+1. V mnoha zemích, mezi nimiž je také Itálie, byla přeložena slavnost Nanebevstoupení Páně na dnešek. Tímto svátkem si připomínáme, že se Kristus po svém zmrtvýchvstání ukazoval učedníkům po 40 dní (srov. Sk 1,3); po jejich skončení je vyvedl na Olivovou horu, „…byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí.“ (Sk 1,9). Vykupitel, jenž vstal z mrtvých a vstoupil na nebe, je pro věřící kotvou spásy a posilou v každodenním úsilí o službu pravdě, míru, spravedlnosti a svobodě. Svým nanebevstoupením nám otevírá cestu do blažené vlasti, ne ovšem aby nás odcizil dějinám, nýbrž aby dal našemu putování široký dosah naděje.

+2. Každý den se musíme potýkat se skutečností tohoto světa, to nám připomíná také Světový den sdělovacích prostředků, který dnes slavíme.
Nedávné pokroky v komunikacích a informacích postavily církev tváří v tvář nevídaným možnostem evangelizace. Proto jsem myslel na to, abych tento rok předložil vysoce aktuální téma: Internet: nové forum pro hlásání evangelia.
Do této moderní a stále hustší sítě komunikace musíme vstoupit s realizmem, důvěrou a přesvědčenim, že může poskytovat platné příležitosti pro šíření evangelijního poselství, je-li užívána kompetentně a s vědomím odpovědnosti.
A tedy není třeba mít strach „zajet na hlubinu“ tohoto nedozírného oceánu informací. Také jeho prostřednictvím lze dospět k srdcím mužů a žen nového tisíciletí.

+3. Nicméně se nesmí zapomínat, že tajemstvím každé apoštolské činnosti je především modlitba. Vždyť právě učedníci po nanebevstoupení Páně žili v intenzivní modlitbě ve večeřadle, kde očekávali Ducha svatého, jehož jim Kristus slíbil. Uprostřed nich byla Maria, Ježíšova Matka (Sk 1,14).
Zatímco se připravujeme slavit příští neděli velkou slavnost Letnic, prosme spolu s Marií Ducha svatého, aby vlil do srdcí křesťanů nové misionářské nadšení a aby vedl kroky lidstva po cestě solidarity a míru.

Po Regina coeli pak Jan Pavel II. dodal:

Všichni jsme se s úlevou dověděli, že basilika Narození Páně v Betlémě byla vrácena Bohu a věřícím.
Ze srdce děkuji všem, kdo přispěli k tomu, aby byla svatému místu navrácena jeho náboženská totožnost. Zvláštní vzpomínka patří komunitě františkánů, pravoslavných Řeků i Arménů, kteří za velkých obětí zůstali věrnými strážci této svatyně. Obyvatelstvu Betléma a okolí pak patří mé živé povzbuzení, aby znovu nastoupili životní pouť s vírou a nadějí v Boha, který se v jejich zemi stal tak blízký člověku.
Univerzální poselství Betléma zní: láska, spravedlnost, smíření a mír. A na těchto základech lze vybudovat budoucnost, která by vycházela z respektu práva izraelského i palestinského národa ve vzájemné důvěře.
Tlumočníkem těchto mých citů je dnes v Betlémě můj zvláštní legát Roger kardinál Etchegaray.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu