V souladu se zákonnými požadavky eviduje ChristNet.eu odděleně výnosy a náklady připadající na neziskovou činnost (podpora kultury a vzdělávání vydáváním internetového magazínu) a doplňkovou hospodářskou činnost (poskytování reklamy). V roce 2002 hospodařil ChristNet.eu s těmito výsledky (částky jsou uvedeny v celých Kč):

nezisková činnost: výnosy 112 433
náklady 148 905
hosp. výsledek- 36 472
doplňková hosp. činnost: výnosy 48 651
náklady 28 774
hosp. výsledek 19 877
celkem: výnosy 161 084
náklady 177 679
hosp. výsledek - 16 595

Celkově tedy hospodaření skončilo ztrátou ve výši 16 595. Při rozčleňování jednotlivých položek nákladů.

Výnosy tvořily zejména:

dary od přispěvatelů112 390
příjmy z reklamy48 650

Největší položku nákladů představovaly nakoupené služby:

telefonní poplatky 72 194
zpravodajství ČTK13 083
autorské odměny 34 070
cestovné17 344
úč. poplatek WYD Toronto5 090

Položka cestovného je uvedena včetně jedné letenky na světové setkání mládeže (WYD) v Torontu. Autorské odměny jsou uvedeny v celkové výši před zdaněním. Další položky nákladů a výnosů (úroky z běžného účtu, spotřeba materiálu, …) nepředstavují významnější částky.

V průběhu roku 2002 pořídil ChristNet.eu nový majetek (včetně technického zhodnocení stávajícího) v celkové výši 34 340. Jedná se o:

účetní software2 436
tech. zhodnocení počítače5 020
telefon Siemens ME455 495
Olympus Camedia 700 UZ21 389

Všechny položky nově pořízeného majetku byly zařazeny do evidence jako drobný dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek s dobou odepisování 2 roky.

K poslednímu dni účetního období (31. 12. 2002) měl ChristNet.eu tyto závazky po lhůtě splatnosti:
faktura za tech. zhodnocení počítače a digitální fotoaparát Olympus 26 409 (uhrazeno dne 2. 4. 2003) faktura za Oskarovy služby 12 072 (uhrazeno dne 22. 1. 2003)

za ChristNet.eu
Ing. Pavel Krupička