Ve středu (24.4.2002) v pozdních hodinách se američtí novináři, kteří se akreditovali u Tiskového sálu Svatého Stolce, konečně dočkali textu závěrečného sdělení a obsahu dopisu kněžím Spojených Států Amerických. Tyto dva dokumenty představují výsledky dvoudenních jednání amerických kardinálů, které společně s představiteli biskupské konference Spojených Států Amerických, svolal do Říma Jan Pavel II., aby se tak za pomoci zástupců Římské kůrie postavili tváří tvář otázce sexuálního zneužívání dětí za strany některých členů amerického duchovenstva. Toto pracovní setkání, jehož závěry budou rozebrány v průběhu červnového zasedání biskupů Spojených států v Dallasu, vyvolalo velký zájem nejen amerických médií. Přední stránky mu věnovala i téměř všechna vydání italských deníků. Výsledkem dvoudenního zasedání je mimo jiné i řada praktických opatření: Ta  by měla zamezit opakování těchto kriminálních činů, které jsou "strašnými hříchy v Božích očích". Dále by měla přispět jak ke spravedlivému potrestání těch, kdo jsou za sexuální zneužívání dětí zodpovědní, tak také k podpoře a pastorační asistenci obětí těchto činů a jejich rodin.

Svatý Otec Jan Pavel II., podle závěrečného sdělení, přijal americké kardinály a biskupy ve své soukromé knihovně v úterý 23.dubna dopoledne. Ve středu je pak pozval na oběd, v jehož průběhu bylo pokračováno v diskuzi na některá z témat, která zazněla během jednání.

"Přestože je případů skutečné pedofílie mezi kněžími a řeholníky velmi málo," uvádí se v dokumentu, "přiznali všichni účastníci setkání tomuto problému velkou důležitost. Na setkání byly probrány kvantitativní otázky celého problému s důrazem na to, že statistiky, které s ním souvisí nejsou jednoznačné. Bylo zdůrazněno, že obětmi  téměř všech případů sexuálního zneužívání byli mladiství, nikoliv děti. Proto se nejednalo o opravdové projevy pedofílie."

 Závěrečné sdělení představilo i několik základních principů: Církevní představitelé musí jasně hlásat opravdové morální účení církve a veřejně karát jak osoby, které šíří rozkol, tak také skupiny, které k pastorační činnosti mají podezřelý a nejasný přístup. Dále byly doporučeny Apoštolské návštěvy seminářů a dalších institutů duchovní formace. Tyto návštěvy by se zaměřily na zdůrazňování věrnosti Církevní nauce v oblasti morálky. Věnovaly by se i hlubokému studiu způsbilostních kritérií jednotlivých kandidátů kněžství. Všichni členové biskupské konference Spojených států Amerických pak byli vyzváni k tomu, aby požádali věřící svých diecézí o společnou účast na národním dni modliteb a pokání za nápravu spáchaných urážek. Biskupové mají své věřící požádat také o to, aby se modlili za obrácení hříšníků a usmíření obětí.

Američtí kardinálové se dále obracejí i na kněze Spojených Států Amerických, kteří jsou v této chvíli nositeli "těžkého břemene hamby a bolesti" způsobené těmi, kdo zradili milost svého svěcení a zneužívali ty, kdo jim byly svěřeni. "Hluboce litujeme toho," píší kardinálové, "že pastorační vedení nedokázalo Církev od tohoto skandálu uchránit".

Velmi stručně a přitom s obdivuhodnou výstižností shrnul závěry včera zakončeného pracovního setkání (nikoliv vrcholové schůzky či summitu, jak o tom mnohá média informovala) washingtonský arcibiskup, kardinál Theodore Edgan McCarrick: „Slova Svatého Otce,“ řekl kardinál pro Vatikánský rozhlas, „zněla zcela jasně: Lidé musí vědět, že mezi kněžími a řeholníky není místo pro ty, kdo škodí mládeži. Z těchto slov vyplývá, že Jan Pavel II. je pro nulovou toleranci vůči těm, kdo se takových činů dopouštějí. V tom jsou všichni zcela zajedno. Od dnešního dne není již více mezi kněžími místo pro nikoho, kdo se takovýchto skutků dopouští.“