Každé dva roky se z podnětu papeže Jana Pavla II. konají oslavy Dne mládeže na celosvětové úrovni. Těmto setkáním předchází mezinárodní fóra mládeže, na kterých se setkávají mladí delegáti z celého světa. Také Česká republika uspořádala poprvé podobné fórum na národní úrovni v květnu 1999 v rámci 2. celostátního setkání mládeže na Svaté Hoře u Příbrami.  Od čtvrtka 18. do neděle 21. dubna proběhlo ve Žďáře nad Sázavou již 2. celostátní fórum mládeže, které je přípravou na 3. celostátní setkání, které proběhne v srpnu tamtéž. 

Fóra se zúčastnilo 110 delegátů z celé České republiky ze 44 iniciativ katolické církve a z 2 iniciativ ekumenických, kteří na nejrůznější úrovni v České republice pracují s mládeží. Zastupují jak práci na úrovni diecézí, tak i činnost hnutí, řeholí, komunit a občanských sdružení. V rámci této události proběhla v pátek v budově Kolpingova díla tisková konference. Hosty byli biskup-delegát ČBK pro mládež Mons. Jiří Paďour, starosta města Žďár n/S Mgr. Jaromír Brychta, ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík a za delegáty Markéta Havlíčková. Přítomní novináři měli možnost seznámit se nejen s dosavadním průběhem fóra, ale i s připravovaným 3. celostátním setkáním mládeže.

Těžištěm fóra byly rozhovory mladých ve skupinách, na témata úzce se dotýkající církve a společnosti, stejně jako rozhovory se sedmi přítomnými biskupy. Potřebu tohoto dialogu mladých s biskupy velmi pěkně vyjádřil Jan Pavel II v Christifideles Laici: „Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi“. Centrálními tématy rozhovorů mladých byla mimo jiné otázka identity křesťana v okolí lhostejném až nepřátelském víře, otázka, jak slavit nedělní mši svatou tak, aby byla přitažlivá a přitom hluboce duchovní či otázka jak využívat média pro hlásání evangelia a jak se v nich angažovat. Z diskusí mladých vyplynuly mj. konkrétní podněty určené vrstevníkům, biskupům, kněžím, pro jednání plenárního sněmu a médiím.

Mladí se chtějí aktivně zapojit do života farností i nad farnostních iniciativ a podporovat kněze. Žádají, aby jim byla sdělována pravda, i když je náročná. Chtějí se angažovat v médiích a přenášet do nich křesťanské hodnoty. Od církve očekávají větší komunikaci, ochotu ke změnám, přijetí a vytvoření skutečného domova.

Závěry fóra pomohou presentovat život mladých naší církve na X. evropském sympoziu biskupů, které se koná od 24. do 28. dubna 2002 v Římě. Českou republiku tam budou zastupovat Mon. Jan Graubner, Mons. Jiří Paďour, Mons František Lobkowicz, P. Miroslav Šimáček a za mládež Kateřina Kubíčková.Všichni výše zmínění byli přítomni i na 2.celostátním fóru mládeže ve Žďáře nad Sázavou. Organizátory této akce  byly Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže.
Sympatickým gestem bylo přijetí účastníků fóra v 55 rodinách města Žďár nad Sázavou.

Pro tisk.cirkev.cz Lucie Koutová