+ 1 . „Milovaní, mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje“ ( 1 Pt 3,15).

Těmito slovy apoštola Petra chci pozdravit vás všechny, milovaní bratři a sestry z Ischie. Díky za vaše vroucí přijetí.... (pozdravy osobnostem). Nakonec objímám vás všechny obyvatele ostrova, a zvláštním slovem staré, nemocné, děti, rodiny, aniž bych zapomínal na ty, kteří z různých důvodů zde nemohou být.

+ 2. Dovolte mi, drazí bratři a sestry, abych v rámci této slavnostní eucharistické oběti adresoval vaší milované komunitě tři důležitá slova; vezmu je z biblických čtení, jež jsme právě slyšeli.

První je slovo „naslouchej“. Najdeme je v živém líčení knihy Skutků apoštolů, kde se vypráví, že „všichni lidé dávali pozor na to, co Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky“ (Sk 8.6). Naslouchá-li člověk Ježíšovu svědku, který o Něm mluví s láskou a nadšením, přínáší to bezprostřední plod, jímž je radost. Lukáš poznamenává: „Celé město se z toho velice radovalo“ (Sk 8,8).

Křesťanské společenství Ischie, chceš-li zakoušet i ty tuto radost, naslouchej Božímu slovu! Tak budeš naplňovat své poslání a kráčet pod vlivem Ducha svatého. Budeš šířit evangelium radosti a pokoje a zůstaneš spojeno s biskupem a kněžími, jeho prvními spolupracovníky.

Jako tomu bylo v komunitě v Samařsku, o níž mluví první čtení, sestoupí na i tebe bohaté vylití Ducha Utěšitele, který – jak připomíná 2. vatikánský koncil – „se dotýká srdce a obrací je k Bohu, otevírá duchovní zrak a dává všem, aby s radostí souhlasili s pravdou a věřili v pravdu“ (Dei Verbum 5).

+ 3. Milovaní bratři a sestry, chtěl bych se na vás obrátit ještě s druhým slovem, jímž je slovo „přijmi“. Váš úchvatný ostrov, cíl velkého počtu hostů a turistů, dobře zná hodnotu vlídného přijetí. Ischia se může stát výsadní laboratoří i onoho typického přijetí, k němuž Kristus povolal své učedníky, aby je nabízeli všem, ať pocházejí z kterékoliv země anebo ať patří ke kterékoliv kultuře. Pouze ten, kdo otevřel duši Kristu, je s to poskytnout přijetí, jež není nikdy formální a povrchní, nýbrž poznamenané „sladkostí a úctou“ (sr 1 Pt 3,15).

Víra doprovázená dobrými skutky je nakažlivá a vyzařující, protože činí Boží lásku viditelnou a skutečně ji sdílí. Usilujte o to, aby byl takový váš životní styl, tímže budete naslouchat slovům apoštola Petra, které byly předneseny před chvíli v druhém čtení (sr 1 Pt 3, 15). On totiž vybízí věřící, aby vždy odpovídali ochotnou disponibilitou „každému, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje“. A dodává, že je „lepší abyste snášeli utrpení – chce-li to Bůh – a to, že jednáte dobře“ (1 Pt 3,17).

+ 4. Kolik je lidské moudrosti a kolik duchovního bohatství v těchto prostých, ale základních asketických a pastorálních radách! Ty vedou ke třetímu slovu, které bych vám rád svěřil: „Miluj!“ Naslouchání a přijetí otevírají lidské ucho lásce. Úryvek Janova evangelia, který byl právě přečten, nám pomáhá lépe pochopit tuto tajemnou skutečnost. Ukazuje, že láska je dokonalým naplněním lidského povolání podle Božího plánu. Tato láska je velký darem Ježíše Krista, který nás činí opravdu a plně lidmi: „Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (Jan 14,21)

Když člověk cítí, že je milován, je snadněji pobádán k lásce. Když se zakouší Boží láska, pak je člověk ochotnější následovat toho, který miloval své učedníky „až do konce“ (Jan 13,1), to je až k úplnému darování sama sebe.

A právě takovou lásku má dnes lidstvo zapotřební více než kdy jindy, protože pouze láska je věrohodná. Neotřesitelná víra v tuto lásku vnuká Ježíšovým učedníkům všech dob myšlenky pokoje a dokořán otevírá horizonty odpuštění a svornosti. Jistě, podle logiky světa to není možné, ale všechno se stává možným pro toho, kdo se dává přeměnit milostí Kristova Ducha, který byl vylit do našich srdcí při křtu (sr. Řím 5,5).

+ 5. Církvi, která žiješ a ostrově Ischia, buď ochotná a poslušná Božího slova, a budeš laboratoří pokoje a autentické lásky. Staneš se církví, která bude vždy vlídně přijímat druhé, kde se všichni budou cítit jako doma. Ti, kteří tě přijdou navštívit, budou odjíždět posíleni na těle, ale ještě více posilněni na duchu.

Pod osvíceným a moudrým vedením svého pastýře buď společenstvím, které umí naslouchat, zemí, která umí vlídně přijímat, rodinou, která se snaží milovat všechny v Kristu.

Svěřuji tě Panně Marii, Matce krásného milování, aby ti pomáhala vyzařovat tvou totožnost Kristovy církve, církve Lásky.

Kéž jsou ti příkladem a pomocí svatí patroni, v nichž se Boží láska stala konkrétně viditelná a věrohodná.

Církvi, která žiješ na Ischii! Vanutí Ducha Kristova tě pohání k nedozírným horizontům svatosti. Neboj se, ale s důvěrou zajeď na hlubinu. Postupuj vpřed s důvěrou. Vždycky! Amen!

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu