Vědecká rada UK odmítla Cardalovu knihu Bůh ve světle filosofie, která měla být jako habilitační práce podkladem k udělení docentury. Takové věci se stávají a je jistě dobře, že se tituly nerozdávají jako na běžícím pásu. V daném případě jsou však jisté okolnosti, které vyvolávají pochybnosti.

Kniha především leží napříč soudobému filosofickému vývoji. Jen si to představte, Cardal ještě v třetím tisíciletí vážně věří, že dokazuje Boží existenci. Dnes už přece víme, že taková metafyzika patří definitivně minulosti. Co my ale všechno nevíme! Víme, že demokracie, svoboda, lidská práva jsou dobře, fundamentalismus, fanatismus a pravicový extremismus jsou špatně. Jak to ale aplikovat? Profesionálové nás zorientují. Jsme-li intelektuálně aktivnější, víme také, že správné postoje jsou na straně evoluce a psychoanalýzy, zpozdilé by naopak bylo oživovat scholastiku a moralizovat.

Máme-li dokonce filosofickou ambici, pak víme, že hlavními disciplínami filosofie jsou dnes lingvistika, sociologie, poezie a moderní logika. Vybírat lze podle založení a nálady. Artikulovaně: Dnes, kdy už toho tolik víme, nemůžeme rajtovat na pravdě, musíme rozmetat zbytky esencialismu, rozejít se se substančním myšlením a dekonstruovat lidskou přirozenost. Vydatnými dávkami nás o tom ujišťují vlivní, významní, uznávaní a zasloužilí.

Že by snad demokracie mohla na pozadí přejícného etického relativismu ztratit glanc? Že svoboda předpokládá něco takového, jako je substanciální charakter Já? Že lidská práva konzistentně vyžadují konstantní přirozenost? Prosím vás, kde to berete? O tom přece tvůrci soudobých filosofických standardů vůbec nemluví. A my chceme být na úrovni doby. Proč po tom tak prahnete? To je otázka! Chcete snad, aby se fyzika vrátila k Newtonovi, lékařská technologie o sto padesát let zpátky a Církev do středověku? To jistě ne, ale jak to souvisí s filosofickou orientací?

Protože až nečekaně mnozí (a zbytečně vlivní) se spokojují s touto konfuzní analogií, sluší se přece jen připomenout aspoň jednu filosofickou pravdu, kterou vládnoucí Povrchnost pohledů z vnějšku (a k tomu ještě z uctivé vzdálenosti) vytrvale přehlíží. Že totiž ve filosofii vývoj zdaleka neprobíhá tak plynule k stále větší dokonalosti, jako snad v jiných oborech. Že tedy např. Aristoteles mohl být blíž skutečnosti, než Hegel, Heidegger a Derrida dohromady. Že tedy skutečná (ne pouze schválená, nadiktovaná a vyžadovaná) orientace ve filosofii vyžaduje vlastní námahu. Vydanost soudobým celebritám by se tu mohla, třeba i celoživotně vymstít. Nicméně na teologické fakultě se už ozývá ta neuvěřitelně hloupá idea, podle níž je dnes třeba teologicky asimilovat Hegela, jako si kdysi scholastika posloužila Aristotelem.

Hromadný údiv nad mírou Cardalovy zpozdilosti se tedy dal v našem prostředí očekávat. Ale nonkonformní protistojnost Cardalových metafyzických postupů a pozic ještě nic neříká o jejich filosofické kvalitě a úrovni. Bez dalšího neopravňuje žádný hodnotící soud. Je totiž docela dobře možné, že se současná filosofie ocitla v pořádné krizi a její návyky, měřítka a hodnotící stereotypy jsou jí také zasaženy, podstatně určeny.
Pro ilustraci: Postmodernista Rorty např. ordinuje nový způsob filosofování, který lépe odpovídá stavu, do něhož se novověká filosofie vyvinula. Definuje ho takto: Nová filosofická metoda se už nezdržuje analýzou pojmů a ověřováním tezí, nehledá pro a proti, neobtěžuje argumentací. Co tedy dělá, ptáte se? Hledá jen nové, přitažlivější slovníky. Skvělé, že? A nemylme se! Rorty není žádný okrajový exot. Je pevně zakořeněn v novověké tradici a vynáší na světlo skryté poklady novověké filosofie. Jako Hume agnosticky vytěžil Lockův empirismus, tak i Rorty zkušeně těží z gnoseologicko-ontologických pozic novověku odvážné konsekvence. Možná se Vám přece jen nezdají. Pokud jsou skutečnými konsekvencemi, máte dobrý důvod se ptát, zda sociokulturní postulát intelektuálního splývání s přítomným stavem je ve filosofii tak samozřejmý, jak se většinou zdá.

