UNIVERSI DOMINICI GREGIS
Apoštolská konstituce Jana Pavla II. o Sede Vacante a volbě římského papeže

Druhá část
Volba římského papeže

KAPITOLA I.

Voliči ŕímského papeže

33. Právo volit římského papeže mají pouze kardinálové Svaté římské církve, vyjma těch, kteří přede dnem smrti papeže nebo v den sedisvakance dosáhli věku 80 let. Maximální počet kardinálů nesmí překročit 120. Zcela vyloučeno je právo aktivní volby ze strany jakékoli církevní hodnosti či intervence laické moci jakéhokoli stupně či řádu.

34. Kdyby se stalo, že k uvolnění apoštolského stolce dojde během slavení ekumenického koncilu či biskupského synodu, který se koná v Římě anebo na jiném místě světa, volbu nového papeže mohou vykonat jedině a výhradně kardinálové voliči, o nichž se mluví výše, a nikoli koncil nebo synod biskupů. Proto prohlašuji za nulitní a neplatné všechny úkony, které by se jakýmkoli způsobem pokoušely nerozvážně upravovat směrnice stran volby či kolegia voličů. Navíc, jak v tomto ohledu stanoví kánon 340 resp. kánon 347 §2 Kodexu kanonického práva a kánon 53 Kodexu kánonů východních církví, týž koncil či synod biskupů, ať už se nacházejí v jakémkoli bodě, se bezprostředně považuje ipso iure za zrušený, jakmile dorazí zpráva o uvolnění apoštolského stolce.

Proto musí být neodkladně přerušena všechna shromáždění, kongregace či zasedání, a ustat doplňování či příprava všech dekretů či kánonů, či vyhlášení potvrzených, a to pod sankcí nulity. Synod ani koncil nemohou v žádném případě pokračovat, i kdyby se jednalo o záležitost velmi závažnou a hodnou zvláštní pozornosti, dokud nový papež, kanonicky zvolený, nenařídí aby znovu začal nebo pokračoval.

35. Žádný z kardinálů-voličů nemůže být vyloučen z aktivní či pasivní volby z žádného důvodu či předsudku, vyjma toho, jak stanoveno v čl. 40 této konstituce.

36. Kardinál svaté římské církve, který byl jmenován a veřejně vyhlášen v konzistoři, má už tím samým právo volit papeže, v souladu s normou čl. 33 této konstituce, i když mu ještě nebyl vložen biret, ani předán prsten, ani ještě nesložil přísahu. Toto právo ovšem nemají kardinálové kanonicky sesazení či kteří se - se souhlasem římského papeže - vzdali kardinálské hodnosti. Navíc v období sedisvakance je kolegium kardinálů nemůže ani znovu přijmout ani rehabilitovat.

37. Dále ustanovuji, že v okamžiku, kdy je Apoštolský stolec legitimně uvolněn, mají kardinálové-voliči počkat celých patnáct dní na ty, kteří zatím scházejí; ponechávám na kardinálském kolégiu, aby - pokud jsou pro to velmi vážné důvody, odložili zahájení volby o několik dalších dní. Ovšem poté, co uplynulo maximálně dvacet dní od začátku sedisvakance, jsou všichni přítomní kardinálové povinni přistoupit k volbě.

38. Všichni kardinálové-voliči, svolaní k volbě nového papeže děkanem nebo jeho jménem jiným kardinálem, jsou pod svatou poslušností vázáni dbát na vyhlášení shromáždění a odebrat se na označené místo, vyjma případu, kdy by jim v tom bránila nemoc nebo jiná závažná překážka, která však musí být uznána kardinálským kolegiem.

39. Jesliže by však kardinálové-voliči dorazili re integra, totiž před započetím volby pastýře církve, budou začleněni do volebních prací v tom stádiu, v jakém se nacházejí.

40. Pokud by náhodou nějaký kardinál, mající právo volby, odmítl přijít do Vatikánu, aby se věnoval volebním pracím anebo následně, poté co byla volba zahájena odmítl zůstat a zastávat svůj úřad, bez zjevného důvodu nemoci uznané pod přísahou lékaři a schváleného většinou voličů, ostatní svobodně pokračují ve volebních pracích, aniž by na něj čekali či jej znovu přijali. Pakliže některý kardinál-volič musí kvůli výše zmíněné nemoci opustit Vatikán, lze pokračovat ve volbě i bez jeho hlasu. Chce-li se však po uzdravení nebo i předtím do sídla volby vrátit, musí být znovu přijat.

Navíc, pokud některý kardinál-volič opustí Vatikán z nějakého závažného důvodu, uznaného většinou voličů, může se tam vrátit a podílet se na volbě.

KAPITOLA II.

Místo volby a osoby na toto místo připuštěné z důvodu svého úřadu

41. Konkláve pro volbu papeže se bude konat na území Città del Vaticano, ve vyhražených sektorech a určených budovách, pro cizí uzavřeným, aby se tak zajistilo vhodné ubytování a pobyt kardinálům voličům a těm, kdo jsou z legitivmního titulu povoláni, aby spolupracovali na řádném průběhu samotné volby.

42. V dobu, stanovenou pro zahájení činností k volbě papeže, musí všichni kardinálové-voliči zaujmout odpovídající ubytování v tzv. Domus Sanctae Marthae, nedávno vybudovaném v Città del Vaticano.

Vyžadují-li zdravotní důvody, předem schválené kongregací kardinálů, aby některý z kardinálů měl při sobě zdravotníka i po dobu volby, musí se i tomuto zařídit vhodné ubytování.

43. Od chvíle, kdy bylo stanoveno zahájení volebních prací, až do veřejného vyhlášení zvoleného papeže, tedy do chvíle než bude zvolen papež, prostory Domus Sanctae Marthae, zvláště pak Sixtinská kaple a prostory vyhrazené liturgickým slavením, musí zůstat uzavřené nepověřeným osobám, což spadá pod pravomoc kardinála camerlenga a za vnější spolupráce substituta státního sekretariátu, jak je stanoveno v následujících bodech.

Celé teritorium Città del Vaticano jakož i běžná činnost úřadů, sídlících na jeho území, musí být po danou dobu regulována, aby se tak zajistila rezervovanost a volný průběh všech činností, spjatých s volbou papeže. Zvláště musí být postáráno o to, aby ke kardinálům-voličům neměl nikdo přístup, když budou převáženi z Domus Sanctae Marthae do Apoštolského paláce ve Vatikáně.

44. Kardinálové-voliči, od počátku volebních prací až do chvíle kdy volba proběhne a bude veřejně vyhlášena, ať se zdrží korespondence formou dopisů, telefonátů či prostřednictvím dalších komunikačních prostředků s lidmi, kteří se nacházejí mimo prostor, kde se volba koná; pokud ne, tak jenom ze schváleného a naléhavého důvodu, nezbytně uznaného zvláštní kongregací, o níž se mluví v čl. 7. Této přísluší uznat nutnost a naléhavost komunikace s příslušnými úřady pro kardinály, hlavního penitenciáře, generálního vikáře pro římskou diecézi a arcikněze vatikánské baziliky.

45. Všem, kteří nejsou uvedeni v následujícím výčtu a kteří náhodou i přesto, že jsou přítomni ve Vatikáně z oprávněných důvodů, jak předpokládá čl. 43 této konstituce, se musí setkávat s některým s kardinálů-voličů v průběhu volby, je zcela zakázáno mluvit s těmito otci kardinály jakkoukoli formou, prostředkem či z jakéhokoli důvodu.

46. Aby se vyšlo vstříc osobním nutnostem a úřadu spojenému s průběhem volby, musí být k dispozici a tedy vhodně ubytováni v odpovídajících prostorách uvnitř hranic ti, o nichž mluví čl. 43 této konstituce, sekretář kardinálského kolegia, který funguje jako sekretář volebního shromáždění; hlavní papežský ceremonář spolu s dalšími dvěma ceremonáři a dvěma řeholnicemi, odpovídajícími za papežskou sakristii; jeden duchovní, vybraný kardinálem děkanem nebo kardinálem, který ho zastupuje, aby jim pomáhal.

Rovněž musí být k dispozici několik řeholníků různých jazyků kvůli zpovědím, jakož i dva lékaři s ohledem na eventuální případy.

Také je třeba zajistit, aby ve vhodnou dobu, byl k dispozici přiměřený počet osob, majících na starosti jídlo a úklid.

Všichni, kdo jsou tu vyjmenováni musí mít předchozí schválení kardinála camerlenga a tří asistentů.

