten osobní tón, ale opravdu jsou Vaše názory tím vším hodně poznamenané, to nelze přehlédnout.
-    c) pokud byste byl proti výše uvedenému „omylu“, v podstatě plédujete pro ANARCHII VE FARNOSTI resp. ANARCHII V CÍRKVI (KATOLICKÉ): otevřenost bezvýhradně naprosto všemu! A ať si každý dělá co chce ... S tím ovšem nemohu souhlasit.

„Dělalo se to tak vždycky, proto je to správné a bude se to tak dělat dál.“
-    a) určitá objektivní historická zkušenost není v Církvi naprosto nic špatného a priori!
-    b) opatrnost před jakýmikoli „novotami ze Západu“ (neomodernismus, různé bludy, špatné pochopení II. Vatikánského koncilu-jeho dezinterpretace, „pokoncilní třeštění“ (výrok kard. Ratzingera tuším), atd.). Proč neopatrně zavádět hned „novoty“ nevyzkoušené v praxi anebo v praxi vyzkoušené málo nebo nedej Bože vyzkoušené avšak se špatnými důsledky (např. Holandsko)?

„Je-li nějaká cesta (názor, postoj) správná, je to ostatní špatné a je třeba to zakázat.“
- zde několik postřehů k pojmu „pluralita“ v Církvi:
-    a) pluralita“ v Církvi je velice ošemetná věc: lze ji totiž velice snadno zneužít – viz např. Německo. Jsem pro „pluralitu“ v pravém slova smyslu, ne pro její zneužití nebo dokonce v rámci „plurality“ ničit Tradici (stoupenci „plurality“ ji často přestanou de facto užívat, pokud jde např. o hnutí „Una Voce“ ergo mají „pluralitu jen pro sebe a sobě podobné názory“; k tzv. konzervativcům mají leckteří stoupenci „plurality v církvi“ pramálo vstřícnosti a prostor jim třeba i upírají ...).
-    b) „pluralita“ v Církvi nerovná se anarchie či demokracie v Církvi! „Pluralita“ nerovná se anarchie liturgická (viz Německo, Holandsko, Švýcarsko, atd.), ohledně Magisteria (různé názorové proudy mezi katolíky až k popírání a odporu k Magisteriu! – kontestace), ohledně „Creda“ (vyznání víry). Uvedené příklady jsou trestuhodným zneužitím pojmu „pluralita“ a zkreslením II. Vatikánského koncilu.
-    e) odmítám Vaše neomodernistické názory ohledně Vámi uvedeného (následujícího): „Církev učící – slyšící“, svátosti působí „ex opere operato“, nadřazenost duchovního stavu a hlavně BUDOVÁNÍ „nové „církve““! Pokud bude tato („nová církev“) postavena na Vašich premisách, nebude to již Církev Kristova – Církev katolická, ale něco úplně jiného ...

Vaše názory, pane Matěno, se mi zdají být již ne katolickými, ale neomodernistickými (ráda se ve svém soudu budu mýlit). Naprosto se s nimi neztotožňuji. Místo abyste začal u sebe (snaha o osobní svatost), vidíte vinu a chyby všude jinde (kolem sebe): Církev, biskupové, kněží. Tak ale nikdy žádný světec Církve nepostupoval: všichni ponejprv začali u sebe, začali obnovovat sebe nejdřív ... a až potom na příkaz Spasitele Ježíše Krista začali s obnovou Jeho církve v Jejím duchu a v poslušnosti Jí. A přeju Vám, abyste prohlédl a začal u sebe ... a došel s pomocí Boží ke svatosti. Budu se za Vás modlit.

Přečtěte si původní článek Máme v církvi problém .