Pane docente, vyučujete církevní právo a světové právní dějiny na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Můžete nám říci, jaké knihy jste v těchto oborech vydali v poslední době?
Zajisté. Nejprve to byla monografie Stát a církve v České republice, která vyšla v Karmelitánském nakladatelství a potom kolektivní dílo Dějiny evropského kontinentálního práva, publikované před nedávnem v nakladatelství Linde.

Jaký je vztah církevního práva k evropským právním dějinám?
Tak jako si evropské právní dějiny nelze představit bez vlivu jejich základů v starobylém právu zemí Předního Východu a v římském právu, tak nemůže být opominut ani zásadní vliv židovského a křesťanského náboženství. Proto na počátku knihy jsou probírány právní systémy starověké Mezopotámie, Egypta a Izraele, jakož i dějiny antického Řecka a Říma. Dvě zvláštní kapitoly jsou věnovány právním dějinám církve od jejího založení do 6. století a od 6. do 20. století.

Jak kniha o evropském kontinentálním právu vznikla?
Autorem je kolektiv učitelů pražské právnické fakulty, kteří přednášejí předmět povinného základu Dějiny práva a státu evropských zemí a USA, zařazený do studia v prvním ročníku, a některé navazující výběrové předměty. Jde především o hlavního garanta oboru, kterým je Doc. JUDr. Radim Seltenreich, jenž byl také vedoucím autorského kolektivu. Starší dějiny světského práva a kapitoly o právních dějinách církví byly svěřeny mně.

Kniha pojednává pouze o právu kontinentální Evropy, avšak v názvu Vašeho předmětu jsem zaslechl o právních dějinách USA. Na ty nemáte žádnou učební pomůcku?
To máte pravdu, zatím nevyšla učebnice anglo-amerických právních dějin. Mohu Vás ubezpečit, že je připravována jako druhý díl k uvedené učebnici a vyjde v dohledné době.

Jak se Vám daří spojit poslání řeholního kněze – dominikána s pedagogickou činností na plný úvazek na světské právnické fakultě?
Docela dobře. Jsem původním povoláním právník a moje komunita, v níž žiji naplno od jejího obnovení v lednu 1990, mě dostatečně uvolňuje pro mou práci, kterou jsem nastoupil již v téže době. Přirozeně, neopomíjím své povinnosti sloužit mši svatou, zpovídat, účastnit se chórových modliteb i jinak vypomáhat v duchovní správě. Těžiště mé činnosti je ovšem na právnické fakultě, a to jak přednášením pěti volitelných předmětů v oboru církevního práva, tak účastí v povinném předmětu světových právních dějin. V neposlední řadě pak má význam reprezentace české vědy v mezinárodních grémiích a literární činnost včetně podávání informací o rozvoji vztahu státu a církví v České republice v zahraničních souborných publikacích.

Něco takového připravují, jak jsem s o tom nedávno dozvěděl, na vídeňské univerzitě. Je tomu tak?
Ano, skončili jsme již konečně po čtyři roky připravované kolektivní dílo Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa, Band Tschechien. Kniha je dílem třinácti českých a dvou rakouských odborníků pod vedením asistenta Institutu pro právo a náboženství Dr. iur. Wolfganga Wieshaidera a mým. Kniha se v těchto dnech tiskne a bude prezentována 14. dubna 2004 v 18.00 na Rakouském kulturním fóru v Praze 1, Jungmannově nám. 18.

Za touto činností stojí do značné míry Vámi založená Společnost pro církevní právo. Můžete nám o ní něco říci?
Uvedenou Společnost jsme založili v roce 1994 jako třetí odborný spolek při právnické fakultě v Praze a o rok později také při právnické fakultě v Brně. Společnost vydává třikrát do roka časopis Revue církevní práva určený široké veřejnosti církevní i světské. Rovnoměrným způsobem jsou zařazovány články pojednávající o vztahu státu a církve a všem odvětvím práva jednotlivých církví, zejména katolickému kanonickému právu a evangelickému církevnímu právu. V Praze jsme uspořádali tři několikadenní mezinárodní konference o církevním právu, v Brně se koná jednodenní mezinárodní konference každým rokem kolem 20. září. Společnost má 360 členů v Českých zemích, zčásti i na Slovensku. Podává svým členům pravidelné informace jak časopisem, tak na internetu http://spcp.prf.cuni.cz a zve do svých řad další zájemce ze všech profesí i církví.