Jestliže tedy Cardal ve své knize nesdílí etablované pozice a okuřované myšlenky, neznamená to eo ipso její filosofickou diskvalifikaci. Tolik pro objasnění politizujícím manažerům našeho intelektuálního života. Těm, kdo si v jeho reji ještě stačí uchovat věcný zájem, je snad jasné, že spravedlivé posouzení Cardalova náročného textu vyžaduje filosofickou kompetenci, která předpokládá vlastní filosofické nasazení, angažovanost v příslušných tématech. Rozhodně k ní nestačí orientace v tom, co se dnes filosoficky uznává a co se zavrhuje. Platí tady obecná zásada: Kdo z různých důvodů nemá možnost promýšlet filosofickou problematiku, o niž běží, (a zde se přímo jedná o fundamentální orientaci, která se většinou jen pasivně recipuje), měl by přizpůsobit případné hodnotící soudy svému skutečnému filosofickému stavu a rozhledu. Tomu se dřív říkalo pokora. Tento ideál je ovšem na hony vzdálen současné praxi, což pořád ještě nekompromituje ideál...

Kniha, kterou vědecká rada hodnotila, je v našich poměrech nadprůměrná. Cardal v ní zasvěceně provádí obtížným tématem Božího bytí. Záběry dnes nezvyklých, zapomenutých témat jsou hluboké, zpracování je důkladné, takže dnešní průměrný vzdělanec, neznalý metafyzické problematiky a metody lapá v jednorázovém kontaktu po dechu. Cardal zohledňuje dnes ustálené námitky proti metafyzickému způsobu myšlení a s přehledem se s nimi vyrovnává. Vědecky se pokusili v Distanci zpochybnit jeden z uzlových bodů Cardalovy koncepce (rigorizace důkazů Boží existence ) Dvořák se Sousedíkem. Evidentně neuspěli.

V našem prostředí je zvláště cenné Cardalovo samostatné kritické myšlení. Žádný eklekticismus, žádné bezradné odvolávky na autority z dějin filosofie, žádné kulminace v popisech různých pozic, žádné filosoficky ubíjející interpretace interpretací, žádná jalová exhibice. Autor zde myslí na vlastní filosofickou zodpovědnost a jediným kritériem přijatelnosti určité myšlenky je mu důvod. Poloha jeho filosofování je věcná, nesená zaujetím pro řešení problémů. Z těchto důvodů je Cardalovo filosofické myšlení plodné. Kdo nepadl za oběť soudobým polobohům a je schopný poněkud nezávislejšího pohledu, nemůže ve srovnání se soudobou filosofickou produkcí na našem trhu přehlédnout, že se tu po dlouhé době objevil filosof, kterého je třeba brát vážně a jehož myšlení je v dlouhé řadě rutinního tradování rozmělňovaných omylů fenomenologů o bytí a analytických filosofů o pravdě skutečně filosofickým přínosem.

Za tuto minirecenzi se lze úspěšně postavit. Jenže narážíme na naše pevně strukturované, odolné prostředí. Dominuje v něm patočkovský kult filosofů, kteří uvěřili ve fenomenologii a v Heideggera. Koexistenci s analytickými filosofy ještě musejí ustát, takový je příkaz doby. Ale minoritní metafyziky nemohou vystát. V tom jsou s pozitivisty zajedno. Když se tedy nějaký metafyzik objeví, hrubě není vítán. Je-li navíc schopný prohlédnout málocennost opsaných námitek proti metafyzice, je snadno vnímán jako úhlavní nepřítel. Fundovanou, noeticky zajištěnou metafyzikou, totiž míří na samotnou dřeň alternativních pokusů o zdolání bytí v nížinách fenomenologie. Nevítaný metafyzik zpochybňuje ustálené figury, kritizuje oblíbené autory a způsoby myšlení a to se špatně snáší. Uznejte, že takové je třeba inteligentně zneškodnit. Navenek nejlépe statečným mlčením a významným ignorováním. O to čilejší je pak zákulisní ruch.

O Patočkovi se vypráví, jak proti očekávání přísedících akceptoval nekonvenční Tominův pohled na Descarta. Bylo by zajímavé vědět, zda by unesl i nekonvenční, kritický pohled na Husserla a Heideggera. Od jeho dědiců ale takovou velkorysost rozhodně neočekávejme. Sáhněte na Heideggera a zažijete, co je to hysterie intelektuálů. Oni totiž u vědomí nastavované filosofické odvozenosti pravidelně nahrazují evidenci vůlí.

Neznám složení vědecké rady, ale předpokládám převahu materialistů. Od nich nelze žádat příliš porozumění pro text, v němž se dokazuje Boží existence a analyzují Boží vlastnosti. Ale nezdá se, že by měli přehnanou ideologickou potřebu Cardalovo dílo smést. Neprošlo o tři hlasy. Iniciativa zřejmě vyšla od pokrokových křesťanů. U nich totiž pracuje syndrom poturčenců.

V čem takový syndrom spočívá? Křesťanská intelektualita z velké části propadla iluzi, že ve vyšší syntéze uvede do souladu evangelní realismus s nominalisticko-monistickým základem novověké filosofie. Křesťanští intelektuálové léčí své komplexy méněcennosti recepcí tohoto základu a adaptací onoho realismu. Proto obzvláště citlivě reagují na zpochybňování svého ztraceného podniku, který oni naopak vnímají jako grandiózní projekt a úkol doby. Soustavné zpochybnění tu přináší klasická filosofie, kterou prezentuje i Cardalovo dílo. Filosoficky nepůvodní, nadmíru a programově závislí křesťané se v takové konfrontaci horlivě utvrzují o správnosti své filosofické orientace a o šancích nové evangelizace s relativistickým předznamenáním. Ve skutečnosti dosahují svých vrcholů, když získají dojem, že jsou nevěřícími intelektuály bráni jako rovnocenní partneři. (Hádejte, kdo je u nás v této disciplíně jedničkou.) Proto se tak učenlivě snaží mluvit dnešním jazykem, osvojit si dnešní způsoby a techniky myšlení, integrovat do svých intelektuálních vyznání soudobá myšlenková schémata. Proto také stíhají neskrývanou nepřízní ty, kdo jejich elán a strategii nesdílejí, kdo hledají primárně hodnotu, pravdu a nikoli souznění se soudobou kulturou.

Svědomí členů rady burcovali hlavně protestantští teologové Trojan a Pokorný. Že prý Cardal málo reflektuje Kanta a Heideggera, zatímco už prý dokonce i katoličtí teologové...(dostali rozum?). No ovšem, protestantský sebezáchovný instinkt byl vždycky ve střehu před scholastickou racionalitou, která hravě demaskovala subjektivizující libovolnosti protestantského myšlení. Naštěstí už je scholastika v katolickém světě na ústupu. Ale pozor, jsou tu ještě regresivně-retardační spády. Tož tedy díky bratři v Kristu odloučení, díky za bdělost a příspěvek k ekumenismu. Musíme se od Vás pořád učit.

A co že jste to vlastně namítali? Aha, Heidegger. Samozřejmě. Ten se kdesi chlubí, že nebude rozhodovat mezi teismem a ateismem, protože zná hranice myšlení jakožto myšlení. Odkud pak je asi zná? To už neprozradil. Noetika ho evidentně nebavila. Jak by je tedy mohli skutečně znát ti, kdo od něho pouze opisují? Všechny diskuse o principiální metafyzické nezpůsobilosti rozumu se nakonec sbíhají ke Kantovi. Nemám důvod skrývat svou zkušenost s našimi fenomenology, existencialisty,personalisty a jinými iracionalisty. Diskusní šablona je vždy stejná. Při druhé, třetí replice jsme u Kanta a začíná tápání. Honem si vzpomenout ne pár termínů z dějin filosofie, zopakovat si jeho gnoseologickou pozici. Že by byla jen sekundárním, fragmentárním záběrem problematiky poznání? Že by se Kantova aprioristická konstrukce rozpadala rozporem? To už se dívají někam stranou, do dáli, vypínají. Vždyť je ta noetika upřímně nudí a ve hře jsou přece důležitější zájmy. A za půl roku, za rok, při náhodném setkání (já vím, setkání není nikdy náhodné)? To samé.

Voegelin říká, že pokud chtěl člověk získat titul filosofa, musel svou práci založit na Kantovi. Jak vidno, funguje ten ubohý úzus i dnes. Trojan to ví, Cardal nikoli. Mám sen: Veřejná diskuse Cardal - Trojan o metafyzice. Výsledek znám dopředu: dvakrát 6:0.

Nabízí se otázka: Co vede pokrokové křesťany k takovému sebepřecenění, sebeklamu o vlastní filosofické kompetenci? Snad uražená ješitnost, že si někdo dovolil ignorovat prostředky (fenomenologie, moderní logika), které oni tak vděčně užívají a všude tak neskromně doporučují? Proč předstírají, že vědí, tam, kde nevědí, kde tuší, že nestačí, že se neorientují? Snad ze strachu o prestiž, o uznání zasloužilých zásluh? Je opravdu tak nesnesitelným pomyšlením, že to, co jsme celý život intelektuálně vyznávali a propagovali, by mohlo být shledáno filosoficky lehkým, méněcenným? To křečovité uhýbání před poctivou filosofickou diskusí signalizuje pro ně nepříznivé odpovědi na položené otázky.

Poukaz na pokrokové katolické teology tu také znamená málo. Jednak ušlo, že Cardal psal filosofii. Dále je prokazatelné, že tito teologové nejsou žádná filosofická světla. V intelektuálně inferiorním, lokajském postavení (které rozhodně není službou pravdě) opakují kantovsko-heideggerovské a přilehlé omyly. Je s nimi ostatně těžká řeč, když (z jakéhosi osvícení) akceptují socio-kulturní imperativy intelektuálního zdnešnění, když věří sociologům, že se křesťanstvo musí vydat cestou intelektuálního konformismu. V takovém klimatu se otázka po pravdivosti recipovaných filosofických východisek jeví jako irelevantní. Důležitější je ideologizující vytyčování všelijakých pokoncilních linií. Filosofická pravda teologického myšlení jde při takovém počínání do závorek, kde čeká, až ji semelou vývojové trendy a politická mašinérie.

V encyklikách papež přesně identifikuje moderní filosofické zdroje negativních vlivů, které paralyzují teologické myšlení. Jako terapii naléhavě doporučuje metafyziku. Pro mnohé je to však jen příležitostí, aby se honem ujistili, že papež je personalista. Mohou si také vyhledat v Teologických textech Lobkowicovu kritiku tomismu. Námitky proti tomismu tu jsou však tak plytké, stokrát vyvrácené, že jsem tenkrát nepokládal za nutné na ně reagovat. Nyní však...

V. Frei kdysi s překvapením konstatoval blízkost filosofických východisek encyklik a Distance. Nevstoupil snad Cardal do našeho intelektuálního prostoru jako představitel té metafyziky, kterou papež rehabilituje ve svých encyklikách? Tož musí být za vydatného přispění křesťanů umlčen, odepsán. V kuloárech už se šušká, že měla být Cardalova docentura narychlo upečena... Ještěže bdělé oko zasáhlo. Ó vy nešťastní konzumenti oficiózního, dobře režírovaného vzdělání. Tolik Vás uráží, že někdo myslí navzdory Vašim autoritám a návykům jinak – a dobře?

Hodnota odmítnuté knihy naštěstí nezávisí na přízni našich kulturtrégrů a na mínění jejich manipulantů. Cardalovo myšlení bude sloužit jiným způsobem. Ostatně za bolševika jsme měli jen 10 strojopisných kopií, dnes máme (zatím) internet. Ale vy, kdo jste se podíleli na hanebném verdiktu vědecké rady, jste nyní vyzváni, abyste v Distanci (či jinde) osvědčili filosofickou kompetenci svého negativního posouzení. Nejste-li toho schopni, nechť Vás hanba fackuje a svědomí hryže.


Poznámka: Nedělám si iluze, ale kdyby na někoho přece jen pod dojmem právě přečteného cosi dolehlo, nabízím utišující prostředek: Cardal mě ve své knize cituje. Také doporučoval studentům mé knihy. Už je to dobré, viďte.