Jan Pavel II. apeloval na katolické věřící, aby se stali misionáři Kristova evangelia v novém světovém kontextu, a to pomocí dialogu a odpuštění. Informovala o tom agentura Zenit.

Svatý otec pronesl tuto výzvu ve svém poselství u příležitosti Světového dne misií, který se bude konat v neděli 20. října, a jehož téma je "Misie jsou výzvou k odpuštění."

Naléhavost misií
Papež zahájil své poselství prohlášením, že "na začátku třetího křesťanského milénia je misionářské povolání důležitější než kdy před tím."
"Pouze Boží láska, která je schopna učinit z lidí všech ras a kultur bratry a sestry, může uzdravit bolestná rozdělení, ideologický konflikt, ekonomickou nerovnováhu a násilí, které se neustále staví proti lidskosti," pokračuje papežská výzva.
Podle papeže tato výzva nenabádá pouze k prosté lidumilnosti, nýbrž k odpovědi na Ježíšovu lásku. "Pomocí evangelizace věřící pomáhají lidem uvědomovat si, že jsme všichni bratry a sestrami, a jako poutníci na této zemi kráčíme, byť po různých stezkách, vstříc společnému domovu, do kterého nám Bůh, způsoby známými pouze jemu, nepřestává ukazovat cestu," zdůraznil papež.

Dialog
Proto "je hlavní cestou misií důvěrný dialog; dialog, který nevychází ze sobeckých ani taktických zájmů, ani není samotným cílem úsilí."
"Dialog má naproti tomu promlouvat k ostatním s respektem a porozuměním, stanovovat principy ve které věříme a vyhlašovat nejhlubší pravdy víry, kterými jsou radost, naděje a smysl života," pokračuje papež.
Proto je závazek "k vnímavému dialogu plnému respektu conditio sine qua non (základní podmínkou) autentického svědectví o Boží spasitelné lásce."

Odpuštění
"Takový dialog je úzce spojen s ochotou odpouštět, neboť odpouštějící člověk otevírá srdce druhých, učí se je milovat a rozumět jim tím, že s nimi vstupuje v souznění," pokračuje papež. "Akt odpuštění podle Ježíšova příkladu otvírá srdce a dává jim novou výzvu, uzdravuje rány hříchu a rozdělení, a vytváří opravdové společenství."

Papežské poselství k příležitosti Světového dne misií končí výzvou k miliardě katolíků na celé zeměkouli, aby "se nikdy nestyděli za Evangelium."
"Nikdy se nebojme vyznat, že jsme křesťané, ani neskrývejme svoji víru. Naopak, musíme nadále promlouvat, abychom rozšířili prostor pro hlásání spásy. Vždyť Ježíš s je námi, uprostřed svých učedníků, podle svého slibu navěky," uzavírá papež své poselství.