Mnoho lidí jistě trápí otázka, jak správně, pravověrně a ctnostně komunikovat v intimní sféře s partnerem, aby byly splněny veškeré podmínky, které vyžaduje morálka a přitom došlo k plnému uspokojení obou milovaných srdcí. Stačí si jen bedlivě nastudovat tento návod, jenž si nečiní nárok být dokonalým, ale použitelným v denní praxi. Přesto prosím ty, kteří ještě nevstoupili ve svátost manželství, aby čtení zanechali, neb to, co zde bude sděleno, nepatří jejich čistým očím a mohlo by vyvolávat zbytečný chtíč.

Nejprve jest vhodné řešit otázku základní, čili kdy a z jakého důvodu. Důvod musí být vždy jasný a to touha po potomkovi, nikdy se nesmí ctnostný katolík tak oddat rozkoši, že by po styku sexuálním toužil jen z touhy po rozkoši samé. Toto chování musíme považovat za ostudné. Ale existuje možnost milovat se i bez toho, že musí zákonitě vzniknout nový život. Je dovolené a dokonce vhodné si milování odepřít ve dnech, kdy žena po něm sic touží nejvíce a plnit své povinnosti jen v čase zbývajícím. Pokud budete mít štěstí, tento čas se záhy stane jen týdnem v měsíci.

K samotnému aktu má docházet co možná nejméně, aby nedošlo k přílišnému rozjitření smyslů. Slušná žena by nikdy neměla sama dát podnět k lásce fyzické, neb ona musí zářit svou čistotou i v manželství. Proto se doporučuje nositi oděv nehezký a na hlavě natáčky, v ideálním případě po celý den. Dále jest vhodné často používati osvědčený trik k odlákání manžela a to bolest hlavy. V době moderní si žena může vzpomenout na maso v mrazničce nebo na návštěvu tchýně. Žádný milující manžel by si nedovolil ženu znásilňovati přes její vůli.

Panuje mnoho pověr o způsobu provádění samotného styku. Věřící člověk by nikdy neměl připustit, aby některé nestoudnosti přišly jen k jeho uším, natož, aby se na nemravnosti díval. Proto v žádném případě si nehledejte přátele mezi těmi, kteří rádi se chlubí svými milostnými úspěchy, ti jsou zaprodanci ďábla. Přesto jest vhodné míti alespoň základní poučení o věcech sexuálních. Před vlastním aktem mají muž a žena spolu hovořit o věcech zbožných a nejlépe jest tehdy, když se spolu nejprve pomodlí růženec. Pak může dojít k prvním nesmělým dotykům.

Dotyky nesmějí být příliš dráždivé a vzrušivé. Doporučený je letmý polibek na tvář, dále pohlazení šíje, odhrnutí příslušné části oděvu. Není dobré zůstávati úplně odhalen, opět by docházelo ke zbytečnému dráždění smyslů a hříšných tužeb. Přistupujeme k manželské povinnosti zásadně ve tmě a žádné světlo nerozsvěcujeme. Vše ať se odehrává pod peřinou.

Zde patří důležitá poznámka. Žena má být podřízena muži a to i při tomto. Tedy, dovolený je jen slušný kontakt mezi mužem a ženou, kdy si hledí do očí. Pohledy jinam jsou zbytečné, neb v očích se zrcadlí věrná a čistá láska manželská. Žena nechť se nehýbe a nedává najevo sebemenší náznak vzrušení, už malý pohyb by mohl muže povzbudit a zbytečně prodloužit dobu ženina utrpení. Milování musí být skutečným výrazem vzájemných citů a touhy po naplnění země dalšími generacemi katolíků.

Mezi nedovolené praktiky patří jakákoli jiná poloha než tváří v tvář, tedy, žádná nadvláda ženy nad mužem, žádný náznak zvráceného chtíče po uspokojování nemravnými způsoby. Nyní se často rozmáhají jevy, proti kterým musí zbožný katolík brojit. Mnoho lidí zavádí do počestného soužití manželského praktiky pohanské, jako je svazování, mučení, týraní, studium východních hříšných nauk a dokonce myšlenku, že manželská povinnost je pro potěšení člověka. Takové myšlenky jest nutné vymýtit již v zárodku a vypálit žhavým železem bez milosti.

Ten, o kom se veřejně ví, že žije zhýrale, nechť je trvale vyobcován ze společenství a nikdo mu nepodá ani skývu chleba. Mravné ženy, které zůstaly čisté po celý život, ať pečlivě hlídají soužití manželské a každou nesrovnalost pečlivě hlásí. Jen tak zůstane mravnost zachována.

Upozorňujeme čtenáře,že celý článek je pouhou aprílovou mystifikací.Děkujeme za pochopení.