47. Všechny osoby, vyjmenované v čl. 46 této konstituce, které by z jakéhokoli důvodu vešly díky komukoli ve známost s čímkoli, co se přímo či nepřímo týká vlastních úkonů volby a zvláště pak toho, co se týká hlasování při samotné volbě, jsou vázány striktním mlčením s kýmkoli, kdo nepatří do kolegia kardinálů-voličů: za tímto účelem, ještě před zahájením volebních prací, musí složit přísahu způsobem a formulací, která je uvedena v následujícím bodě.

48. Osoby, označené v č. 46 této konstituce, musí být náležitě poučeny o významu a rozsahu přísahy, kterou je třeba složit před začátkem volebních prací do rukou kardinála camerlenga či jiného jím delegovaného kardinála za přítomnosti dvou ceremonářů, a musí v danou dobu vyslovit a podepsat přísahu v následujícím znění:

Já, N.N. slibuji a přísahám, že zachovám naprosté mlčení s kýmkoli, kdo nepatří do kolegia kardinálů-voličů a to navždy, pokud se mi nedostane zvláštního zmocnění daného výslovně nově zvoleným papežem nebo jeho nástupci, ohledně všeho, co se přímo či nepřímo týká hlasování a skrutinií při volbě papeže.

Slibuji rovněž a přísahám, že nebudu používat žádného záznamového zařízení, ať hlasového či obrazového toho, co se během volby bude odehrávat v prostoru Città del Vaticano, zvláště pak toho, co má přímo nebo nepřímo jakýkoli vztah k činnostem spojeným se samotnou volbou.

Prohlašuji, že tuto přísahu skládám s vědomím, že její porušení bude pro mne znamenat duchovní i kanonické sankce, o nichž rozhodne budoucí papež (srv. kánon 1399 CIC). K tomu mi pomáhej Bůh a tato svatá Boží evangelia, kterých se svou rukou dotýkám.

KAPITOLA III.

Zahájení úkonů volby

49. Po pohřbu zesnulého papeže a poté, co bylo připraveno vše k zajištění konání volby, ve stanovený den – tedy patnáctého dne po smrti papeže anebo podle toho, jak stanoveno v čl. 37 této konstituce, ne později než dvacátého dne, se kardinálové-voliči shromáždí v bazilice sv. Petra ve Vatikáně, anebo jinde podle možnosti a nutnosti času a místa, aby se účastnili eucharistického slavení s votivní mší za volbu papeže. Ta by měla být pokud možno ve vhodnou dopolední hodinu, aby odpoledne mohlo proběhnout to, co ukládají následující body této konstituce.

50. Z Paolínské kaple Apoštolského paláce, kde se o vhodné odpolední hodině shromáždili kardinálové-voliči v chórovém odění, odeberou se v slavnostním procesí za zpěvu Veni Creator, coby modlitby za pomoc Ducha svatého, do Sixtínské kaple Apoštolského paláce, místa a sídla konání volby.

51. Podstatné prvky konkláve zůstávají beze změny, ale upravuji pouze některé druhotné záležitosti, jež změna okolností učinila zbytečnými vzhledem k cíli, jemuž dříve sloužily. Touto konstitucí ustanovuji a nařizuji, aby se vše, co je předepsáno k volbě papeže odehrávalo výhradně v Sixtínské kapli Apoštolského paláce ve Vatikáně, která tedy zůstává místem zcela vyhraženým až do uskutečněné volby, aby tak byla zajištěna naprostá tajnost všeho, co tu bude konáno či řečeno v souvislosti s volbou papeže.

Kardinálský sbor, jednající pod autoritou a odpovědností camerlenga se tedy postará - za pomoci zvláštní kongregace, o níž se mluví v čl. 7 této konstituce, a to i s pomocí substituta státního sekretariátu, aby uvnitř uvedené kaple a přilehlých prostorách bylo vše připraveno tak, aby byla zajištěna řádná volba a rezervovanost.

Především je třeba vykonat pečlivé a přísné kontroly, a to i za pomoci důvěryhodných osob prokazatelných technických kvalit, aby ve zmíněných prostorách nebyly pokoutně instalovány audiovizuální přístroje reprodukce a venkovního přenosu.

52. Jakmile kardinálové-voliči vejdou do Sixtínské kaple, jak stanoveno v č. 50, ještě za přítomnosti těch, kdo tvoří slavnostní průvod, složí přísahu a pronesou následující formuli.

Kardinál děkan anebo kardinál nejstarší hierarchicky či věkem, podle toho jak je stanoveno v čl. 9 této konstituce, přečte nahlas formuli; nakonec pak se každý z kardinálů dotkne svatého evangelia a přečte a vysloví formuli, která je uvedena v následujícím bodě.

Poté, co poslední z kardinálů-voličů složil přísahu, vyzve hlavní papežský ceremonář extra omnes (všichni ven), načež ti, co do konkláve nepatří opustí Sixtínskou kapli.

Uvnitř zůstane jen tento ceremonář a duchovní, který byl předem vybrán, aby ke kardinálům.voličům pronesl druhou meditaci, o níž se mluví v čl. 13/d, o nesmírné závažnosti jejich úlohy a tedy o nutnosti jednat s ryzím úmyslem k dobru všeobecné církve, maje před sebou jen Boha (solum Deum prae oculis habendo).

53. Podle toho, jak je uvedeno v předchozím bodě, kardinál děkan anebo kardinál nejstarší hierarchicky či věkem, pronese následující formuli přísahy: 

My všichni i jednotliví kardinálové voliči, přítomní na této volbě papeže slibujeme, zavazujeme se a přísaháme, že budeme věrně a důsledně zachovávat všechny předpisy, obsažené v Apoštolské konstituci papeže Jana Pavla II. „Universi Dominici Gregis“, vydané 22. února 1996.
Rovněž slibujeme, zavazujeme se a přísaháme, že každý z nás, bude-li z Boží vůle zvolen římským papežem, vynasnaží se konat věrně Petrův úřad pastýře všeobecné církve a nepřestane utvrzovat a bránit duchovní i časná práva, jakož i svobodu Svatého stolce.
Především slibujeme a přísaháme, že budeme s největší věrností a se všemi, jak kleriky tak laiky, zachovávat mlčenlivost o všem, co se jakkoli týká volby římského papeže a o tom, co se dělo na místě volby, a co se přímo či nepřímo týká hlasování; že tuto mlčenlivost žádným způsobem neporušíme ani při volbě ani po zvolení nového papeže, jedině že by nám k tomu dal pověření sám papež; že nikdy neposkytneme podporu ani přízeň žádnému vměšování, opozici či jakékoli jiné formě intervence s níž by světské autority jakéhokoli postavení či stupně, či jakákoli skupina osob anebo jednotlivci se chtěli vložit do volby římského papeže.

Poté jednotliví kardinálové-voliči, podle hierarchického sledu, složí přísahu následující formulí:

I já N. kardinál N. slibuji, zavazuji se a přísahám; nato položí ruku evangelium a připojí: Tak mi pomáhej Bůh i tato svatá evangelia, kterých se svou rukou dotýkám.

54. Po pronesené meditaci duchovní, který ji pronesl a s ním i hlavní ceremonář opouštějí Sixtínskou kapli. Kardinálové-voliči poté, co recitovali modlitby z příslušného Ordo, naslouchají kardinálu děkanovi (nebo tomu, kdo jej zastupuje), který kardinálskému kolégiu především položí otázku, zda je možné přistoupit k zahájení volby, anebo je třeba ještě vysvětlit nejasnosti stran norem a způsobů, jak jsou stanoveny v této konstituci, aniž by bylo dovoleno, a to i pokud by mezi voliči panovala jednomyslnost, a to pod sankcí nulity samotných závěrů, něco měnit či nahrazovat v podstatných úkonech volby. Jestliže, na základě úsudku většiny voličů, nic nebrání tomu, aby se přistoupilo k volbě, bez prodlení se k ní přejde tak, jak ukládá tato konstituce.

KAPITOLA V.

Průběh volby

62. Poté, co bylo upuštěno od způsobů volby aklamací či inspirací a skrze kompromis, jedinou formou volby římského papeže od nynějška bude hlasování. Ustanovuji proto, aby se k platnosti volby římského papeže vyžadovaly dvě třetiny hlasů všech přítomných voličů. V případě, kdy nelze počet přítomných kardinálů rozdělit na tři rovnoměrné díly, k platnosti volby papeže se žádá jeden hlas navíc.

