Sdružení ChristNet.eu, Vinařská 5/A3, 603 00 Brno
Účetní závěrka za rok 2001 (v upravené podobě)

Tato účetní závěrka obsahuje údaje o hospodaření sdružení ChristNet.eu (dále jen "sdružení") v účetním roce 2001. Za jejich úplnost a správnost odpovídá finanční ředitel sdružení.

Části (1) a (2) představují výkaz o majetku a závazcích a výkaz zisků a ztrát v upravené podobě. Oproti oficiálním výkazům, schváleným statutárním orgánem sdružení, jsou jednotlivé částky uvedeny bez zaokrouhlení a položky nákladů a výnosů nejsou rozčleněny na daňovou a nedaňovou část.

(1) VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH

AKTIVA
stav k 1.1. (v Kč)
stav k 31.12. (v Kč)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2 028,80
2 028,80
- oprávky
- 869,--
- 2 028,80
Dlouhodobý hmotný majetek
46 823,60
46 823,60
- oprávky
- 6 649,--
- 20 641,--
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13 808,--
13 808,--
- oprávky
- 2 435,--
- 13 808,--
Zásoby
0
0
Pokladna
3 216,20
11 391,30
Bankovní účty
16 078,40
4 659,61
Odběratelé
0
0
Poskytnuté provozní zálohy
0
934,50
Jiné pohledávky
1 000,--
1 000,--
AKTIVA CELKEM
73 002,--
44 168,01
PASIVA
stav k 1.1. (v Kč)
stav k 31.12. (v Kč)
Vlastní jmění
62 000,--
62 000,--
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
2 002,--
0
Neuhrazená ztráta minulých let
0
- 2 979,40
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
9 000,--
4 500,--
Dodavatelé
0
2 803,50
PASIVA CELKEM
73 002,--
66 324,10


(2) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

NÁKLADY
stav k 31.12. (v Kč)
Spotřeba materiálu
3 274,50
Cestovné
5 050,--
Ostatní služby
45 893,80
Jiné ostatní náklady
473,45
Odpisy dlouhodobého majetku
26 524,80
NÁKLADY CELKEM
81 216,55
VÝNOSY
stav k 31.12. (v Kč)
Tržby z prodeje služeb
27 756,--
Jiné ostatní výnosy
14,46
Přijaté příspěvky
31 290,--
VÝNOSY CELKEM
59 060,46
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
- 22 156,09V Brně dne 13. 6. 2002

Za sdružení ChristNet.eu:
Ing. Pavel Krupička, v.r.
finanční ředitel ChristNet.eu
odpovědný redaktor: Vojtěch Tutr

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Související zprávy a články


Diskuze k článku

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Proč již není možné příspěvky do diskuzí pod články vkládat přímo?