ThDr. Petr Šandera (* 1964) je biskupem Brněnské diecéze Církve československé husitské od 29. 5. 1999. Působí ale stále i jako farář v Kuřimi (od 1988). Je ženatý a má čtyři děti. Jeho biskupské heslo je : … Bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé … 1. Korintským 1, 25

V posledních měsících se Církev československá husitská (CČSH) dostala na první stránky novin a obrazovky televizí. Bohužel šlo o negativní zprávy o hlubokém konfliktu v církvi, který vedl až k dočasnému odvolání patriarchy Jana Schwarze Ústřední radou CČSH. Proti jeho setrvání hlasovala většina rady včetně všech šesti biskupů. Jste členem rady, můžete vysvětlil, jaké důvody pro toto rozhodnutí rada měla?
Rozhodnutí ústřední rady předcházelo množství událostí. Např. kritika patriarchy ze strany církevního zastupitelstva (= nejvyšší celocírkevní orgán po sněmu) ve věci některých jeho mediálních projevů a ve způsobu vedení úřadu ústřední rady, která vyvrcholila výzvou k rezignaci na funkci patriarchy z 16. 4. t. r. Dále usnesení diecézních shromáždění čtyř diecézí požadující svolání zvláštního zasedání sněmu k odvolání ThDr. Jana Schwarze z funkce patriarchy. A nakonec též jednání církevního kárného výboru.
Ústřední rada „dočasně zbavila patriarchu ThDr. Jana Schwarze všech jeho funkcí a služeb do úplného dořešení této věci na k tomu svolaném mimořádném sněmu“ právě na základě návrhu církevního kárného výboru ze dne 10. 5. t. r. Důvody jsou obecně známy. Mohu odkázat na tiskovou zprávu předsednictva ústřední rady a biskupské rady ze dne 17. května t. r. Patriarcha medializováním nepodložených a neověřených obvinění poškodil CČSH. Dále je konstatováno osobní i profesní selhání v podobě personální i finanční destabilizace ústředí církve, které „skončilo mnohamiliónovým vnitřním dluhem.“ Velmi vážnou skutečností je také to, že patriarcha nechal na ministerstvu kultury zaregistrovat pouze části Ústavy CČSH a to navíc ve znění, které není identické se zněním přijatým usnesením církevního sněmu. Došlo tak k výraznému posílení práv patriarchy v rozporu s vůlí CČSH vyjádřenou jejím nejvyšším orgánem, sněmem. V důsledku této skutečnosti se ministerstvo kultury uznává pouze písemná podání podepsaná patriarchou a odmítá zaregistrovat např. nově zvolené zástupce jednající za statutární orgán stejně jako řády církve v jejich plném znění.

Patriarcha kritizoval v mediích hospodaření obce sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, ale podle vyjádření členů rady se jedná spíše o dlouhodobější spor a osobní selhání patriarchy.  Můžete příčiny sporu komentovat?
Patriarcha v médiích obvinil tuto obec z tzv. kupčení se svátostmi (vysluhování svateb cizincům za poplatek 10 000,- Kč) a z toho, že v ní dochází k nekontrolovaných finančním tokům. Předtím se, pokud vím, neobrátil na příslušné orgány a nejednal o tom s nikým v církvi. Volil cestu mediálního útoku.Vnitrocírkevní revize konstatovala, že hospodaření této obce je v pořádku. Otázkou svateb u sv. Mikuláše se na žádost tamního faráře a příslušné diecézní rady zabývají naukový a liturgický sněmovní výbor.

O setrvání patriarchy Schwarze ve funkci či o volbě nového patriarchy bude pravděpodobně jednat církevní sněm koncem června. Jak se sněm připravuje a jaké podklady pro sněm připravuje Ústřední rada?
Sněm má své vlastní orgány: předsednictvo, jednotlivé sněmovní výbory, sněmovní centrum. Tyto sněmovní orgány připravují návrh programu i jednotlivé sněmovní předlohy pro plénum sněmu. Ústřední rada zabezpečuje v součinnosti se sněmovními orgány pouze organizační záležitosti. Nastávající 4. zasedání VIII. sněmu bude projednávat návrh novelizace Ústavy Církve čs. husitské a s ní souvisejících řádů (Organizační řád CČSH a Řád duchovenské služby). Návrh novelizace reaguje na aktuální situaci a řeší zejména zastoupení církve na nejvyšší úrovni vůči státním a dalším institucím. Dále posiluje význam demokraticky volených církevních orgánů a jejich zástupců laiků. Návrh obsahuje též úpravu ve věci možného odvolání biskupa či patriarchy. Pokud bude novelizace schválena lze očekávat svolání zvláštního zasedání sněmu k otázce odvolání ThDr. Jana Schwarze z funkce patriarchy.

Martin Luther říkal „kde je kostel tam si i čert staví svojí kapličku“. Nemáte pocit, že konflikty v církvích jsou často ostřejší než v sekulární společnosti?
Toto si netroufám posoudit. Pokud to tak vypadá, pak nejspíš proto, že lidé v církvích si asi víc uvědomují, že mnohé konflikty i spory souvisejí se základními principy, s pochopením a sdílením Pravdy, která není v naší moci, a v těchto otázkách lze těžko dělat kompromisy.

Jaké je postavení biskupa a patriarchy v církví? Je pravda, že biskup je volen a to jen na určité volební období? Lidé ví kdo je katolický biskup, ale o pravomoci nekatolického biskupu moc neví. Náš editor Vás označil jako světícího biskupa. Používáte takové označení v CČSH?
Biskup je v CČSH volen zástupci všech obcí diecéze na 7 let. Po svém zvolení je ordinován a instalován. Tentýž biskup může být zvolen i na další funkční období. V tom případě se neopakuje ordinace, ale pouze instalace.
Patriarcha je volen zástupci všech obcí celé církve na sněmu. Patriarcha na rozdíl od biskupa nemá do své péče svěřenou žádnou diecézi.
Jak biskup tak i patriarcha může být ze své funkce též odvolán. Biskup diecézním shromážděním, patriarcha sněmem. Biskup vede duchovní správu diecéze, patriarcha vede duchovní správu celé církve ovšem za šetření práv diecézních biskupů. Dále je biskup z titulu funkce předsedou diecézní rady, patriarcha předsedá radě ústřední. V této radě má jeden hlas jako kterýkoli jiný člen. Nemá zde žádná zvláštní práva. Spolu s laickými zástupci místopředsedou a finančním zpravodajem je biskup jednou ze tří osob jednajících za statutární orgán. Podobně je to s patriarchou na úrovni rady ústřední.
Termín „světící biskup“ se v CČSH nikdy neužíval a neužívá. Nevím, jak se mohl v této souvislosti objevit. Každý biskup je oprávněn vedle svých kněžských povinností konat visitace obcí, udílet svátost biřmování, se spolusvětiteli –duchovními i laiky - světit jáhny a kněze.

Jan Schwarz požaduje posílení pravomocí patriarchy. Měl by mít i podle Vás patriarcha více pravomocí?
Církev čs. husitská se od svého vzniku deklaruje jako církev presbyterní s episkopálními prvky. To znamená, že rozhodující pravomoci mají demokraticky volené orgány: rady starších, diecézní rady a ústřední rady, v nichž musí být rovné zastoupení duchovních i laiků. Episkopální prvky se týkají jedině vedení duchovní správy. Posílení pravomocí patriarchy, po kterém volá ThDr. Jan Schwarz, je v rozporu s celou dosavadní tradicí Církve čs. husitské. Znamenalo by to obrat od církve presbyterní k církvi episkopální, od demokracie k vedení silným jedincem. V tom vidím dnes velké nebezpečí pro Církev čs. husitskou. Na Vaši otázku odpovídám jednoznačně: Ne.

Pokračování článku naleznete zde.