63. K volbě se přistoupí hned poté, co byly realizovány náležitosti, o nichž mluví čl. 54 této konstituce. Prvního dne odpoledne ať se koná jediné hlasování. V následujících dnech pak, nedojde-li k volbě v prvním hlasování, se musejí konat dvě hlasování jak dopoledne, tak odpoledne, přičemž hodina volby musí být dopředu stanovena buď v přípravných kongregacích anebo v průběhu volby, ovšem dle úprav stanovených v čl. 64 a následujících bodech této konstituce.

64. Procedura hlasování probíhá ve třech etapách. První z nich lze nazvat pre-scrutinio (před-hlasování) a obsahuje:

 1. přípravu a distribuci hlasovacích lístků ceremonáři, kteří je nejméně po dvou až třech rozdají každému z kardinálů-voličů;
 2. z celkového počtu kardinálů-voličů vylosování tří kardinálů, kteří budou pomáhat při hlasování, tří zmocněných k sesbírání lístků od nemocných, kteří se pro danou chvíli označují jako zdravotníci, a tří revizorů. Toto losování koná veřejně nejmladší s kardinálů-diakonů, který postupně vytáhne devět jmen těch, kdo se mají zhostit těchto úloh;
 3. pokud se při losování pomocníků, zdravotníků a revizorů vyskytnou jména kardinálů-voličů, kteří jsou nemocní anebo z jiného důvodu nemohou tuto úlohu zastávat, jsou místo nich losována jména dalších, kterým nic nebrání, aby úkol zastali. První tři vylosovaní jsou pomocníky, další tři zdravotníky a poslední tři revizory.

65. Při této fázi hlasování je třeba mít na zřeteli následující ustanovení:

 1. hlasovací lístek musí být pravoúhlý a v horní polovině má být napsáno, pokud možno tiskacím: Eligo in summum pontificem, zatímco v dolní části se musí nechat místo pro napsání jména voleného; proto je lístek vyroben tak, aby se dal přeložit na dvě poloviny; 
 2. hlasovací lístek musí být tajně vyplněn každým z kardinálů-voličů, kteří jasně, co nejčitelněji napíší jméno toho, koho volí, vystříhají se přitom psaní více jmen, neboť v takovém případě by hlas byl nulitní; nato lístek dvakrát přeloží;
 3. v průběhu hlasování musí zůstat kardinálové voliči v Sixtínské kapli o samotě, a proto hned po distribuci hlasovacích lístků a předtím, než voliči začnou psát, sekretář kardinálského kolégia i ceremonáři musí z auly odejít; po jejich odchodu nejmladší z kardinálů-diakonů zavře bránu a bude ji otvírat a zavírat pokaždé, když bude třeba, jako např. když zdravotníci vyjdou, aby sebrali hlasy nemocných a vrací se zpět do kaple.

66. Druhá fáze, nazývaná pravé a skutečné hlasování obsahuje:

 1. vložení lístků do předem připravené urny;
 2. jejich zamíchání a spočítání
 3. odhalení hlasů

Každý kardinál-volič přinese po vyplnění a složení hlasovací lístek, viditelně jej drží a nese k oltáři, u něhož se nacházejí pomocníci při volbě, aby mohli převzít lístky, a na němž spočívá urna na lístky zakrytá talířem. Jakmile se k ní kardinál–volič přiblíží, pronáší nahlas následující slova přísahy: Volám za svědka Krista Pána, který mne bude soudit, že jsem dal hlas tomu, o němž si myslím, že by měl být podle Boží vůle zvolen. Potom položí lístek na talíř a tímto jej vloží do urny. Jakmile tak učinil, pokloní se u oltáře a vrátí se na své místo.

Jestliže některý z kardinálů-voličů přítomných v kapli se nemůže vydat k oltáři, protože je nemocný, přijde za ním nejmladší z kardinálů pomocníků a poté, co kardinál-volič složí výše uvedenou přísahu, předá složený lístek pomocníkovi, který jej viditelně odnese k oltáři a aniž by pronášel přísahu jej položí na talíř a tímto jej vhodí do urny.

67. Zůstanou-li nemocní kardinálové-voliči ve svých pokojích, jak řečeno v čl. 41 a následujících této konstituce, odeberou se k nim tři zdravotníci s urnou, která má v horní části otvor, kterým lze prostrčit složený lístek. Dříve než pomocníci předají tuto urnu zdravotníkům, veřejně ji otevřou, aby všichni voliči mohli konstatovat, že je prázdná, nato ji zamčou a klíč položí na oltář.

