+ 1. Dnes, 1. května se slaví svátek práce. Ta je pro nás křesťany postavena pod ochranu svatého Josefa dělníka. Toto důležité výročí je zdůrazňováno různými iniciativami, které mají vyzdvihnout důležitost a hodnotu práce, kterou se sám člověk, tímže mění přírodu a přizpůsobuje ji svým potřebám, realizuje jako člověk.
Vybídnutí „podrobit si zemi“ (sr Gen 2,28) pronesené na počátku dějin spásy, nabývá v tomto ohledu rozhodující a vždy aktuální význam. Stvoření je darem Boha, svěřeným lidskému tvoru, aby jej pečlivě pěstoval a chránil, aby se mohlo postarat o vyplnění jeho potřeb. Z práce pochází „každodenní chléb“, o který prosíme v modlitbě Otče náš.
Dalo by se říci v jistém slova smyslu, že se člověk stává člověkem právě prací. Proto je pracovitost ctností. Aby však pracovitost skutečně umožňovala člověku stát se více člověkem, je třeba, aby byla vždycky spojena se sociálním řádem práce. Pouze za těchto podmínek bývá zaručena nezcizitelná důstojnost osoby a lidská i společenská hodnota pracovní činnosti. Svěřme bdělé ochraně sv. Josefa dělníka všechny, kteří jsou v různých koutech světa členy velké rodiny práce.

+ 2. Dnes začíná měsíc zasvěcený Madoně, který je velmi drahý lidové zbožnosti. Tolik farností i rodin, podle již osvědčených náboženských tradic i nadále slaví „mariánský měsíc máj“, tímže horlivě konají různé liturgické, katechetické a pastorální akce.
Kéž je všude měsícem intenzivní modlitby s P. Marií! Toto své přání kladu na srdce každému z vás, milovaní bratři a drahé sestry, a ještě jednou vám doporučuji každodenní modlitbu svatého růžence. Je to prostá modlitba, zdánlivě stále se opakující, ale je více než kdy jindy užitečná k tomu, abychom pronikali do tajemství Krista a Jeho i naší matky. A zároveň je to způsob modlitby, o němž církev ví, že je milý samé Madoně. Jsme vybízeni, abychom se k němu uchylovali v nejobtížnějších chvílích našeho pozemského putování .

+ 3. Na začátku mariánského měsíce vás všechny vyzývám, abyste se se mnou spojili v modlitbě za dělníky a zvláště za ty, kteří nemohou najít práci. A pak nemůžeme nezesilovat naši důvěryplnou a vytrvalou modlitbu za mír ve Svaté zemi; je naším vroucím přáním, aby se tam co nejdříve izraelský a palestinský lid, jež jsou tak drahé mému srdci, vrátily k soužití v bezpečnosti a pokoji. Kéž se nám toho dostane na přímluvu Svaté Panny a jejího snoubence sv. Josefa, pěstouna Vykupitele.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu