Na stránkách, které se staly předmětem sporu, o němž referuje ve svém článku "Je vnitrocírkevní dialog takový problém?" pan M. Šístek, je v jednom z příspěvků (Filipika proti homofobům) i tento úryvek:

"Je třeba říci, že stejně jako obě knihy, i Semínova přednáška byla vybudována podle principu "idea předchází skutečnosti - skutečnost ve službě idey". Tento princip neříká nic tak banálního a častého, než prostou zkušenost, že lidé na pravdu kašlou - nenechají vyvstávat skutečnost tak, jak je, nýbrž záměrně a nepokrytě znásilňují skutečnost svou ideou, svými postoji, sympatiemi a antipatiemi. Snaha "potvrdit" si své mínění, aniž záměrně vyzávorkuji svoje subjektivní "příchylnosti a odpornosti", nevede k postižení skutečnosti vcelku, ale ideologii, která si vybírá argumenty podle toho, jak se jí "hodí do krámu". Ty, které potvrzují ústřední myšlenku, jsou přijímány a často vyvyšovány nad ostatní, argumenty, které ji nekonvenují, pak bagatelizují nebo opomíjejí vůbec. To je vzorec vší krajnosti, všech ideologií."

Ano, pane Martine - a je to vzorec i prohomosexuální ideologie, kterou (byť třebas subjektivně v dobré víře) v nemalé míře provozujete na stránkách Vaší farnosti (a nyní Christnetu) a k jejímž znakům patří mj. vydávání za "vědecky dokázané" a "dnes už jasné" i toho, co takovým není, představení vědců majících jiný názor jako "pseudovědců" (to se potom ovšem udržuje zdání "vědeckosti" lehce, že ano…), představení vnucování vlastních nekřesťanských východisek jako boje za evangelní ideály, nebo vytrvalé, více či méně nápadné očerňování obrazu těch, kteří se jí z dobrých důvodů nejsou ochotni poddat. Třeba pomocí vět jako "tvrdit obecně o homosexuálech, že jsou "zlořádi", je...". Kdopakže právě toto tvrdí? Snad pan Aardweg, v souvislosti s nímž se tato věta objevila?

Nebudu se záměrně pouštět do věcnější debaty, protože Magazín ChN není tak úplně diskusním fórem a protože k věcné debatě stejně nejsou, jak se zdá, vhodné podmínky, ale podotknu následující: Něco jiného je citlivý pastorační přístup k homosexuálně orientovaným lidem, možnost mluvit o problémech vyplývajících z homosexuální orientace a následný dialog, a něco jiného je využívání (resp. zneužívání) oficiálních stránek farnosti k protlačování jakobykatolických, a přitom nekatolických i vědecky neprokázaných názorů, že, namátkou cituji, "homosexuální chování samo o sobě není dobré ani špatné" nebo že "homosexuální orientace je jev v převážné míře vrozený" (a potažmo tedy protlačovat i nelogický a praxí vyvrácený názor, že co je vrozené, je dobré nebo přinejmenším "ani dobré, ani špatné", a každopádně neovlivnitelné k lepšímu, přinejmenším v případě homosexuality).

Vaše věta "Vzhledem k tomu, že jsem gay a ..." mě přiměla vyhledat v knize George Weigela "The Courage To Be Catholic" jednu významnou pasáž:

"Klíčová distinkce … je mezi mužem s "homosexuální orientací" a mužem, který se sám deklaruje jako "gay". Ve vlastním rozumění gay-subkultury je "gay" člověkem, který učinil své homoerotické touhy centrem své osobnosti a identity; který manifestuje tyto touhy jiným; který brání tyto touhy i skutky, ke kterým mohou vést, jako morálně cenné (worthy); a který sám homosexuálním způsobem jedná".


Prohomosexuální ideologie a propaganda (ať už ve formě extrémní nebo "uhlazené") je tím, co z člověka s homosexuální orientací činí "gaye" či "lesbu", a protože přes všechnu chvályhodnou diferenciaci a prohloubení přístupu k homosexuální orientaci a homosexuálně orientovaným jedincům církev nikdy nebude v tomto posunu spatřovat posun jsoucí v zájmu daného člověka a celé společnosti, bude i nadále nevítat tuto ideologii na internetových stránkách náležejících pod její pastorační dohled. Na tom není nic nepochopitelného ani odsouzeníhodného. Naopak.

A vůbec není pravda to, co píšete v jednom z příspěvků - že "úskalí současného pohledu církve na vztahy dvou mužů nebo žen vyvstávají z jednostranného zření skrze syrovou sexualitu skládající se z jakési hry pohlavních orgánů". Současný oficiální pohled církve na tyto vztahy vychází právě z toho, že sexualitu chápe vícestranněji než mnozí jiní.

Jsem schopen ocenit vše dobré, co ve své farnosti i jinde děláte, ale opravdu netuším, co je špatného nebo neférového na požadavku, aby se oficiální církevní stránky nestávaly platformou pro hlásání názorů odporujících učení církve (to by byl totiž jaksi Kocourkov...) a aby byly Vámi zastávané soukromé názory ohledně homosexuality prosazovány nanejvýš na stránkách soukromých nebo nějakých neoficiálních (čímž nemíním paušální vyloučení diskuse o těchto věcech i na stránkách oficiálních).

V mých očích to není špatné už proto, že prohomosexuální ideologie, stejně jako nezdravá předpojatost vůči homosexuálům, vposledku seriózní promýšlení a dialog, o který Vám údajně jde, znemožňuje. A také proto, že prohomosexuální ideologie je tím, co samo antihomosexuální postoje ve velké míře vyvolá(vá).

A co naopak tuším? Že je v rámci katolické víry něco divného na snaze vytvářet veřejný tlak směřující k přiznání práva bez omezení prezentovat na katolických stránkách pozice nekatolické a snaze zneškodnit případný odpor k této prezentaci nebo prezentovaným názorům jako nedemokratický, zpátečnický, diskriminační či kdovíjaký.

Upřímně přeji vše dobré.