Nato se zdravotníci s urnou a příslušným počtem lístků na malém talířku odeberou v předepsaném průvodě do Domus Sanctae Marthae ke každému nemocnému, který si vezme lístek, tajně volí, složí jej a po složení přísahy jej zasune otvorem do urny. Jestliže některý z nemocných není schopen psaní, jeden ze tří zdravotníků či jiný kardinál-volič, kterého si nemocný vybral, poté, co složí přísahu o zachování mlčení do rukou zdravotníků, provede výše uvedené operace.

Zdravotníci pak odnesou urnu do kaple, a poté, co přítomní kardinálové odevzdají své hlasy, ji otevřou a spočítají volební lístky, které se v ní nacházejí, aby ověřili, zda jejich počet odpovídá počtu nemocných. Potom je po jednom položí na talíř a tím je všechny najednou vhodí do urny. Aby se volební činnost dlouho neprotahovala, zdravotníci mohou své lístky vyplnit a vhodit do urny hned po prvním z kardinálů a hned nato se odebrat pro hlasy nemocných, jak uvedeno výše, zatímco ostatní kardinálové odevzdávají své lístky.

68. Potom, co všichni kardinálové-voliči vhodili své hlasovací lístky do urny, první pomocník jí několikrát zatřese, aby promíchal lístky. Hned nato přistoupí druhý pomocník, aby je sečetl, a to tak, že je viditelně jeden po jednom vytahuje z urny a ukládá do jiné, prázdné nádoby, která je za tímto účelem již připravena. Jestliže počet hlasovacích lístků neodpovídá počtu voličů, musí se všechny lístky spálit a hned přistoupit k druhému hlasování. Odpovídá-li počtu voličů, následuje veřejné sčítání, které probíhá následovně.

69. Pomocníci volby sedí za stolem umístěným před oltářem: první z nich vezme lístek, otevře ho, zjistí jméno voleného a předá lístek druhému pomocníkovi, který poté, co ověří jméno voleného, předá lístek třetímu, který jej nahlas a srozumitelně přečte, aby si ho všichni přítomní kardinálové-voliči mohli poznamenat na přiložený list. Také on sám zanese čtené jméno na lístek. Pokaždé, když při sčítání pomocníci najdou dva lístky složené tak, že se zdá, jako by je vyplnil jeden volič, nesou-li stejné jméno ať jsou počítány jako jeden hlas. Jsou-li však na nich dvě rozdílná jména, žádný z těchto dvou hlasů není platný. V žádném z těchto případů však nedochází k anulování hlasování.

Jakmile počítání lístků skončí, pomocníci provedou součet obdržených hlasů u jednotlivých jmen a učiní o tom záznam na samostatný list. Poslední z pomocníků, jak postupně čte jména na lístcích, vždy lístek propíchne jehlou na místě, kde se nachází slovo Eligo, a navleče jej na šnůru, aby se tak lístky mohly jistěji uchovat. Po skončení četby jmen, se konce šňůry sváží do uzlu, a lístky se pak dají do nádoby anebo se odloží na stůl.

70. Potom následuje třetí a poslední fáze, nazývaná rovněž post-scrutinio, která obsahuje:

 1. sčítání hlasů
 2. jejich kontrola
 3. spálení hlasovacích lístků

Pomocníci volby udělají součet všech hlasů, kterých každý jednotlivý dosáhl, a jestliže nikdo nezískal v daném hlasování dvě třetiny hlasů, papež nebyl zvolen; ukáže-li se však, že někdo dvou třetin dosáhl, je volba římského papeže kanonicky platná.

V obou případech, ať už k volbě došlo či nikoli, musí revizoři provést kontrolu a to jak hlasovacích lístků, tak poznámek pomocníků volby, aby potvrdili, že tito plnili svou úlohu pečlivě a svědomitě.

Hned po revizi, ještě než kardinálové-voliči opustí Sixtínskou kapli, pomocníci spálí všechny hlasovací lístky za pomoci sekretáře kardinálského kolégia a dvou ceremonářů, které mezitím zavolal poslední kardinál-diakon. Má-li se však bezprostředně pokračovat v druhém hlasování, lístky z prvního hlasování se spálí až nakonec spolu s hlasovacími lístky z druhého hlasování.

