To platí nejen o slovech pronesených ve vztahu jednoho člověka vůči druhému: týž koncept lze aplikovat také na komunikaci, ať už k ní dochází na jakékoli úrovni. Moderní technologie mají k dispozici nevídané možnosti ke konání dobra, k šíření pravdy o naší spáse v Ježíši Kristu a k prohlubování harmonie a smíření. A přece jejich špatné užívání může působit nesmírné zlo, být základem neporozumění, předsudku a přímo konfliktu. Téma zvolené pro Světový den sdělovacích prostředků 2005 – „Sdělovací prostředky: ve službě porozumění mezi národy“ – je odkazem na naléhavou potřebu: prohlubovat jednotu lidské rodiny užíváním těchto velkých vymožeností.

 foto:http://www.tiscali.cz/news

Hodnotným způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout, je vzdělání. Média mohou vzdělávat milióny lidí o jiných částech světa i jiných kulturách. Oprávněně byly definovány jako „první areopag moderní doby... pro mnohé základní informační a formační nástroj vedení a inspirace osobních, rodinných i společenských postojů“ (Redemptoris missio, 37). Pozorné poznání prohlubuje porozumění, rozhání předsudky a pobízí k tomu, naučit se víc. Zvláště obrazy mají moc předávat trvalé dojmy a rozvíjet určité postoje. Učí lidi, jak chápat příslušníky jiných skupin a národů, když jemně ovlivňují, zda je považovat za přátelé či nepřátele, spojence či potenciální nepřátele.

Když se ostatní představují nepřátelsky, zasévají se tím zárodky konfliktu, který může snadno propuknout v násilí, válku a přímo v genocidu. Namísto budování jednoty a porozumění, mohou média démonizovat ostatní sociální, etnické a náboženské skupiny, podněcovat ke strachu a nenávisti. Ti, kdo nesou odpovědnost za styl a obsah toho, co se sděluje, mají vážnou povinnost zajistit, aby k tomu nedošlo. Ba co víc, média mají nesmírný potenciál k prohlubování míru a budování mostů dialogu mezi národy, a tím mohou lámat osudný kruh násilí, represe a nového násilí, dnes tak rozšířený. Jak říká svatý Pavel ve slovech, která byla základem letošního Poselství ke Světovému dni míru: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem“ (Řím 12,2).

Jestliže tento přínos k uskutečnění míru je jedním ze způsobů, jakým mohou média sbližovat národy, dalším pak je jejich vliv k uskutečňování rychlé mobilizace pomoci jako odpovědi na přírodní katastrofy. Bylo potěšující vidět, jak rychle mezinárodní společenství odpovědělo na nedávné tsunami, jež za sebou zanechalo nevyčíslitelný počet obětí. S rychlostí, jakou se dnes šíří zprávy, jasně roste možnost zaujmout včas praktická opatření k poskytnutí co největší možné pomoci. V tomto směru mohou média vést k nesmírnému množství dobra.

II. vatikánský koncil připomněl: „Ke správnému užívání těchto prostředků je naprosto nezbytné aby ti, kdo jich používají, znali normy morálního řádu a věrně je zachovávali“ (Inter mirifica, 4). Základní etický princip je následující: „Lidská osoba a lidské společenství jsou cílem i mírou používání sdělovacích prostředků. Komunikace musí být prováděna lidmi ve prospěch celistvého rozvoje jiných lidí“ (Etika ve sdělovacích prostředcích, 21). Sami sdělovatelé tedy především musí uvádět do praxe vlastního života hodnoty a postoje, kterým jsou povoláni učit jiné. Zvláště to vyžaduje autentické nasazení pro společné dobro – dobro, jež není vytyčeno omezenými zájmy určité skupiny nebo národa, nýbrž které zahrnuje potřeby a zájmy všech, dobro celé lidské rodiny (srv. Pacem in terris, 132). Sdělovatelé mají možnost rozvíjet skutečnou kulturu života, pokud se sami vzdálí současným konspiracím ke škodě života (srv. Evangelium vitae, 17) a budou předávat pravdu o hodnotě a důstojnosti každé lidské osoby.

Vzorem a příkladem každé komunikace je Boží slovo. „Bůh totiž mnohokrát a mnoha způsoby mluvil v minulosti k našim otcům skrze proroky. Naposledy k nám v těchto dnech promluvil skrze svého Syna“ (Žid 1,1). Vtělené Slovo ustavilo novou smlouvu mezi Bohem a jeho lidem – smlouvu, která i nás spojuje ve společenství s jinými. „On je naším pokojem; on, jenž ze dvou učinil jeden lid, když zbořil dělící zeď, která byla uprostřed, totiž nepřátelství“ (Ef 2,14).

U příležitosti letošního Světového dne sdělovacích prostředků prosím v modlitbě, aby se mužové a ženy v médiích podíleli na zboření hradby nepřátelství, která rozděluje náš svět, zdi, co odděluje rody a národy, živí neporozumění a nedůvěru; aby dokázali využít vymožeností, jež mají k dispozici, k upevnění pout přátelství a lásky, která jasně ukazují na počátek Božího království zde na zemi.

Z Vatikánu, 24. ledna 2005 o svátku sv. Františka Saleského. Přeložil Josef Beníček.