71. Nařizuji všem i jednotlivým kardinálům-voličům, aby pro co nejbezpečnější zachování tajnosti, předali kardinálu camerlengovi anebo jednomu ze tří asistujících kardinálů písemnosti všeho druhu, které si vzali sebou, a které se týkají výsledků jednotlivých hlasování, aby se spálily současně s hlasovacími lístky.

Dále ustanovuji, aby po skončení volby kardinál camerlengo svaté církve římské vyhotovil zprávu, kterou musí schválit i tři asistující kardinálové, v níž uvede výsledek hlasování každého zasedání. Tato relace bude předána papeži a posléze bude uschována v příslušném archívu v zapečetěné obálce, kterou nikdo nesmí otevřít, jen pokud to papež výslovně dovolí.

72. Potvrzuji ustanovení svých předchůdců, svatého Pia X, Pia XII. a Pavla VI., a nařizuji, aby kardinálové voliči po hlasování, v němž nedošlo k volbě, ihned přistoupili k dalšímu hlasování, v němž by znovu vyjádřili svůj hlas, a to jak dopoledne, tak odpoledne – vyjma odpoledne příchodu do konkláve. Při tomto druhém hlasování se musí zachovat stejné zásady jako při prvním, s tím rozdílem, že kardinálové-voliči nemusí znovu skládat přísahu, ani volit nové pomocníky volby, zdravotníky a revizory, takže za tímto účelem i pro druhé hlasování zůstává v platnosti to, co bylo stanoveno v prvním, bez jakéhokoli opakování.

73. Vše, co bylo výše stanoveno stran průběhu hlasování, musí kardinálové-voliči pečlivě zachovávat při všech hlasováních, která se musejí konat každodenně ráno a večer, po slavení posvátných funkcí či modliteb, stanovených ve zmíněném Ordo rituum conclavis.

74. V případě, že by kardinálové-voliči měli obtíže stran shody na osobě, kterou je třeba zvolit, potom - po třech dnech bezvýsledného hlasování dle formy předepsané v čl. 62 a následujících, - hlasování maximálně na den přeruší, aby měli přestávku na modlitbu, volný rozhovor mezi voliči a na krátkou duchovní exhortaci, kterou pronese první kardinál z řádu diakonů.

Nato znovu začnou hlasování podle téže formy a nedojde-li po sedmi hlasováních k volbě, udělá se další přestávka k modlitbě, rozhovoru a exhortaci, kterou pronese první kardinál z řádu kněží. Nato se pokračuje v další eventuální sérii sedmi hlasování, po níž – nebylo-li dosaženo volby, následuje nová přestávka pro modlitby rozhovor a exhortaci, kterou pronese kardinál z řádu biskupů. Poté stejnou formou opět pokračují hlasování, kterých - pokud nedošlo k volbě - bude sedm.

75. Nebudou-li hlasování úspěšná ani potom, co bylo stanoveno v předchozím bodě, vyzve kardinál camerlengo kardinály-voliče, aby vyjádřili svůj názor na to, jak pokračovat, a bude se postupovat podle toho, co schválila naprostá většina.

Nelze se však odchýlit od požadavku, že k platné volbě může dojít buď naprostou většinou hlasů anebo hlasováním mezi dvěma jmény, která v bezprostředně předcházejícím hlasování získala nejvíce hlasů, přičemž i v této druhé eventualitě se vyžaduje pouze naprostá většina.

76. Pokud by k volbě došlo jinak, než jak stanoví tato konstituce anebo by nebyly dodrženy zde stanovené podmínky, volba je tímto nulitní a neplatná, aniž by bylo třeba cokoli vysvětlovat, a tedy neuděluje takto zvolené osobě žádná práva.

77. Ustanovuji, že dispozice, týkající se všeho, co předchází volbě římského papeže, jakož i samotný průběh volby, musí být zachovány vcelku, a to i tehdy, pokud by k sedisvakanci došlo v důsledku toho, že se papež vzdal svého úřadu v souladu s kánonem 332, §2 Kodexu kanonického práva a kánonem 44 §2 Kodexu kánonů východních církví.

Pro Magazín ChristNet.eu přeložil Josef Beníček.
Vertikální členění odstavců v jednotlivých článcích doplnila pro lepší čitelnost redakce.